Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 894/BYT-MT về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 894/BYT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 07/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 894/BYT-MT
V/v tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
- Th
trưng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Tổng c
ông ty dược Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo ca Thtướng Chính phtại Quyết định s 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tchức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Kế hoạch số 45/KH-BCĐTƯ ngày 07/01/2021 ca Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương, Bộ Y tế hướng dẫn Kế hoạch trin khai Tháng hành động về an toàn, v sinh lao động năm 2021 trong ngành Y tế với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cp, các ngành trong việc phòng ngừa, kim soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhằm ci thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng chng bệnh nghnghiệp, phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm tính mạng của người lao động tại các cơ s lao động, hộ gia đình.

- Tiếp tục đy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bn hướng dẫn thi hành đến cơ sở lao động và người lao động; Kế hoạch 549/KH-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ Y tế thực hiện Chthị 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Thủ tưng Chính phphê duyệt Chương trình “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chng bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030” và các Hưng dn ca Ban chđạo quốc gia, ca Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19.

- Thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xut kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp triển khai các chương trình hành động cụ th đphòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghnghiệp (TNLĐ, BNN), phòng chống dịch COVID-19, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế TNLĐ, BNN, đm bo sự ổn đnh và phát triển bền vng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Yêu cầu: Tổ chc Tháng hành động ATVSLĐ năm 2021 hướng về doanh nghiệp, cơ slao động, người lao động ctrong khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí và thu hút được sự tham gia, phối hợp ca các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và người lao động.

II. Chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động: “Tăng cường đánh giá, kim soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh Lao động và sự tham gia ca an toàn vệ sinh viên”.

III. Thời gian và phạm vi triển khai:

- Thời gian tổ chức: Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021.

- Phạm vi triển khai: trên phạm vi toàn quốc.

- Đa phương: Thành phố Hà Nội là địa phương được chọn để tổ chức Lễ phát động và một số hoạt động mang tính quốc gia trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021.

IV. Nội dung hoạt động trong tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

1. Tchức Lphát động

Lễ phát động sđược Ban chđạo Trung ương dự kiến tổ chức vào sáng ngày 06/5/2021 (thứ Năm) dưới sự chủ trì ca Lãnh đạo Chính phhoặc trong trường hợp lãnh đạo Chính phủ không tham dự L phát động sẽ do Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chủ trì.

Chương trình L phát động:

- Báo cáo kết quả, nhiệm vụ công tác ATVSLĐ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Báo cáo kết qu, nhiệm vụ triển khai Tháng công nhân của Tng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2021.

- Khen thưng về ATVSLĐ và Tháng công nhân.

- Địa điểm tchức: tại Văn phòng Chính phủ nếu Phó Thng phát động hoặc tại Phòng họp Nhà A, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nếu Bộ trưng Lao động - Thương binh và Xã hội phát động.

2. Hoạt động thông tin, tuyên truyền

- Phát động phong trào thi đua van toàn, vệ sinh lao động trong các cơ quan đơn vị;

- Tăng cường các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền về các thông điệp, tài liệu, video truyền thông các Hướng dẫn phòng chng dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo quc gia về phòng chống dịch COVID-19, của Bộ Y tế.

- Xây dựng, gi, phát các thông điệp, tài liệu, video truyền thông về các nguy cơ rủi ro mất an toàn lao động cũng như các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; tuyên truyền Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bn hướng dẫn.

- Xây dựng các tài liệu, hướng dẫn vkỹ năng m việc an toàn cụ thể cho người lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh ngh nghip cho người lao động;

- Cung cấp các Hướng dn phòng chống dịch COVID-19, các nội dung về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khe và phòng chng bệnh nghề nghiệp cho người lao động cho cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn.

3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra:

Chủ động phi hợp liên ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra vệ sinh lao động, công tác quan trắc môi trường lao động, chăm sóc sức khe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc đối với các cơ sở có nhiều yếu tố độc hại, có nguy cơ mc bệnh nghnghiệp. Tập trung các cơ s sn xut có sử dụng hóa chất, dung môi trong ngành da giày, dệt may, điện tử, trong các làng ngh, khu vực phi kết cấu; việc sdụng, kim định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, công tác huấn luyện v ATVSLĐ.

Thanh tra, kiểm tra các tchức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, khám sức khe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp.

Kim tra công tác phòng chống dch COVID-19 tại nơi làm việc theo hướng dẫn tại Quyết định s 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 ca Ban chđạo quốc gia phòng, chống dịch covid-19, Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 ca Bộ Y tế đi với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Hot đng chuyên đề:

- Chđạo các cơ quan, đơn vị, cơ slao động đóng trên địa bàn thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khe người lao động, ci thiện điu kiện lao động, phòng chống bệnh nghnghiệp, phòng chống dch COVID-19 và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Tổ chức thăm hi, động viên các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động trong ngành y tế theo chương trình bảo vệ Blouse trng.

- Phối hợp với người sử dụng lao động trong các cơ slao động lập kế hoạch và tchức khám sức khe phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, quan trắc môi trường lao động theo qui định hiện hành.

- Tchức các hội thi, hội tho, tọa đàm, mít tinh, tập huấn, huấn luyện... về chđề an toàn, vệ sinh lao động, phòng chng bệnh nghnghiệp, tuyên truyn phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và tại các cơ sở y tế (trong điều kiện cho phép).

- Tại một số trường đại học Y-Dược tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền van toàn, vệ sinh lao động, phòng chng bệnh nghề nghiệp, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và tại các cơ sở y tế cho sinh viên, học sinh hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động.

5. Công tác khen thưởng về ATVSLĐ trong ngành Y tế:

5.1. Hình thức khen thưng: Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế

5.2. Đối tượng:

- Các tập th, cá nhân trong ngành Y tế.

- Không khen thưng cho các tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen chuyên đề ca Bộ trưởng Bộ Y tế trong năm 2020.

- Không xét tặng hoặc đề nghị xét tặng Bằng khen cho tập th, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử chưa thành án; thanh tra, kiểm tra khi có du hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tcáo đang được xác minh, làm rõ.

- Khi có cùng thành tích thì chọn tập th nh, nữ, người không giữ chức vụ.

5.3. Tiêu chuẩn:

5.3.1. Đối với tập th

- Có thành tích đặc biệt xuất sc, tiêu biểu trong công tác An toàn vệ sinh lao động trong ngành Y tế; 02 năm liên tục không đ xy ra tai nạn lao động tại cơ quan, đơn vị; Tập thể được công nhận danh hiệu Tập thlao động xuất sắc năm lin knăm đề nghị khen thưởng.

- Hưng ứng các hoạt động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động do Chính phphát động; Đnghị nêu rõ các hoạt động.

- Có tổ chức y tế chăm sóc sức khe cho người lao động tại nơi làm việc theo qui định của pháp luật hiện hành;

- Quản lý và lập hồ sơ chăm sóc sc khỏe người lao động; Trang bị đphương tiện phòng hộ cá nhân cho người lao động theo qui định hiện hành; Tchức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động hàng năm;

- Tổ chức quan trắc môi trường lao động, lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động tại cơ quan đơn vị; Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật ca Đng và Nhà nước.

5.3.2. Đối với cá nhân:

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác An toàn vệ sinh lao động trong ngành Y tế; 02 năm liên tục luôn gương mu, đi đầu trong việc chấp hành pháp luật về bo hộ lao động, an toàn lao động, vsinh lao động và phòng chng bệnh nghề nghiệp; cá nhân được đánh giá hoàn thành xuất sc nhiệm vụ trong 02 năm liền k năm đnghị xét khen thưng.

- Có ít nht 02 sáng kiến, giải pháp hiệu qu trong lĩnh vực ci thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khe người lao động, phòng chng bệnh nghề nghiệp được cp quản lý có thm quyền công nhận;

- Tham gia tích cực các hot động an toàn vệ sinh lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp;

- Tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghnghiệp; Được cơ quan, đơn vị suy tôn;

- Chấp hành tốt ch trương, chính sách pháp luật ca Đng và Nhà nước.

5.3. Số lượng, hồ sơ và thời gian đề nghị khen thưng:

5.3.1. Số lượng:

- Mỗi đơn vị thuộc, trc thuộc Bộ Y tế đề xuất 01 tập th và 02 cá nhân;

- Mỗi tnh, thành phố đề xuất 03 tập thể và 05 cá nhân.

5.3.2. Hồ sơ khen thưng: 01 bộ, gồm:

- Tờ trình đề nghị tặng bằng khen;

- Biên bản họp Hội đồng xét khen thưng;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân: đề nghị thực hiện theo Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong Ngành y tế.

ối với địa phương: Hồ sơ đề nghị do Hội đồng Thi đua, Khen thưởng S Y tế xét duyệt).

5.3.3. Thời gian: Hồ sơ đề nghị khen thưng gi về Cục Qun lý môi trường y tế trước ngày 28/02/2021 đ tng hợp trình Bộ trưng.

IV. Tổ chức thực hiện

A. Trung ương:

1. Cục Quản lý môi trường y tế:

- Chđộng phối hợp với các đơn vị thuộc Ban chđạo Trung ương, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bn hướng dẫn Luật trong toàn ngành Y tế và cộng đồng, Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 ca Thtướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chng bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030”, các Hướng dn ca Ban chđạo quốc gia, của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19 và các hoạt động hưng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

- Chđộng thanh tra, kiểm tra tchức đã công bố đđiều kiện quan trắc môi trường lao động, phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp. Phi hợp với Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra, kim tra cơ sở lao động về an toàn, vệ sinh lao động.

- Phối hợp với Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưng hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưng đối với các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Tổ chức các hội nghị, hi tho chuyên đề về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp

2. Các V, Cc:

- Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Vụ Pháp chế; Vụ Bo hiểm y tế; Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng; Văn phòng Bộ thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động theo chc năng nhiệm vụ được giao:

- Vụ Kế hoạch - Tài chính b trí nguồn ngân sách đm bo cho các hoạt động hưởng ứng của ngành Y tế.

3. Các viện thuộc hệ y tế dự phòng:

Chỉ đạo các địa phương triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động, các văn bản hướng dẫn Luật, Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 ca Thtướng Chính phphê duyệt Chương trình “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chng bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030”, các Hướng dn phòng chống dịch COVID-19 và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động van toàn, vệ sinh lao động năm 2021 theo khu vực được phân công chỉ đạo tuyến;

Tiếp tục đào tạo cấp chứng chỉ bệnh nghề nghiệp, chứng chquan trắc môi trường lao động cho các đơn vị.

Giám sát htrợ các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương đảm bo năng lực khám bnh nghề nghiệp và năng lực quan trắc môi trường lao động theo đúng quy định tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 02/2019/TT-BYT , Thông tư 10/2019/TT-BYT ca Bộ Y tế về ban hành QCVN bụi, hóa học.

3.3. Các Trường Đại học Y, dược, Đại học Y tế công cộng: tiếp tục tổ chức đào tạo để cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, chứng chỉ quan trắc môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp, kỹ năng sơ cứu, cấp cu tại nơi làm việc.

3.4. Các quan thông tấn báo chí thuộc ngành y tế thường xun cập nhật thông tin và phn ánh các hoạt động ca ngành y tế van toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

B. Tại địa phương (Sở Y tế):

1. Tiếp tục triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dn Luật, Quyết định s 659/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Thtướng Chính phphê duyệt Chương trình “Chăm sóc và nâng cao sức khe người lao động, phòng chng bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030”, các Hướng dẫn phòng chng dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo quốc gia, ca Bộ Y tế tới toàn thể người lao động và cộng đng; quan tâm đến công tác thống kê, báo cáo về y tế lao động; rà soát, thẩm định và công bố Phòng khám, điều trị bệnh nghnghiệp tại địa phương; phối hợp với các đơn vịliên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sc khỏe người lao động, phòng chng bệnh nghnghiệp và dự toán kinh phí trình y ban nhân dân tnh, thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện;

2. Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực giám sát, quan trắc môi trường lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho các Trung tâm kim soát bệnh tật, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Bảo vệ sức khe lao động tnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

3. Tchức thanh tra, kiểm tra các đơn vị cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi trường lao động thuộc thm quyền qun lý.

4. Kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động của các cơ s y tế thuộc thm quyền qun lý trên đa bàn (huấn luyện ATVSLĐ, quan trắc môi trường lao động, khám sức khe định kỳ, khám bnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế, bồi dưỡng bằng hiện vật, qun lý, sử dụng máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động,…)

V. Công tác xây dựng kế hoạch và báo cáo tổng kết:

Căn cứ vào hướng dn này, các địa phương, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Tổng công ty Dược Việt Nam xây dựng kế hoạch tchức thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021; Kế hoạch này được gửi vBộ Y tế (Cục Qun lý môi trường y tế) trước ngày 25 tháng 02 năm 2021.

Kết thúc Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động các đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tng hợp sliệu, báo cáo về Bộ Y tế (Cc Quản lý môi trường y tế) trước ngày 10/6/2021 (theo mu gi kèm) để tổng hợp và báo cáo Ban chđạo Trung ương, Lãnh đạo Bộ Y tế.

Bộ Y tế đnghị các đơn vị chuẩn bị và triển khai tt Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Ch
đạo Tháng hành động về ATVSLĐ TW (đ báo cáo);
- BT. Nguy
n Thanh Long (để báo cáo);
- C
ác Th trưng;
- C
ông đoàn Y tế Việt Nam (để phối hợp);
- Các Viện
: SKNN&MT, Pasteur Nha Trang, YTCC TP. Hồ Chí Minh, Vsinh dịch t Tây Nguyên (đthực hiện);
- Trung
tâm CDC, Y tế dự phòng các tnh,
t
hành phố trực thuộc Trung ương (để thc hiện);
Trung tâm BVSKLĐ&MT tỉnh Bình Dương
thực hiện);
- Vụ TT&TĐKT, KH-TC Pháp ch
ế, BHYT,
Cục QLKCB, VPB (để thực hiện);
- Cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH (để ph
i hợp);
- Lưu: VT
, MT (04 bn).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TỔNG KẾT THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. T CHC TRIN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG

1. Công tác chđạo, ban hành kế hoạch trin khai, kim tra, đôn đốc thực hiện.

2. L phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có).

3. Nội dung các hoạt động đã trin khai trong Tháng hành động

4. Kinh phí tchức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

- Ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ ssản xuất kinh doanh

- Ngân sách htrợ, vận động từ doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quđã đạt được; bài học kinh nghiệm

2. Khó khăn, tồn tại

3. Kiến nghị, đề xuất

4. Bảng tng hợp số liệu các hoạt động tchức Tháng hành động (thng kê theo Mu số 1).

 

Mu s 1

BẢNG TNG HỢP SLIỆU KT QUẢ T CHC THÁNG HÀNH ĐỘNG

(Kèm theo báo cáo kết qu tchức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động)

STT

Các hoạt động

Đơn vị

Slượng

Ghi chú

1

Các lớp tập huấn, huấn luyện trong Quý II năm ….. hưởng ng Tháng hành động

lớp

 

 

Tổng số người được huấn luyện, trong đó:

người

 

 

Huấn luyện cho người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1)

người

 

 

Huấn luyện người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2)

người

 

 

Huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 3)

người

 

 

Huấn luyện cho nhóm 4 - người lao động

người

 

 

Hun luyện cho người làm công tác y tế (nhóm 5)

người

 

 

Huấn luyện cho an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6)

người

 

 

Huấn luyện cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (nếu có)

Người

 

 

2

Tổ chức tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin trên truyền hình, báo chí

Tin, bài/ cuộc

 

 

3

n phẩm thông tin (Sách, báo, tờ rơi,  tranh áp phích)

quyn/tờ

 

 

4

Phát động, triển khai các chiến dịch, phong trào thi đua về ATVSLĐ

phong trào/ chiến dịch

 

 

Stập th/ cá nhân tham gia

Tập thể/ cá nhân

 

 

5

Tchức thi tìm hiu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

cuộc thi

 

 

Slượng người tham gia

Người

 

 

6

Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên gii

cuộc thi

 

 

Slượng người tham gia

người

 

 

7

Scuộc thanh tra, kim tra liên ngành và từng ngành về an toàn, vệ sinh lao động được tchức trong Quý II.

Cuộc

 

 

Sdoanh nghiệp, cơ sđược thanh tra, kiểm tra

Cơ s

 

 

Svi phạm được phát hiện

Vi phạm

 

 

8

Tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện các nguy cơ rủi ro, bsung các nội qui, trình làm việc an toàn.

 

 

 

Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện

Nguy cơ

 

 

Các nội qui, qui trình làm việc an toàn được xây dựng, b sung

Nội qui/ qui trình

 

 

9

Quan trắc môi trường lao động

 

 

 

S cơ sở sn xuất thực hiện quan trắc môi trường lao động

Cơ sở

 

 

Số cuộc thực hiện quan trc môi trường lao động (đối với cơ sở sn xuất).

Số cuộc

 

 

10

Tchức khám sức khe cho ngưi lao động (Quý II năm)

cuộc

 

 

Tổng sngười được khám

người

 

 

11

Số cơ sở sản xuất tổ chức Lphát động hưng ứng Tháng hành động

cuộc

 

 

12

Thăm gia đình nạn nhân, ngưi bị nạn

Nạn nhân/gia đình

 

 

13

Tổ chức hội thảo/hội nghị

cuộc

 

 

14

Số vụ tai nạn xảy ra trong Quý II

Trong đó:

vụ

 

% tăng, gim so vi cùng kỳ Quí II năm trước

Tng số người bị tai nạn

người

 

Số người chết

người

 

Số người bị thương nặng

người

 

15

Kinh phí

 

 

 

Ngân sách nhà nước/ hoặc kinh phí của cơ sở sản xuất kinh doanh

đồng

 

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

đồng

 

16

Các nội dung khác (nếu có)

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG ATVSLĐ NĂM 2021

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2021.

2. Nhiệt liệtng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

3. Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ ri ro vATVSLĐ và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên.

4. Đánh giá nguy cơ rủi ro van toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điu kiện làm việc và nâng cao năng suất lao động.

5. Chủ động rà soát, đánh giá nguy cơ, rủi ro mt ATVSLĐ và tuân thcác biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

6. Tổ chức và tham gia huấn luyện về ATVSLĐ đầy đđể phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghnghiệp.

7. Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình và giải pháp bảo đảm ATVSLĐ và phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

8. Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp.

9. Tích cực tham gia bảo him TNLĐ, BNN vì sức khỏe và sự phát trin bn vng của doanh nghiệp,

10. Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.

11. Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

12. Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.

13. Bảo vệ sức khe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước.

14. Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thưng mới” nghiêm túc thực hiện "Thông điệp 5K; Khẩu trang - Khkhuẩn - Khong cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 894/BYT-MT về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


366

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249