Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 440/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 440/LĐTBXH-KHTC
V/v hướng dẫn áp dụng loại giá hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

Chủ đầu tư các dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Thực hiện Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về loại giá hợp đồng áp dụng trong hợp đồng của các gói thầu thuộc các dự án đầu tư xây dựng do Bộ quản lý như sau:

1. Căn cứ vào hình thức hợp đồng đã được Bộ phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu, Chủ đầu tư áp dụng loại giá hợp đồng để thương thảo, ký kết hợp đồng theo nguyên tắc như sau:

1.1. Nếu hình thức hợp đồng được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu là trọn gói thì áp dụng loại giá hợp đồng trọn gói.

1.2. Nếu hình thức hợp đồng được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu là theo tỷ lệ phần trăm thì áp dụng loại giá hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.

1.3. Nếu hình thức hợp đồng được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu là theo thời gian thì áp dụng loại giá hợp đồng theo thời gian.

1.4. Nếu hình thức hợp đồng được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu là theo đơn giá thì áp dụng loại giá hợp đồng theo đơn giá cố định.

1.5. Nếu hình thức hợp đồng được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu là theo đơn giá nhưng cần áp dụng loại giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thì Chủ đầu tư phải trình Bộ phê duyệt (kèm theo thuyết minh chi tiết) làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo.

2. Xử lý chuyển tiếp:

2.1. Đối với những gói thầu đã được Bộ phê duyệt loại giá hợp đồng hoặc đã áp dụng loại giá hợp đồng theo đúng hướng dẫn tại các khoản 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 nêu trên thì tiếp tục thực hiện theo loại giá hợp đồng đã được duyệt hoặc đang áp dụng.

Sau khi ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư phải gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) 1 bản để theo dõi quản lý.

2.2. Các trường hợp đã thực hiện loại giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh nhưng được phê duyệt thì Chủ đầu tư phải báo cáo để Bộ xem xét, quyết định (theo mẫu tại phụ lục kèm theo).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Chủ đầu tư báo cáo bằng văn bản về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) để tổng hợp, giải quyết.

Yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

PHỤ LỤC

(kèm theo công văn số 440/LĐTBXH-KHTC ngày 18 tháng 2 năm 2011)

Tên đơn vị Chủ đầu tư
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ………………

……., ngày ….. tháng ….. năm 2011

 

TỜ TRÌNH

V/v thực hiện loại giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số …../LĐTBXH-KHTC ngày … tháng … năm 2011, Chủ đầu tư dự án báo cáo Bộ về việc thực hiện loại giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh của gói thầu … thuộc dự án … như sau:

1. Mô tả khái quát gói thầu: Giá trị gói thầu, hình thức hợp đồng, giá trị trúng thầu, tiến độ thi công, thời gian khởi công, tình hình thực hiện đến nay…

2. Lý do thực hiện loại giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:….

3. Nội dung điều chỉnh:

- Phạm vi điều chỉnh: Vật liệu (theo nhóm vật liệu hay tất cả các loại vật liệu), nhân công, máy….

- Phương pháp điều chỉnh: Nêu rõ phương pháp, cách thức tính toán điều chỉnh cho từng thành phần chi phí (vật liệu, nhân công, máy…) …

- Căn cứ điều chỉnh: căn cứ xác định khối lượng điều chỉnh, giá vật liệu điều chỉnh, giá nhân công điều chỉnh…

- Thời điểm điều chỉnh:…

- Giá trị Chủ đầu tư đã phê duyệt điều chỉnh đến thời điểm hiện nay, trong đó nêu rõ từng thành phần chi phí đã điều chỉnh (kèm theo dự toán điều chỉnh).

4. Lý do chưa báo cáo Bộ về việc áp dụng loại giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh đối với gói thầu:…

5. Kiến nghị liên quan đến việc thực hiện loại giá hợp đồng của gói thầu:….

(Kèm theo toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan)

Chủ đầu tư dự án trình Bộ xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

….., ngày ….. tháng ….. năm ………
Chủ đầu tư
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 440/LĐTBXH-KHTC ngày 18/02/2011 hướng dẫn áp dụng loại giá hợp đồng theo quy định tại Nghị định 48/2010/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.986

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!