Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4171/LĐTBXH-LĐTL về chế độ thù lao đối với thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4171/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 25/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4171/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ thù lao đối với thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1568/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 03/11/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về chế độ thù lao đối với thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ quy định về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì các thành viên chuyên trách của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc (Giám đốc lĩnh vực), Kế toán trưởng hưởng chế độ lương theo năm; các thành viên không chuyên trách của Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên không chuyên trách hưởng thù lao theo công việc, thời gian làm việc. Theo đó, tại khoản 1, Điều 11 và khoản 1, Điều 12 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định:

a) Đối với chức danh thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên chuyên trách xếp lương theo các bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng thành viên chuyên trách, Chủ tịch công ty chuyên trách xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên xếp lương theo chức danh thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị theo hạng công ty;

- Kiểm soát viên chuyên trách xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp giữ chức vụ tương đương trưởng phòng.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc, Giám đốc; Tổng Giám đốc, Giám đốc là thành viên Hội đồng thành viên thì chỉ được nhận lương của một chức danh có mức lương cao nhất.

b) Đối với chức danh thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách:

Mức thù lao do công ty lựa chọn, trong đó thù lao của thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên không quá 20% tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên; thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách không quá 20% tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách; thù lao của Chủ tịch công ty không chuyên trách không quá 20% tiền lương của Tổng Giám đốc, Giám đốc.

2. Theo Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển hạ tầng Quảng Ngãi thì không nêu rõ, cụ thể các thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên là chuyên trách hay không chuyên trách, vì vậy không đủ căn cứ để hướng dẫn thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển hạ tầng Quảng Ngãi nêu tại văn bản số 1568/SLĐTBXH-LĐTLBHXH nêu trên.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và đối chiếu với quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4171/LĐTBXH-LĐTL về chế độ thù lao đối với thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.590

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123