Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3916/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 14/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3916/LĐTBXH-VP
V/v khen thưởng tổng kết năm 2011

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

 

Bộ dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác của Ngành vào đầu tháng 1 năm 2012. Để chuẩn bị cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ họp, xem xét đánh giá, tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2011. Bộ đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ căn cứ vào quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2008 hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng để xem xét về thành tích, tiêu chuẩn, thủ tục lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân… và mức độ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đăng ký giao ước thi đua đầu năm 2011 so sánh tỷ lệ đạt, không đạt để xét, lập hồ sơ khen thưởng và lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khi xét, công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cần chú ý áp dụng tiêu chuẩn “phải có giải pháp, sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác” phải có xác nhận tên sáng kiến, tác dụng hiệu quả của sáng kiến để xét, tỷ lệ công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở phụ thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng phải phù hợp với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tuyến trình khen thưởng (Đối với cá nhân Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ báo cáo thành tích 05 năm, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ báo cáo thành tích 03 năm, Bằng khen Bộ báo cáo thành tích kết quả 02 năm; Đối với tập thể đề nghị Cờ Chính phủ, Cờ Bộ báo cáo thành tích 1 năm).

- Riêng đề nghị Bộ xét tặng Cờ thi đua trong lĩnh vực Dạy nghề thì sau khi tổng kết năm học đơn vị, địa phương hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi về Tổng cục Dạy nghề xét trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trước khi tổng kết công tác năm (đầu tháng 12 năm 2011).

- Chỉ đề nghị khen thưởng Bằng khen Bộ cho những tập thể tiêu biểu trong số các tập thể nhỏ 02 năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và năm 2010 chưa được Bộ tặng Bằng khen; cá nhân tiêu biểu trong số những cá nhân 02 năm liên tục 2010, 2011 đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở và năm 2010 chưa được Bộ tặng Bằng khen. Tỷ lệ cá nhân đề nghị khen thưởng Bằng khen Bộ không quá 10% tổng số cán bộ, công chức theo danh sách quỹ lương và nguồn chi quỹ khen thưởng của đơn vị.

- Không đề nghị khen thưởng hoặc công nhận danh hiệu thi đua đối với Thủ trưởng đơn vị hoặc người được giao phụ trách khi đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, nội bộ mất đoàn kết.

- Đối với tập thể, cá nhân thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận huyện; cán sự làm công tác thương binh xã hội ở xã phường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thống nhất với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình khen thưởng theo quy định tại Điều 53 của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trước ngày 15/12/2011 để tổng hợp trình Hội đồng xét (Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và đề nghị khen thưởng của địa phương, đơn vị và gửi trước về Phòng Tuyên truyền - Thi đua qua hộp thư Email: cvcuongtttd@gmail.com để kịp thời tổng hợp trình Hội đồng xét đúng thời gian quy định).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ (qua phòng Tuyên truyền - Thi đua, điện thoại 04.38269535 hoặc 04.38269552) để cùng phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các thành viên HĐTĐKT Bộ và HĐTĐKT Cơ quan Bộ (để biết);
- Lưu: VT, P. TT-TĐ (Văn phòng Bộ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3916/LĐTBXH-VP khen thưởng tổng kết ngày 14/11/2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.117

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!