Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5001/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Mạnh Nhị
Ngày ban hành: 20/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5001/BGDĐT-TCCB
V/v báo cáo về tổ chức bộ máy, biên chế và tinh giản biên chế

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Để phục vụ công tác kiểm tra, khảo sát của Bộ Nội vụ về tổ chức bộ máy, tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính nhà nước được giao hàng năm, kính đề nghị Quý Đơn vị chuẩn bị báo cáo của đơn vị mình theo những nội dung sau:

1. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị.

2. Về biên chế: Việc triển khai thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; tình hình sử dụng chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm; xác định vị trí việc làm và mô tả công việc theo từng vị trí việc làm của đơn vị, làm cơ sở cho việc xác định nhu cầu biên chế hàng năm.

3. Về tinh giản biên chế: Việc triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP.

Trong báo cáo cần nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nêu những kiến nghị, đề xuất giải pháp về tổ chức bộ máy, biên chế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị một cách hiệu quả.

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 13 tháng 9 năm 2010.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ   
Bùi Mạnh Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5001/BGDĐT-TCCB ngày 20/08/2010 báo cáo về tổ chức bộ máy, biên chế và tinh giản biên chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.701

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!