Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6134/BNN-TCCB về xét chuyển ngạch viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6134/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Thị Bình
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6134/BNN-TCCB
V/v xét chuyển ngạch viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Trường Trung cấp nghề cơ điện Đông Nam Bộ

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức; Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Xét đề nghị của Trường Trung cấp nghề cơ điện Đông Nam Bộ tại công văn số 171/TTr-TCNCĐ ngày 10/10/2010 về việc đề nghị chuyển ngạch, bậc lương (mã ngạch 15c.207) sang giáo viên trung học (mã ngạch 15.113) cho viên chức.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý để Thủ trưởng đơn vị ra quyết định chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức của Trường (có danh sách kèm theo).

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Bình

 


DANH SÁCH

VIÊN CHỨC ĐƯỢC XÉT CHUYỂN NGẠCH
(Kèm theo Công văn số 6134/BNN-TCCB ngày 08 tháng 11 năm 2010)

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Ngạch, hệ số lương, tiền thưởng

Đề nghị bổ nhiệm xếp lương vào ngạch

Ghi chú

Số mã ngạch

Hệ số lương

Phụ cấp thâm niên VK

Hệ số chênh lệch bảo lưu

Thời gian để xét nâng lương lần sau

Số mã ngạch

Hệ số lương

Phụ cấp thâm niên VK

Hệ số chênh lệch bảo lưu

Thời gian để xét nâng lương lần sau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Đinh Thanh Huyền

1982

ĐH

15c.207

2,41

 

 

01/6/2008

15.113

2,67

 

 

01/6/2008

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6134/BNN-TCCB về xét chuyển ngạch viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.371

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239