Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 199/BTP-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành: 07/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 199/BTP-KHTC
V/v: Hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ;
- Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

 

Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TW ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư về quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp và Công văn số 1131-CV/VPTW/nb ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TW, Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điểm như sau:

1. Đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ:

- Đảng viên được bầu hoặc chỉ định (theo quy định của Điều lệ Đảng) vào ban chấp hành đảng bộ, cấp ủy của các chi bộ từ Trung ương đến cấp cơ sở (đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở).

- Đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở được hiểu là:

+ Phải có con dấu riêng;

+ Trực thuộc huyện uỷ, Đảng uỷ Khối Dân chính của tỉnh và tươgn đương.

Như vậy, nếu có đơn vị nào có đủ 2 điều kiện trên thì phải có công văn đề nghị số lượng người được hưởng gửi về Bộ, kèm theo bản sao Quyết định công nhận cấp uỷ của Huyện uỷ (hoặc tương đương) và mẫu con dấu của chi bộ.

2. Mức phụ cấp cấp uỷ:

- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (kể cả Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng) hưởng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương hưởng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp quận, huyện, thị xã và tương đương hưởng hệ số 0,4 mức lương tối thiểu.

- Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cấp xã và tương đương hưởng hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.

3. Nguyên tắc phụ cấp, nguồn kinh phí và quyết toán:

3.1. Nguyên tắc phụ cấp

a) Phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ được cấp hàng tháng, khi thôi tham gia cấp uỷ thì thôi hưởng phụ cấp.

b) Trường hợp một đồng chí là cấp uỷ viên nhiều cấp thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm của cấp uỷ cao nhất mà đồng chí đó tham gia.

c) Phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội.

3.2. Nguồn kinh phí và quyết toán

Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị thuộc đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước được tính vào dự toán chi ngân sách được giao hàng năm của cơ quan đơn vị. Hàng năm, các đơn vị có tổ chức cơ sở đảng lập dự toán gửi về Bộ Tư pháp để Bộ thẩm định, giao dự toán kinh phí cho hoạt động của tổ chức đảng.

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đảng do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí chi phụ cấp trách nhiệm cấp ủy viên được quyết toán vào Mục 7850, Tiểu mục 7854 Mục lục ngân sách nhà nước.

Việc chi trả phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Bộ thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 199/BTP-KHTC ngày 07/07/2009 về việc hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.161

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!