Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2610/LĐTBXH-NCC năm 2018 về vận dụng Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH làm cơ sở giao định mức lao động do Bộ động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2610/LĐTBXH-NCC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2610/LĐTBXH-NCC
V/v vận dụng Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH làm cơ sở giao định mức lao động

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ngày 04/4/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có công văn số 1657/UBND-KGVX về việc xin ý kiến vận dụng Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH làm cơ sở giao định mức lao động cho Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam. Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, theo đó, quy định rõ phạm vi điều chỉnh đối với các cơ sở trợ giúp xã hội. Các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, chăm sóc người có công chịu sự điều chỉnh của hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực người có công; chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, chế độ, định mức ... khác biệt với cơ sở bảo trợ xã hội. Vì vậy, việc vận dụng Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH làm cơ sở giao định mức lao động cho Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam là không phù hợp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, xây dựng Đề án vị trí việc làm, xây dựng dự toán kinh phí nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công theo quy định hiện hành, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động cho Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng Thông tư hướng dẫn về tổ chức bộ máy, định mức lao động đối với các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và sẽ ban hành văn bản trong thời gian tới.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo ý kiến tới Quý cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ KH-TC;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, NCC.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2610/LĐTBXH-NCC năm 2018 về vận dụng Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH làm cơ sở giao định mức lao động do Bộ động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.535
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.254.12