Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4035/LĐTBXH-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 18/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4035/LĐTBXH-TTr
V/v Hướng dẫn công tác thanh tra năm 2012

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Căn cứ chương trình công tác năm 2012 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và định hướng công tác của Thanh tra Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung công tác thanh tra của ngành năm 2012 như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Công tác thanh tra của ngành năm 2012 cần bám sát yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, để đạt được các mục tiêu:

- Hoàn thành các đề án, chương trình, nhiệm vụ chính trị của ngành trên địa bàn và chung cả nước.

- Giữ vững ổn định chính trị xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành quản lý.

- Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời sai phạm đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.

II. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC

1. Công tác thanh tra:

Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2012 của Bộ và chỉ đạo của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của đơn vị, của Sở trên nguyên tắc bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, tăng cường sự phối hợp giữa Bộ, các đơn vị và Sở để tránh chồng chéo, lãng phí và phiền hà cho đối tượng. Các nội dung cụ thể:

1.1. Chủ động thanh tra và tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn; chú trọng việc xác nhận người hướng chính sách như thương binh; đối tượng thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1.2. Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động: Chủ động triển khai thực hiện việc phát hành, thu hồi, phân tích, xử lý phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp, trọng tâm là các doanh nghiệp xây dựng, khai thác khoáng sản, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giầy, chế biến thủy, hải sản; doanh nghiệp có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Triển khai thanh tra tại những doanh nghiệp không báo cáo kết quả tự kiểm tra theo Phiếu tự kiểm tra hoặc những doanh nghiệp có nhiều sai phạm.

- Điều tra tai nạn lao động. Các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng phải báo cáo ngay về Bộ để xem xét xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Bộ về thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

1.3. Thanh tra việc thực hiện các chính sách đối với trẻ em, trong đó chú trọng đến chính sách đối với trẻ em lao động sớm, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị bạo hành…

1.4. Tiến hành thanh tra diện rộng về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

1.5. Thực hiện công tác thanh tra hành chính, phòng, chống tham nhũng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở phấn đấu thanh tra từ 10 - 20% số cơ quan, đơn vị trực thuộc; quan tâm đến việc “thanh tra lại” theo quy định của Luật thanh tra năm 2010.

2. Công tác giải quyết thư đơn khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

- Đây là một nhiệm vụ quan trọng, vì vậy yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc Sở giải quyết tích cực, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại ngay từ cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài, gây hậu quả xấu và khiếu kiện vượt cấp.

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; thực hiện công khai, dân chủ và nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Công tác xây dựng lực lượng

­- Củng cố, tăng cường lực lượng thanh tra Sở, bố trí cho cán bộ, thanh tra viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Thanh tra tỉnh, thành phố tổ chức; bố trí cho số cán bộ thanh tra chưa được học nghiệp vụ thanh tra cơ bản tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản.

- Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của đơn vị tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ.

4. Công tác thông tin, báo cáo

Thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo theo quy định; coi đây là một tiêu chí trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế để quyết định kế hoạch công tác năm 2012 của Thanh tra Sở; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế để quyết định kế hoạch công tác thanh tra (đối với những đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành), kiểm tra của đơn vị và báo cáo kế hoạch thanh tra, kiểm tra với Bộ (qua Thanh tra Bộ).

Đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ căn cứ kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để có kế hoạch phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức thực hiện, tránh chồng chéo.

Thanh tra Bộ có trách nhiệm tổng hợp và là đầu mối tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của toàn ngành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để biết);
- Thanh tra Chính phủ;
- Vụ TCCB, Vụ III - TTCP;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ (để phối hợp thực hiện);
- Lưu VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

THE MINISTRY OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 4035/LDTBXH-TTr
for guiding the inspection in 2012

Hanoi, November 18, 2011

 

To:

- Department of Labour - Invalids and Social Affairs of provinces and cities directly under the Central Government;
- The units under the Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs.

 

Based on the work program in 2012 of the branch of Labour - Invalids and Social Affairs and work direction of the Government Inspectorate, Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs guides the contents of inspection of branch in 2012 as follows:

I. GENERAL OBJECTIVES

Inspection of the branch in 2012 needs to stick to the requirements of leadership and direction of the Ministry, the People's Committees of provinces and cities to achieve the objectives:

- Completion of the schemes, programs, and political tasks of the branch in the area and the whole country.

- Maintenance of social and political stability; increase of the effectiveness and efficiency of state management in the sectors under its management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. THE ORIENTATION

1. Inspection:

Based on the 2012 work Plan of the Ministry and the local direction, actively to build the plans of inspection and examination of the units, the Departments on the principles of sticking to political tasks of the sector, strengthen the coordination between ministries and units and departments to avoid overlapping, waste and inconvenience to the subjects. The specific contents:

1.1. Actively inspect and self-examine, review the implementation of preferential policies for those who have contributed to the revolution in the areas; focus on the certification of those who are enjoyed policies such as war invalids; youth volunteers, participants of resistance contaminated with toxic chemicals.

1.2. Inspect the implementation of labor law: Actively deploy the implementation of the release, recovery, analysis, processing of self-examination sheet of implementation of labor laws at enterprises, focusing on the enterprises of construction, mining, enterprises employing many workers such as textiles, footwear, processing aquatic products enterprises with many risks of occupational accidents and occupational diseases. Implement the inspection at the enterprises that did not report the results of self-examination by self-examination sheet or the enterprises having many errors.

- Survey the occupational accidents. The cases of serious occupational accidents must be reported immediately to the Ministry for review and processing and reporting to the Prime Minister.

- Continue to implement the direction of the Ministry on inspection, examination, correction of the management for foreign laborers working in Vietnam.

1.3. Inspect the implementation of policies for children, which focuses on policies for children who work early, children in especially difficult circumstances, children affected by violence...

1.4. Conduct the extensive inspection of vocational training for rural workers in accordance with Decision No.1956/QD-TTg on 27/11/2009 of the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The settlement of complaints, denunciations and reception of citizens

- This is an important task, so request the heads of units, the Directors of Departments to solve positively, definitely, according to law the complaint cases from the base, not to let stagnation and prolonging, causing adverse effects and unduly claims.

- Continue to reform administrative procedures; carry out publicly, democratically and improve efficiency in the reception of citizens and settlement of complaints and denunciations.

3. Construction of work force

- Consolidate and strengthen the inspection force of departments, arrange officials, inspectors fully to participate in courses of training, retraining organized by the Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs or inspectorate of province, city; arrange officials, inspectors who have not been learned the basic inspection professional skill to be attend in the class of the basic inspection professional skill.

- Implement publicly and transparent operations of the units to create the unity, high internal consistency.

4. Information, report

Seriously implement the information and report as prescribed; it is considered as a criterion in assessing of the completion extent of the tasks of the units.

III. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Require the comrades Directors of Departments of Labor - Invalids and Social Affairs, the Heads of units of the Ministry based on the inspection plan in 2012 of the Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs to plan and coordinate with the Ministry’s Inspectorate for implementation organization to avoid overlapping.

The Ministerial Inspectorate shall synthesize and act as contact point to advise the Ministry’s leaders to direct the activities of inspection, examination, reception of citizens and settle complaints and denunciations of the whole sector.

 

 

 

FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER
Bui Hong Linh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4035/LĐTBXH-TTr ngày 18/11/2011 hướng dẫn công tác thanh tra năm 2012 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.844

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!