Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 288/LĐTBXH-KHTC 2021 chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Số hiệu: 288/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/LĐTBXH-KHTC
V/v chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả quản lý, chi trả chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, từ năm 2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện và đã tổng kết việc thực hiện thí điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (tại Tờ trình số 65/TTr-LĐTBXH ngày 31/7/2020).

Trên cơ sở kết quả Tổng kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tại 20 địa phương thí điểm, Công văn số 7432/VPCP-KGVX ngày 08/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, ngày 10/12/2020 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4900/LĐTBXH-KHTC ngày 10/12/2020 gửi dự thảo “Đề án Đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng xã hội hóa, thuê đơn vị cung cấp dịch vụ công” (viết tắt là Đề án) ý kiến tham gia của các địa phương và bộ ngành có liên quan.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được qua thực hiện thí điểm, căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ (điểm e khoản 7 mục II), Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và các văn bản có liên quan, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung như sau:

1. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đảm bảo đúng, đủ, thuận lợi, an toàn, kịp thời đến đối tượng. Khuyến khích tất cả các địa phương phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh, thành phố triển khai thực hiện việc chi trả thông qua tổ chức dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện từ quý I năm 2021; mức chi phí phục vụ chi trả đến người thụ hưởng của tổ chức dịch vụ chi trả tối đa không vượt quá mức quy định tại Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính; phần còn lại phải đảm bảo chi quản lý thực hiện nhiệm vụ của ba cấp (Sở, huyện, xã).

2. Đối với các địa phương đã thực hiện thí điểm: phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh, thành phố có các giải pháp kịp thời khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra qua tổng kết, đảm bảo chi trả thuận lợi, an toàn, đúng kỳ, đủ số tiền và đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quy rõ trách nhiệm quản lý kinh phí (kể cả trách nhiệm bồi thường 100% số tiền mất, thất thoát nếu có).

3. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, cán bộ làm công tác lao động - thương binh và xã hội tại cấp xã giám sát việc chi trả của hệ thống Bưu điện; kịp thời giải đáp, hướng dẫn những vướng mắc (nếu có) và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đảm bảo đầy đủ, hiệu quả, công khai, minh bạch và đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 288/LĐTBXH-KHTC ngày 05/02/2021 về chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.475

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!