Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4366/LĐTBXH-VP về việc khen thưởng tổng kết năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4366/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4366/LĐTBXH-VP
V/v khen thưởng tổng kết năm 2009

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

 

Để chuẩn bị đánh giá, tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng của Ngành năm 2009, Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, căn cứ vào các tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng quy định tại Thông tư số 13/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2008 và đăng ký thi đua từ đầu năm để đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổng kết phong trào thi đua năm 2009 của địa phương, đơn vị mình.

Qua thực tiễn xét khen thưởng tổng kết năm 2008, nhiều báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân chưa đủ căn cứ để đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn; hồ sơ thủ tục chưa đầy đủ và chưa đúng với quy định, thời gian gửi hồ sơ muộn, gây khó khăn cho việc xét và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng. Đồng thời qua thực tế kiểm tra công tác thi đua khen thưởng cuối năm 2009 ở một số đơn vị, khi xem xét đánh giá chưa bám sát vào tiêu chuẩn quy định, việc Quyết định công nhận danh hiệu thi đua các đơn vị chỉ công nhận danh hiệu cao nhất mà không công nhận danh hiệu thi đua mức dưới liền kề là Điều kiện để công nhận danh hiệu cao hơn (ví dụ: công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở nhưng không có tên trong danh sách lao động tiên tiến), mức thưởng chưa đúng với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng (cao hơn mức quy định)…

Để khắc phục tình trạng trên, đề nghị Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ căn cứ vào quy định của Thông tư hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng nêu trên xem xét về đối tượng, thành tích, tiêu chuẩn, thủ tục lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân…và mức độ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đăng ký giao ước thi đua đầu năm 2009 so sánh tỷ lệ đạt, không đạt để xét, lập hồ sơ khen thưởng và lưu ý một số vấn đề sau: 

- Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khi xét, công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở áp dụng tiêu chuẩn “phải có giải pháp, sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác” phải có xác nhận tên sáng kiến, tác dụng hiệu quả của sáng kiến để xét, tỷ lệ công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở phụ thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng phải phù hợp với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tuyến trình khen thưởng (Bằng khen Chính phủ báo cáo thành tích 05 năm, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ báo cáo thành tích 03 năm, Bằng khen Bộ báo cáo thành tích kết quả 02 năm, Cờ Chính phủ, Cờ Bộ báo cáo thành tích 1 năm).

- Chỉ đề nghị khen thưởng Bằng khen Bộ cho những tập thể tiêu biểu trong số các tập thể nhỏ 02 năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và năm 2008 chưa được Bộ tặng Bằng khen; cá nhân tiêu biểu trong số những cá nhân 02 năm liên tục đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở và năm 2008 chưa được Bộ tặng Bằng khen. Tỷ lệ cá nhân đề nghị khen thưởng Bằng khen Bộ không quá 10% tổng số cán bộ, công chức thuộc danh sách quỹ lương của đơn vị.

- Không đề nghị khen thưởng hoặc công nhận danh hiệu thi đua đối với Thủ trưởng đơn vị hoặc người được giao phụ trách khi đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ.

- Đối với tập thể, cá nhân thuộc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận huyện; cán sự làm công tác thương binh xã hội ở xã phường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thống nhất với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình khen thưởng theo quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 53 của Nghị định 121/2005/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ trước ngày 15/12/2009 (nếu gửi bằng đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện) để tổng hợp trình Hội đồng xét (Báo cáo tổng kết công tác năm 2009 và đề nghị khen thưởng của địa phương, đơn vị và gửi trước về Phòng Tuyên truyền – Thi đua qua hộp thư Email: cvcuongtttd@gmail.com hoặc phamvanchung2000@yahoo.com để kịp thời tổng hợp trình Hội đồng xét đúng thời gian quy định).

Bộ không xét khen thưởng đối với các địa phương, đơn vị không có đăng ký giao ước thi đua, không có báo cáo tổng kết công tác thi đua và hồ sơ đề nghị khen thưởng không đúng theo các quy định về thủ tục và thời gian như đã hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ (qua phòng Tuyên truyền – Thi đua, điện thoại 04.38269552) để cùng phối hợp giải quyết./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các thành viên HĐTĐKT Bộ và HĐTĐKT Cơ quan Bộ (để biết);
- Lưu VT,  P. TT-TĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4366/LĐTBXH-VP về việc khen thưởng tổng kết năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.181
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77