Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5857/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Mạnh Nhị
Ngày ban hành: 14/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5857/BGDĐT-TCCB
V/v thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2009

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi : Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Các đơn vị trực thuộc Bộ

Căn cứ Công văn số 1502/BNV-CCVC ngày 26/5/2009 của Bộ Nội vụ về việc thông báo chỉ tiêu dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 15/HĐTCVC, CVCC ngày 01/7/2009 của Hội đồng thi nâng ngạch CVC, CVCC 2009 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch CVC năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là đơn vị) chọn cử cán bộ, công chức (CBCC) dự thi theo chỉ tiêu quy định, cụ thể như sau:

I/ Quy định chung:

1. Chỉ tiêu của Bộ: 50 người.

2. Về đối tượng: Việc thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính được tổ chức cho CBCC đang ở ngạch chuyên viên (mã số ngạch 01.003) làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (các trường trực thuộc Bộ) phù hợp với vị trí công tác. CBCC đang ở ngạch khác hoặc không đúng vị trí công tác không được cử tham gia kỳ thi nâng ngạch này.

3. Về điều kiện dự thi:

CBCC được Hội đồng sơ tuyển của đơn vị xét duyệt để cử đi dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

3.1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất, có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật theo nội dung phiếu đánh giá công chức hàng năm quy định tại Quyết định số 11/1998/QD-TTCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Bộ trưởng-Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

3.2. Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch CVC ban hành kèm theo Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ). Thời gian tối thiểu xếp ở ngạch chuyên viên và tương đương là 9 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc).

3.3. Đạt hệ số lương tối thiểu từ 3,66 trở lên.

3.4. Phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch chuyên viên chính, gồm:

Bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc văn bằng được tính là tương đương theo quy định.

- Chứng chỉ tin học văn phòng (hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng CBCC nhận xét bằng văn bản).

Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ B trở lên, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng CBCC nhận xét bằng văn bản).

Đã chủ trì, tham gia ít nhất 1 công trình, đề tài NCKH hoặc đề án cấp Bộ, ngành được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý, ghi rõ tên công trình, đề tài và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

3.5. Miễn thi ngoại ngữ đối với những người có 1 trong các điều kiện sau:

CBCC có tuổi đời tính đến ngày 31/12/2009 từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ.

CBCC đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số, tiếng Lào hoặc tiếng Campuchia do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền.

CBCC là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

CBCC có bằng đại học thứ 2 là bằng ngoại ngữ.

CBCC đã tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

3.6. Miễn thi tin học đối với người đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

4. Trách nhiệm cử CBCC dự thi :

Nhận được Công văn này, các đơn vị căn cứ vào nhu cầu thực tế, tiêu chuẩn, điều kiện để cử CBCC dự thi. Chậm nhất là ngày 27/7/2009, các đơn vị phải gửi công văn kèm theo danh sách trích ngang (theo Mẫu số 1, 2) và hồ sơ của người dự thi về Vụ Tổ chức cán bộ để trình Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định. Vụ Tổ chức cán bộ sẽ không nhận hồ sơ không đầy đủ và đến sau ngày 27/7/2009.

5. Hồ sơ của người dự thi gồm:

5.1. Đơn xin dự thi nâng ngạch theo mẫu tại Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 26 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng-Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

5.2. Bản đánh giá, nhận xét của Thủ trưởng đơn vị theo nội dung :

- Phẩm chất đạo đức và tính trung thực trong công việc;

- Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Năng lực và hiệu quả công tác;

- Kỷ luật lao động;

- Quan hệ phối hợp công tác;

- Kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ B trở lên (kèm theo bản cam kết của người dự thi, nếu chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn dự thi của ngạch chuyên viên chính).

5.3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc cơ quan trực tiếp quản lý và sử dụng CBCC.

5.4. Giấy xác nhận công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành, áp dụng có hiệu quả.

5.5. Bản sơ yếu lý lịch.

Hồ sơ dự thi cho vào một bì hồ sơ riêng kích thước 21m x 32cm.

II. Về hình thức và nội dung thi nâng ngạch :

Hình thức thi: CBCC dự thi phải thi các môn sau:

Môn Quản lý hành chính nhà nước (thi viết và thi trắc nghiệm);

Môn Tin học;

Môn Ngoại ngữ.

2. Nội dung thi:

2.1. Nội dung môn thi quản lý hành chính nhà nước căn cứ chương trình bồi dưỡng ngạch CVC của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

2.2. Nội dung môn thi tin học bao gồm các kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft Word, Microsoft Excel), sử dụng Internet.

2.3. Nội dung môn thi ngoại ngữ: bao gồm các kỹ năng đọc hiểu, viết và ngữ pháp ở trình độ B.

III. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng sơ tuyển: Bộ sẽ thành lập Hội đồng sơ tuyển theo quy định tại Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước để tổ chức xét duyệt cử CBCC đi dự thi.

Giới thiệu nội dung ôn tập, kế hoạch và địa điểm tổ chức thi: Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2009 của Bộ Nội vụ sẽ tổ chức giới thiệu, hướng dẫn nội dung ôn thi và tài liệu phục vụ cho kỳ thi. Kế hoạch và địa điểm tổ chức kỳ thi sẽ được thông báo cụ thể trong giấy báo dự thi nâng ngạch.

Phí dự thi: thu theo quy định của Bộ Nội vụ.

Khi đi dự thi, mỗi CBCC nộp cho Hội đồng thi 02 ảnh cỡ 3x4 (chụp theo quy định ảnh chứng minh thư) để làm giấy chứng nhận ngạch chuyên viên chính.

Đề nghị các đơn vị chọn cử CBCC đủ điều kiện, tiêu chuẩn để dự thi nâng ngạch chuyên viên chính đồng thời phổ biến nội dung công văn này cho CBCC được cử dự thi để nghiên cứu trước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5857/BGDĐT-TCCB về việc thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính ngày 14/07/2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.116

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106