Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3753/LĐTBXH-QLLĐNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hoà
Ngày ban hành: 02/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3753/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v Tổ chức cho người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn vào ngày 17 - 18/12/2011 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương tổ chức cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn như sau:

1. Phương thức kiểm tra và số lượng người được làm hồ sơ dự tuyển gửi sang Hàn Quốc:

- Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) là cơ quan kiểm tra, chịu trách nhiệm về đề kiểm tra, chấm bài kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra. Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan phối hợp tổ chức kiểm tra.

- Phương thức kiểm tra: trắc nghiệm kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 50 câu hỏi, thời gian làm bài 70 phút, điểm số tối đa: 200 điểm.

Phía Hàn Quốc sẽ căn cứ kết quả kiểm tra để lựa chọn những người được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển theo nguyên tắc lấy từ những người có số điểm cao nhất trở xuống đến khi đủ số lượng phía Hàn Quốc phân bổ cho Việt Nam. Sau khi làm hồ sơ đăng ký dự tuyển, chỉ những người được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn mới được làm các thủ tục tiếp theo để đi làm việc tại Hàn Quốc.

Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ phối hợp với phía Hàn Quốc thông báo danh sách những người lao động có đủ điều kiện về tiếng Hàn được làm hồ sơ dự tuyển trên mạng Internet (địa chỉ: www.molisa.gov.vn; www.dolab.gov.vn; www.ttldnnvietnam.gov.vn) và trực tiếp bằng văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thông báo cho người lao động.

2. Điều kiện để người lao động được tham dự kiểm tra:

a) Điều kiện chung:

- Tuổi từ đủ 18 đến dưới 39 tuổi (người lao động có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 17/12/1971 đến ngày 18/12/1993);

- Đang cư trú dài hạn tại địa phương hoặc học sinh, sinh viên đang học nghề, chuyên môn nghiệp vụ hệ dài hạn tại các trường đóng trên địa bàn.

- Có đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2004 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

- Không có tiền án.

- Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam hoặc cấm nhập cảnh Hàn Quốc.

b) Điều kiện quy định đối với ngành nông nghiệp và ngành ngư nghiệp.

- Chỉ những người lao động đang làm nghề nông nghiệp, cư trú dài hạn tại 62 huyện nghèo theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ mới được đăng ký kiểm tra để dự tuyển ngành nông nghiệp.

- Chỉ những người lao động có độ tuổi từ 25 đến dưới 39, đang làm nghề ngư nghiệp và cư trú dài hạn tại các xã, phường ven biển mới được đăng ký kiểm tra để dự tuyển ngành ngư nghiệp.

3. Tổ chức tiếp nhận đăng ký tham dự kiểm tra:

a) Cơ quan và địa điểm tiếp nhận đăng ký:

Đề nghị Quý Ủy ban giao nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận cho cơ quan chức năng, đồng thời thông báo địa điểm tiếp nhận đăng ký cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Trung tâm Lao động ngoài nước) và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để người lao động biết.

b) Thời gian tiếp nhận đăng ký: từ ngày 11/11 đến ngày 14/11/2011

- Lệ phí tham dự kiểm tra (để chuyển cho phía Hàn Quốc): được thu bằng tiền Việt Nam, tương đương với 24 USD (không thu thêm các khoản khác ngoài khoản lệ phí kiểm tra này).

Tổng số lệ phí kiểm tra thu được đề nghị chuyển về Trung tâm Lao động ngoài nước cùng với Đơn đăng ký tham dự kiểm tra và danh sách người lao động đăng ký tham dự kiểm tra.

- Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bản hướng dẫn đăng ký tham dự kiểm tra và đơn đăng ký tham dự kiểm tra để tổ chức cho người lao động đăng ký. Trước ngày 13 tháng 12 năm 2011, Trung tâm sẽ thông báo tới Sở danh sách thí sinh, số báo danh để Sở thông báo và hướng dẫn cho người lao động đến tham dự kiểm tra.

c) Thủ tục đăng ký:

Khi đăng ký kiểm tra, người lao động phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để cơ quan tiếp nhận đăng ký kiểm tra độ tuổi. Các điều kiện khác người lao động tự đối chiếu và tự chịu trách nhiệm. Việc kiểm tra các điều kiện khác sẽ được thực hiện khi làm hồ sơ đăng ký dự tuyển.

4. Một số vấn đề cần lưu ý:

Trong thời gian gần đây, do tình trạng người lao động ở lại cư trú bất hợp pháp sau khi kết thúc hợp đồng lao động và lao động bỏ trốn ngay sau khi nhập cảnh Hàn Quốc gia tăng. Nếu tình trạng này tiếp diễn, có khả năng phía Hàn Quốc sẽ không tiếp tục tiếp nhận lao động Việt Nam. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý Ủy ban nghiên cứu, có biện pháp hành chính để tạm thời chưa tiếp nhận đăng ký kiểm tra tiếng Hàn của những người lao động từ các xã, phường có từ 05 người lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và các xã, phường có lao động bỏ trốn sau khi nhập cảnh Hàn Quốc (có danh sách các xã, phường kèm theo).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về các nội dung liên quan đến kỳ kiểm tra tiếng Hàn; tổ chức cho người lao động đăng ký công khai, minh bạch, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc tiếp nhận đăng ký kiểm tra tiếng Hàn tại các địa phương.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Cục Quản lý lao động ngoài nước (ĐT: 04.38249517) và Trung tâm Lao động ngoài nước (ĐT: 04.37346748; 04.37346751) tổ chức và hướng dẫn các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP;
- Trung tâm LĐNN;
- Lưu VP, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

DANH SÁCH

CÁC XÃ, PHƯỜNG CÓ TỪ 05 NGƯỜI LAO ĐỘNG CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP TẠI HÀN QUỐC
(Kèm theo Công văn số 3753/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 02/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;

2. Phường Nghi Hải, phường Nghi Tân, phường Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò; xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

3. Xã Hải Trạch, xã Thanh Trạch, thị trấn Hòa Lao, huyện Bố Trạch, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình;

4. Xã Cao Dương, huyện Thanh Oai; xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội;

5. Xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

6. Xã Vĩnh Lại, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

7. Xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang;

8. Thị trấn Cao, huyện Phủ Cừ, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3753/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 02/11/2011 về tổ chức cho người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!