Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 250/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định về tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số hiệu: 250/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Tùng
Ngày ban hành: 22/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 250/QĐ-TLĐ
Về tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2005 

 

CÔNG VĂN

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VlỆT NAM

Căn cứ Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 28/12/2000;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được qui định tại Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Xét đề nghị của Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều l. Tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm:

l/ Báo cáo về nhân sự chủ chốt của Đảng đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

2/ Báo cáo về công tác tài chính trong hệ thống công đoàn;

3/ Biên bản kết luận kiểm tra tài chính đồng cấp;

4/ Hồ sơ tài liệu về thanh tra nội bộ, kết quả xác minh và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ chủ chốt công đoàn cấp tỉnh, thành phố và ngành trung ương;

5/ Hồ sơ nhân sự chủ chốt của Đảng đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể  từ ngày ký.

Điều 3. Căn cứ Quyết định này, Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chọn lọc tài liệu thuộc danh mực bí mật Nhà nước của địa phương, ngành.

Điền 4. Văn phòng Tổng Liên đoàn và các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC


 
 
Đặng Ngọc Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 250/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định về tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.675
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213