Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5655/VKSTC-V15 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Ngô Bảo Ngọc
Ngày ban hành: 17/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5655/VKSTC-V15
V/v hướng dẫn ký hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao (Văn phòng, Cơ quan điều tra, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh);
- VKSND cấp cao 1,2,3;
- VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Công văn số 5582/VKSTC-V15 ngày 10/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện chế độ đối với người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong ngành Kiểm sát nhân dân (viết tắt là Hợp đồng lao động 68). Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn việc ký bổ sung hợp đồng lao động đối với cá nhân đang thực hiện Hợp đồng lao động 68 áp dụng bảng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ bằng Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động.

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị trao đổi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, quyết định.

(Kèm theo Công văn là Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo VKSND tối cao (để báo cáo);
- Đ/c Vụ trưởng Vụ 15;
- Lưu: VT, V15
.

TL. VIỆN TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Bảo Ngọc

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /PLHĐ-VKS ...

 

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: …………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………….

Đại diện cho: ……………………………………………… Điện thoại: ……………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Và một bên là Ông/Bà: …………………………………………………………………..

Sinh ngày ……… tháng ……… năm ……… tại ………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………

Số căn cước công dân (số CMND) …… cấp ngày …/…/…… tại …………………

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ vào Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ Hợp đồng lao động số.... ký ngày..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động.

Căn cứ Công văn số 5582/VKSTC-V15 ngày 10/12/2020 của VKSND tối cao về việc thực hiện chế độ đối với HĐLĐ theo Nghị định 68.

Hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

Điều 1. Nội dung thay đổi

Thay đổi tại điểm 1 Điều 3 của Hợp đồng lao động số.. .ngày.../.../.. .như sau:

- Mức lương hiện hưởng: Ông/Bà …………… ngạch lương.... nhân viên.. .,bậc … hệ số được thay đổi mức lương thành ……………………………… đồng.

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………)

- Các nội dung khác của Hợp đồng lao động được giữ nguyên.

Điều 2. Thời gian thực hiện

(Ghi rõ nội dung ở Điều 1 có hiệu lực từ ngày nào)

Phụ lục này là bộ phận của Hợp đồng lao động số....ngày.../.../... , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

………, ngày … tháng … năm....
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5655/VKSTC-V15 ngày 17/12/2020 hướng dẫn ký hợp đồng lao động do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.071

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.84.132.40