Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6235/SGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Dương Trí Dũng
Ngày ban hành: 30/10/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6235/SGDĐT-TCCB
V/v triển khai, thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn số 2556/UBND-VX ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;

Căn cứ công văn số 213/SNV-CCVC ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thông qua phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử;

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế và được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ:

- Công chức: Hiệu trưởng được bổ nhiệm trước ngày 01/7/2020;

- Viên chức: Hiệu trưởng được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại từ ngày 01/7/2020; Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên tại các vị trí được tuyển dụng vào viên chức theo quy định.

2. Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn

2.1. Phải đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng, không gây mất đoàn kết; động viên khích lệ công chức, viên chức trong phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị.

2.2. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

2.3. Tỷ lệ công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số công chức, viên chức trong danh sách trả lương của đơn vị.

2.4. Cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn: cứ mỗi 10 người trong danh sách trả lương (không tính số dư ra dưới 10 người sau khi lấy tổng số người trong danh sách trả lương của đơn vị chia cho 10), đơn vị được xác định có 01 người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Công chức, viên chức phải đạt đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương hiện giữ trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xem xét, đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

3.1. Về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao:

a) Đối với công chức:

Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

b) Đối với viên chức:

Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

3.2. Công chức, viên chức không trong thời gian đề nghị xem xét kiểm điểm, kỷ luật theo quy định.

3.3. Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

3.4. Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV:

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

4. Cách xác định thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

4.1. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại nội dung này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

4.2. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của công chức, viên chức; các thành tích căn cứ theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị để xem xét.

5. Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

a) Công văn đề nghị của Giám đốc/Hiệu trưởng đơn vị (đính kèm mẫu);

b) Bản photo Biên bản họp tập thể công chức, viên chức của đơn vị từ sổ họp (theo mẫu đính kèm);

c) Bản chính Danh sách đề nghị công chức, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn in từ Phần mềm Quản lý Hồ sơ điện tử (20 cột);

d) Bản photo Quyết định ban hành kèm theo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị;

e) Bản photo Quyết định lương lương hiện hưởng của công chức, viên chức được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn;

f) Bản photo Quyết định điều động, bổ nhiệm (nếu có thay đổi chức danh, tên đơn vị công tác so với quyết định lương hiện hưởng);

g) Quyết định khen thưởng hoặc bằng khen, giấy khen công nhận cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

6. Tổ chức thực hiện

- Triển khai, xét và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 tại đơn vị: từ ngày ban hành văn bản đến ngày 15/11/2023.

- Nộp hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ): từ ngày 15/11//2023 đến ngày 20/11/2023. Sau thời gian quy định, đơn vị không nộp xem như không có đối tượng thuộc diện xét nâng bậc lương trước thời hạn trong năm 2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị đơn vị nghiêm túc, triển khai đến đội ngũ công chức, viên chức đơn vị và thực hiện đúng tiến độ, thành phần hồ sơ quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (Để báo cáo);
- Lưu: VT. TCCB(NH).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Trí Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6235/SGDĐT-TCCB thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn ngày 30/10/2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.204

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!