Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 354/CV-NHNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phạm Thanh Bình
Ngày ban hành: 10/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 354/CV-NHNN
V/v:Phân loại và trích lập dự phòng khi chuyển nợ quá hạn theo Quyết định số 688/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

Để thực hiện Quyết định số 688/2002/QĐ-NHNN ngày 1/7/2002 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện chuyển nợ quá hạn các khoản vay của khách hàng  tại tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể việc phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với nợ chuyển sang nợ quá hạn như sau:

1. Tại thời điểm phân loại tài sản "Có" và trích lập dự phòng theo quy định tại Quy định về việc phân loại tài sản "Có", trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 488/2000/QĐ-NHNN5 ngày 27/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nợ chuyển sang nợ quá hạn được phân loại vào nhóm 2; sau đó, nợ chuyển sang nợ quá hạn nếu chưa được hoàn trả     thì tổ chức tín dụng căn cứ vào thời gian quá hạn thực tế để chuyển sang nhóm 3, nhóm 4 tương ứng.

Khi khách hàng vay đã trả hết nợ của (các) kỳ nợ quá hạn và đến hạn phải trả     (nếu có), nợ chuyển sang nợ quá hạn còn lại của các khoản cho vay đó được chuyển trở về nợ trong hạn và phân loại vào nhóm 1.

2. Việc trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với các khoản nợ chuyển sang nợ quá hạn nêu trên được thực hiện theo quy định tại Quy định về việc phân loại tài sản "Có", trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 488/2000/QĐ-NHNN5 ngày 27/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, tổ chức tín dụng báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng) để xem xét, xử lý.

 

 

TL.THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VỤ TRƯỞNG VỤ CÁC NGÂN HÀNG
Phạm Thanh Bình

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
---------

No. 354/CV-NHNN
Re: Classification and making provisions upon the carrying over of overdue debts in accordance with the Decision No. 688/2002/QD-NHNN of the Governor of the State Bank

Hanoi, July 10th, 2002

 

To: Credit Institutions

With the view to implementation of the Decision No. 688/2002/QD-NHNN dated 1 July, 2002 of the Governor of the State Bank on the carrying over of overdue loans of customers at credit institutions, the State Bank shall provide detailed guidance on the classification, making and using provisions for dealing with risks of debts classified as overdue debts as follows:

1. By the time of classification of assets "Credit" and making provisions as stipulated in the Regulation on the classification of assets "Credit", making and using provisions for dealing with risks in banking activity of credit institutions issued in conjunction with the Decision No. 488/2000/QD-NHNN5 dated 27 November, 2000 of the Governor of the State Bank, debts classified as overdue debts shall be ranked in group 2; then shall be carried over to group 3 or group 4 respectively by credit institutions based on the actual overdue time, in case they have not yet been repaid.

When borrowers have fully repaid debts of period (s) that become overdue and due (if any), remaining debts classified as overdue debts of those loans shall be classified as current debts and ranked in group 1.

2. The making and use of provisions for dealing with risks of debts classified as overdue debts as mentioned above shall be performed in accordance with the Regulation on the classification of assets "Credit", making and using provisions for dealing with risks in banking activity of credit institutions issued in conjunction with the Decision No. 488/2000/QD-NHNN5 dated 27 November, 2000 of the Governor of the State Bank and relevant guiding documents.

During the implementing process, if occurring any obstacle, credit institutions shall report to the State Bank (Banks and non-bank credit institution Department) for consideration and settlement.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 354/CV-NHNN of July 10th, 2002, re Classification and making provisions upon the carrying over of overdue debts in accordance with the Decision No. 688/2002/QD-NHNN of the Governor of the State Bank.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.608

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!