Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5977/VPCP-KTTH về việc thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT-TTg về trả lương qua tài khoản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5977/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 11/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5977/VPCP-KTTH
V/v thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT-TTg về trả lương qua tài khoản

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 101/BC-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2008 về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách nhà nước, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động có biện pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã giao tại Chỉ thị 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007, đặc biệt là việc củng cố môi trường pháp lý và cơ chế, chính sách thanh toán; quy định rõ trách nhiệm của các bên cung ứng và sử dụng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, định kỳ báo cáo theo quy định tại Chỉ thị 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 về Ngân hàng Nhà nước để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Ủy ban nhân dân các cấp cần quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và thận trọng việc thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007, tham khảo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước khi quyết định triển khai việc trả lương qua tài khoản trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, ĐP, TKBC, KGVX,TV, TTĐT, QT, HCQT,
- Lưu: VT, KTTH (4) M.Cường 120

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5977/VPCP-KTTH về việc thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT-TTg về trả lương qua tài khoản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.646
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91