Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4601/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành: 23/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4601/LĐTBXH-KHTC
V/v Hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011, căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 15805/BTC-HCSN ngày 21/11/2011 về việc sử dụng kinh phí thực hiện Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm năm 2011 và Công văn số 17068/BTC-QLCS ngày 15/12/2011 về việc hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung chi và cơ chế tài chính thực hiện các hoạt động của Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp như sau:

1. Đối với các nội dung, hoạt động của Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 có nội dung, tính chất như nội dung, hoạt động của Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 thì thực hiện vận dụng theo Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/10/2008 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010”.

2. Đối với kinh phí phân bổ cho hoạt động đầu tư tập trung, đồng bộ theo nghề theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

a) Mua thiết bị dạy nghề trọng điểm ở từng cấp trình độ theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07/7/2011: Việc mua sắm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

b) Phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề của nghề được lựa chọn đầu tư ở từng cấp trình độ: Nội dung và mức chi theo Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/10/2008 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2010.

c) Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trong nước, tập huấn cho kiểm định viên và cán bộ quản lý chất lượng dạy nghề, đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia: Mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

d) Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề ngoài nước: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

đ) Chi công tác phí, kiểm tra, giám sát hoạt động; tổ chức các hội thảo chuyên đề; hội nghị sơ kết, tổng kết: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

e) Được sử dụng một phần vốn sự nghiệp để sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhằm nâng cấp nhà xưởng trong trường hợp cơ sở vật chất chưa đáp ứng; bảo đảm phù hợp với việc lắp đặt thiết bị được đầu tư cho từng nghề. Không sử dụng vốn sự nghiệp của Dự án để đầu tư xây dựng mới các cơ sở dạy nghề. Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp để sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

3. Đối với trường hợp mua sắm trang thiết bị, tài sản của Dự án: thực hiện theo Công văn số 17068/BTC-QLCS ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và các quy định hiện hành có liên quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề) để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Dạy nghề;
- Sở LĐ-TBXH các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4601/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” ngày 23/12/2011 từ nguồn vốn sự nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.698

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!