Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2750/LĐTBXH-LĐTL lấy ý kiến phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2013 trong loại hình doanh nghiệp do Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2750/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 09/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sẽ tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2013

Mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng theo hướng đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp. Đó là kế hoạch điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2013 đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến tại Công văn 2750/LĐTBXH-LĐTL, ban hành 09/8/2012 vừa qua.

Theo đó, có 2 phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng áp dụng trong doanh nghiệp năm 2013. Phương án 1: Điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo lộ trình đã trình Ban chấp hành Trung ương, mức điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng khoảng 36%, cụ thể: Vùng 1: Mức 2.700.000 đồng/tháng; Vùng 2: Mức 2.400.000 đồng/tháng; Vùng 3: Mức 2.130.000 đồng/tháng; Vùng 4: Mức 1.930.000 đồng/tháng. Phương án 2: Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2012 gặp nhiều khó khăn, điều chỉnh tiền lương tối thiểu bằng khoảng 90% so với phương án 1, mức điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng còn khoảng 25%, cao nhất là vùng 1 với mức 2.500.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ bản vùng của 2 phương án trên đưa ra đều tăng so với mức lương cơ bản vùng áp dụng từ 01/10/2011 đến hết 31/12/2012 từ 500.000 – 700.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng 1, đạt mức nhu cầu tối thiểu. Tuy nhiên Phương án 1 sẽ gây bất lợi cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012.

Chính phủ sẽ công bố điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong doanh nghiệp vào tháng 10/2012 và thực hiện từ ngày 01/1/2013.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2750/LĐTBXH-LĐTL
V/v: lấy ý kiến phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2013 trong các loại hình doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Bộ luật Lao động và Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ, trong đó đánh giá mặt được, mặt chưa được và nguyên nhân kèm theo số liệu tổng hợp về tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng của các doanh nghiệp (số thực hiện cao hơn, thấp hơn theo vùng, loại hình doanh nghiệp).

2. Tham gia ý kiến về phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2013 (phương án kèm theo).

Rất mong đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động cấp tỉnh, chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trao đổi với Ban quản lý khu công nghiệp (nếu có), các Hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trên cơ sở đó tổng hợp và gửi ý kiến tham gia về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 31/8/2012 (đồng thời gửi qua số fax: 043.9386139) để tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

PHƯƠNG ÁN

ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP NĂM 2013
(Kèm theo công văn số 2750/LĐTBXH-LĐTL ngày 9 tháng 8 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

1. Về mức lương tối thiểu vùng:

Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động, lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu đã trình Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, xác định mức lương tối thiểu vùng áp dụng trong doanh nghiệp năm 2013 theo các phương án như sau:

Phương án 1: Điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo lộ trình đã trình Ban chấp hành Trung ương, mức điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng khoảng 36%, cụ thể:

- Vùng 1: Mức 2.700.000 đồng/tháng.

- Vùng 2: Mức 2.400.000 đồng/tháng.

- Vùng 3: Mức 2.130.000 đồng/tháng.

- Vùng 4: Mức 1.930.000 đồng/tháng.

Phương án này có ưu điểm thực hiện theo đúng tinh thần Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” của Ban chấp hành Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội nghị trung ương 5) là “điều chỉnh mức lượng tối thiểu khu vực doanh nghiệp nhanh hơn để đến năm 2015 đạt mức nhu cầu tối thiểu”.

Tuy nhiên có nhược điểm mức điều chỉnh cao, làm tăng chi phí lớn ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012 đang gặp rất nhiều khó khăn.

Phương án 2: Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2012 gặp nhiều khó khăn, điều chỉnh tiền lương tối thiểu bằng khoảng 90% so với phương án I, mức điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng khoảng 25%, cụ thể:

- Vùng 1: Mức 2.500.000 đồng/tháng.

- Vùng 2: Mức 2.250.000 đồng/tháng.

- Vùng 3: Mức 1.950.000 đồng/tháng.

- Vùng 4: Mức 1.800.000 đồng/tháng.

Phương án này có ưu điểm phù hợp với tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng có tác động ít hơn đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp, mức điều chỉnh tương ứng với mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung.

Tuy nhiên phương án này có nhược điểm chưa thực hiện theo đúng lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng đã trình Hội nghị trung ương 5, các năm sau phải điều chỉnh ở mức cao hơn mới đạt được mục tiêu bảo đảm nhu cầu tối thiểu vào năm 2015.

2. Về thời điểm điều chỉnh

Chính phủ công bố điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong doanh nghiệp vào tháng 10/2012 và thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Trong quá trình thảo luận vẫn có ý kiến cho rằng nếu tình hình nhiều doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2012 còn gặp nhiều khó khăn thì lùi thời gian thực hiện từ 3 đến 6 tháng để chia sẻ với tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn của doanh nghiệp.

3. Về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Giữ nguyên 4 vùng và danh mục địa bàn ở 4 vùng theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ. Trường hợp các địa phương có đề xuất điều chỉnh vùng thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức trao đổi với các Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp (nếu có), các Hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

THE MINISTRY OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
 

No.: 2750/LDTBXH-LDTL
Ref: consulting for plan on adjusting the region-based minimum wage levels in 2013 for enterprises of all types

Hanoi, August 09, 2012

 

To: The presidents of the People’s Committee of central-affiliated cities and provinces

For implementation of provision in article 56 of the Labor Code and the Conclusion No. 23-KL/TW, of May 29, 2012, at the 5th conference of the XI Party’s Central Committee, on “Some issues on wage, social insurance, preferential allowances for people with meritorious services to the nation and orienting reform till 2020” of the Party’s Central Committee, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs suggests the Presidents of the People’s Committee of central-affiliated cities and provinces to direct the provincial Services of Labor, War Invalids and Social Affairs in coordination with relevant units implementing some following contents:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2750/LĐTBXH-LĐTL lấy ý kiến phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2013 trong loại hình doanh nghiệp do Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.906

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55