Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1988/BHXH-TST 2021 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP

Số hiệu: 1988/BHXH-TST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 08/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BHXH Việt Nam hướng dẫn triển khai gói hỗ trợ Covid-19

Vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 1988/BHXH-TST về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc để giải quyết chế độ hỗ trợ Covid-19 cho người sử dụng lao động, NLĐ, đơn cử như:

- Cơ quan BHXH hướng dẫn cho đơn vị sử dụng lao động lập mẫu để gửi Cơ quan BHXH khi đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Chương I Quyết định 23/2021/QĐ-TTg .

- Cơ quan BHXH xác định:

+ Danh sách NLĐ tham gia đào tạo theo Chương III Quyết định 23/2021/QĐ-TTg .

+ Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc hưởng lương (Mẫu số 05); Danh sách NLĐ ngừng việc (Mẫu số 06); Danh sách lao động (Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c) theo Chương IV, V, X Quyết định 23/2021/QĐ-TTg .

- Cơ quan BHXH triển khai giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đến 30/6/2022.

Xem chi tiết tại Công văn 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1988/BHXH-TST
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

- Bảo hiểm hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COV1D-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19 (Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg), Bảo hiểm hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Chương I Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

1.1. Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động (đơn vị): Lập Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

1.2. Cơ quan BHXH:

a) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho Phòng/Bộ phận Quản lý thu (qua giao dịch điện tử).

- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu để trả đơn vị:

+ Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị.

+ Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết tạm dừng đóng theo quy định.

b) Phòng/Bộ phận Quản lý thu:

- Giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định, đảm bảo các điều kiện đơn vị đóng đủ BHXH đến tháng 4/2021 đúng với Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủQuyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Trình Giám đốc ban hành Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (Mẫu số 01 đính kèm). Đối với hồ sơ không đủ điều kiện, ghi rõ lý do chuyển lại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị.

- Cập nhật kết quả giải quyết vào phần mềm quản lý.

c) Thời hạn giải quyết: không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

2. Xác nhận Danh sách người lao động tham gia đào tạo theo Chương III Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

2.1. Hướng dẫn đơn vị: Lập Phụ lục I của Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

2.2. Cơ quan BHXH:

a) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho Phòng/Bộ phận Quản lý thu (qua giao dịch điện tử).

- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu để trả đơn vị.

Trường hợp đơn vị đề nghị thì chuyển bản điện tử (Mẫu Phụ lục I) thành bản giấy gửi thêm đơn vị.

b) Phòng/Bộ phận Quản lý thu:

- Thực hiện đối chiếu các thông tin trên Phụ lục I với dữ liệu thu. Trường hợp khớp đúng danh sách người lao động, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thì trình Giám đốc xác nhận.

Trường hợp không khớp đúng thì ghi rõ lý do chuyển lại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.

c) Thời hạn giải quyết: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

3. Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề

3.1. Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tiếp nhận các quyết định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (bao gồm Quyết định, Phương án hỗ trợ đào tạo và Danh sách người lao động tham gia đào tạo kèm theo Phương án); quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (sau đây gọi chung là hỗ trợ đào tạo) từ Sở Lao động - Thương binh và hội chuyển ngay Phòng Chế độ BHXH.

3.2. Phòng Chế độ BHXH:

- Nhận Quyết định hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04a tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg; Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04b ban hành tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Đối với quyết định hướng hỗ trợ đào tạo:

+ Cập nhật thông tin các Quyết định hỗ trợ đào tạo lên Hệ thống để lập Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo theo Mẫu C93A-HD trình Giám đốc BHXH tỉnh ký số, chuyển 01 bản cho Phòng Kế hoạch - Tài chính.

+ Thời hạn thực hiện: Ngay trong ngày nhận được Quyết định hỗ trợ đào tạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp.

- Đối với quyết định về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo: Cập nhật thông tin Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo trên hệ thống để phối hợp theo dõi, đôn đốc thu hồi kinh phí; chuyển Quyết định thu hồi kinh phí đào tạo và dữ liệu thu hồi cho Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính đối chiếu số liệu, báo cáo kết quả chi trả và thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định.

3.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Tiếp nhận Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo mẫu số C93A-HD từ Phòng Chế độ BHXH để chi trả cho đơn vị bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị theo số tài khoản đã đăng ký (không chi bằng tiền mặt) ngay trong ngày nhận được mẫu C93A-HD hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp.

- Căn cứ Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo của Sở Lao động - Thương binh Xã hội do Phòng Chế độ BHXH chuyển, theo dõi, phối hợp đôn đốc thu hồi kinh phí, chuyển về BHXH Việt Nam để hoàn trả Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

3.4. Biểu mẫu kèm theo:

- Mẫu số 93A-HD: Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (dùng chi trả theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).

- Mẫu số 27-HSB: Báo cáo kết quả thực hiện chế độ hỗ trợ DTKNN theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg .

- Mẫu số 28-HSB: Quản lý đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ ĐTKNN theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg .

4. Xác nhận Danh sách người lao động tạm hoàn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 05); Danh sách người lao động ngừng việc (Mẫu số 06); Danh sách lao động (Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c) theo Chương IV, Chương V, Chương X Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

4.1. Hướng dẫn đơn vị: Lập Danh sách theo mẫu quy định, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

4.2. Cơ quan BHXH:

a) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho Phòng/Bộ phận Quản lý thu (qua giao dịch điện tử).

- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu để trả đơn vị.

b) Phòng/Bộ phận Quản lý thu:

- Thực hiện đối chiếu các thông tin kê khai của đơn vị với dữ liệu thu. Trường hợp khớp đúng thì trình Giám đốc xác nhận.

Trường hợp không khớp đúng thì ghi lý do chuyển lại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tra đơn vị.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.

c) Thời hạn giải quyết: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Chương I Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

5.1. Hàng tháng, Phòng/Bộ phận Quản lý thu xác định đơn vị được điều chỉnh mức đóng theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thực hiện điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định.

5.2. Lập Thông báo giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số 02 đính kèm) gửi Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Công văn này.

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

1.1. Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định (Mẫu số 03/NQ68-TST).

1.2. Ban Thực hiện chính sách BHXH:

a) Phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán tổng hợp dự toán về số người, số đơn vị hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo.

b) Tổng hợp báo cáo các vướng mắc của BHXH các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện, đề xuất, hướng dẫn xử lý kịp thời.

1.3. Vụ Tài chính - Kế toán:

a) Tổng hợp dự toán chi chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg theo quy định; tổng hợp báo cáo.

b) Trong khi BHXH các tỉnh, thành phố chưa gửi dự toán, để đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí cho BHXH tỉnh chủ động chi trả cho đơn vị sử dụng lao động, chủ trì, phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHXH trình Lãnh đạo ngành phê duyệt tạm ứng kinh phí cho BHXH các tỉnh/thành phố trước ngày 20/7/2021.

c) Các tháng tiếp theo, căn cứ kết quả chi trả của tháng trước để trình Lãnh đạo ngành kế hoạch tạm ứng kinh phí cho tháng sau.

1.4. Trung tâm Công nghệ thông tin:

Kịp thời hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ đáp ứng việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp công tác quản lý, tổng hợp, thống , báo cáo theo hướng dẫn tại Công văn này.

1.5. Trung tâm Truyền thông:

Thông tin kịp thời, đầy đủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động doanh nghiệp của cơ quan BHXH thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

1.6. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng:

Tiếp nhận và kịp thời tư vấn, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của người lao động và đơn vị sử dụng lao động. Định kỳ hàng tuần tổng hợp các vướng mắc gửi Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ để tổng hợp, báo cáo.

1.7. Vụ Tổ chức cán bộ:

Phối hợp với Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích; xem xét trách nhiệm, đề xuất kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có sai phạm trong tổ chức thực hiện.

2. BHXH tỉnh, thành phố

2.1. Giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian áp dụng mức đóng 0% vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

2.2. Hướng dẫn các đơn vị kê khai, cập nhật mã ngành nghề (Phụ lục kèm theo) vào phần mềm quản lý.

2.3. Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo của 06 tháng cuối năm 2021 gửi BHXH Việt Nam trước ngày 30/7/2021.

2.4. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh từ người lao động, đơn vị sử dụng lao động về tình hình đào tạo nghề đối với người lao động thuộc đơn vị theo quy định.

2.5. Báo cáo BHXH Việt Nam:

a) Hàng ngày tổng hợp kết quả, báo cáo theo Mẫu số 01/NQ68-TST, Mẫu số 02/NQ68-TST (qua Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ).

b) Trước ngày 22 hàng tháng, báo cáo kết quả chi trả và thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 27-HSB (qua Ban Thực hiện chính sách BHXH).

c) Bổ sung ch tiêu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg vào Mẫu số 4-CBH (Quyết định số 166/QĐ-BHXH) và tổng hợp báo cáo theo đúng thời gian quy định.

Yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH, TC;
- UBND
các tỉnh, Tp (để chỉ đạo);
- Sở
LĐTBXH các tỉnh, TP (để phối hợp);
-
Ngân hàng chính sách hội;
- Ngân
hàng phát triển Việt Nam:
- Tổng Giám
đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu
: VT, TST.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

VIETNAM SOCIAL SECURITY
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 1988/BHXH-TST
Re: implementation of Resolution No. 68/NQ-CP of the Government and Decision No. 23/2021/QD-TTg of the Prime Minister

Hanoi, July 8, 2021

 

To:

- Social security agencies of provinces and central-affiliated cities
- Affiliates of Vietnam Social Security.

To implement the Resolution No. 68/NQ-CP dated July 1, 2021 of the Government on implementation of certain policies to support employees and employers in difficulty due to the COVID-19 pandemic; Decision No. 23/2021/QD-TTg of the Prime Minister on implementation of certain policies to support employees and employers in difficulty due to the COVID-19 pandemic (Decision No. 23/2021/QD-TTg), Vietnam Social Security (VSS) requests affiliates of VSS, Social security agencies of provinces and central-affiliated cities to do the following:

I. PROCEDURES

1. Suspension of contributions to the retirement and survivorship fund as prescribed in Chapter I Decision No. 23/2021/QD-TTg

1.1. Guidelines for employers: The employer shall fill in Form No. 01 issued together with Decision No. 23/2021/QD-TTg, send it to the social security agency in charge of electronic collection of social insurance contributions or VSS Portal or National Public Service Portal. If the e-collection of social insurance contributions is not available, a physical application shall be submitted.

1.2. Social security agency:

a) Division of receiving application and giving processing result:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Receive the processing result from the Department/Division of Collection Management to return it to the employer:

+ Decision on suspension of contributions to the retirement and survivorship fund to the employer.

+ The application is unqualified for suspension of contributions as prescribed.

b) Department/Division of Collection Management:

- Settle suspension of contributions to the retirement and survivorship fund as prescribed, ensure that qualified employers have fully made social insurance contributions until April, 2021 as per the Resolution No. 68/NQ-CP of the Government and the Decision No. 23/2021/QD-TTg. Request the Director to issue the decision on suspension of contributions to the retirement and survivorship fund (Form No. 01 enclosed). In case of unqualified applications, specify reasons for rejection and forward them to the Division of receiving application and giving processing result to return them to employers.

- Update processing results on the management software.

c) Processing time limit: within 4 working days of receiving the application.

2. Confirmation of the list of employees attending training as prescribed in Chapter III of Decision No. 23/2021/QD-TTg

2.1. Guidelines for employers: The employer shall fill in Appendix I of Form No. 02 issued together with Decision No. 23/2021/QD-TTg, send it to the social security agency in charge of electronic collection of social insurance contributions or VSS Portal or National Public Service Portal. If the e-collection of social insurance contributions is not available, a physical form shall be submitted.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Division of receiving application and giving processing result:

- Receive applications from employers, forward them to Department/Division of Collection Management (via electronic transaction).

- Receive the processing result from Department/Division of Collection Management to return it to the employer:

If the employer so requests, convert the electronic form (Appendix I) into a physical form and send it to the employer.

b) Department/Division of Collection Management:

- Collate the entries made on the Appendix I with the data about collection. If the entries about the list of employees and contribution period of unemployment insurance match with those in the data of collection, submit them to the Director for confirmation.

In case of mismatch, specify reasons for rejection and forward it to the Division of receiving application and giving processing result to return it to the employer.

- Forward the processing result to the Division of receiving application and giving processing result to return it to the employer.

c) Processing time limit: within 2 working days of receiving the complete application.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. Division of receiving application and giving processing result: Receive decisions on supports for training, retraining and skill enhancement for job retention (including the decision, plan for supports for training, and list of employees attending training enclosed with the plan); decisions on revocation of financial support for training, retraining, and skill enhancement for job retention (hereinafter referred to as training support) from Department of Labor, War Invalids and Social Affairs and forward them to Department of Social Insurance Benefit.

3.2. Department of Social Insurance Benefit:

- Receive decisions on training support form No. 04a as prescribed in Decision No. 23/2021/QD-TTg; decisions on revocation of training support form No. 04b as prescribed in Decision No. 23/2021/QD-TTg from Division of receiving application and giving processing result.

- Regarding decisions on training support:

+ Update entries of decisions on training support to the System to make Schedule of training support using form No. C93A-HD, submit it to the Director of provincial social security for appending the digital signature, forward 1 copy to the Department of Plan and Finance.

+ Processing time limit: Within the day of receipt of the decision on training support from the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs or no later than the beginning of the following working day.

- Regarding decisions on revocation of training support:  Update entries of decisions on revocation of training support to the System for monitoring and speeding up the revocation of financial support; forward the decisions on revocation of training support and data about the revocation to the Department of Plan and Finance.

- Take charge and cooperate with the Department of Plan and Finance in collating the data and reports on disbursement and revocation of training supports as prescribed.

3.3. Department of Plan and Finance:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Pursuant to the decision on revocation of training support made by Department of Labor, War Invalids and Social Affairs forwarded by Department of Social Insurance Benefit, monitor and speed up the revocation of the mentioned financial support and transfer it to VSS so as to reimburse it to the unemployment insurance fund.

3.4. Attached forms:

- Form No. 93A-HD: Schedule of supports for training, retraining and skill enhancement for job retention (for disbursement as specified in Decision No. 23/2021/QD-TTg).

- Form No. 27A-HSB: Report on disbursement of training supports as prescribed in Decision No. 23/2021/QD-TTg.

- Form No. 28-HSB: Management of beneficiaries of training supports as prescribed in Decision No. 23/2021/QD-TTg.

4. Confirmation of the list of employees on suspension of employment contract, unpaid leave (Form No. 05); the list of furloughed employees (Form No. 06); the list of employees (Forms No. 13a, 13b, 13c) as prescribed in Chapter IV, Chapter V, Chapter X of Decision No. 23/2021/QD-TTg.

4.1. Guidelines for employers: The employer shall fill in the form mentioned above and send it to the social security agency in charge of electronic collection of social insurance contributions or VSS Portal or National Public Service Portal. If the e-collection of social insurance contributions is not available, a physical form shall be submitted.

4.2. Social security agency:

a) Division of receiving application and giving processing result:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Receive the processing result from Department/Division of Collection Management to return it to the employer:

b) Department/Division of Collection Management:

- Collate the entries made on the form with the data about collection. In case of match, submit it to the Director for confirmation.

In case of mismatch, specify reasons for rejection and forward it to the Division of receiving application and giving processing result to return it to the employer.

- Forward the processing result to the Division of receiving application and giving processing result to return it to the employer.

c) Processing time limit: within 2 working days of receiving the valid and complete application.

5. Processing applications for reduction in contributions to occupational accident or disease fund as prescribed in Chapter I of Decision No. 23/2021/QD-TTg           

5.1. Every month, Department/Division of Collection Management shall determine employers eligible for reduction in contributions as prescribed in Article 1 of Decision No. 23/2021/QD-TTg, and then adjust the rate to 0% of the payroll as the basis for social insurance contributions as prescribed.

5.2. Make a notice of reduction in contributions to occupational accident or disease fund (Form No. 02 attached) and send it to the Division of receiving application and giving processing result to return it to the employer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Heads of VSS affiliates. Directors of social security of central-affiliated cities and provinces shall, within their functions and duties, initiate the Resolution No. 68/NQ-CP, Decision No. 23/2021/QD-TTg and this Official Dispatch and be held accountable to the General Director for the implementation thereof.

1. VSS affiliates

1.1. Collection Management Board - Book, Card:

Take charge and cooperate with relevant units in inspecting, urging and guiding the implementation. Send consolidated reports on implementation results according to regulations (Form No. 03/NQ68-TST).

1.2. Social Insurance Policy Implementation Board:

a) Coordinate with the Department of Finance and Accounting in summarizing estimates of the number of people and employers entitled to the training supports.

b) Summarize reports on problems faced by social insurance agencies of provinces and cities in the process of implementation, provide timely guidelines.

1.3. Department of Finance and Accounting:

a) Aggregate estimates of financial supports for training, retraining and skill enhancement for job retention (for disbursement as specified in Decision No. 23/2021/QD-TTg as prescribed and send reports.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) In the following months, based on the disbursement results of the previous month, request the industry leaders to plan out advance funds for the following month.

1.4. Center of Information and Technology:

Promptly improve practices software to meet the implementation of policies to support employees and employers and the management, synthesis, statistics and reports according to the instructions in this Official Dispatch.

1.5. Media Center:

Provide timely and complete information on the implementation of policies to support employees and employers by through the mass media.

1.6. Customer service and support center:

Receive and promptly advise, guide and answer inquiries of employees and employers.  On a weekly basis, consolidate problems and send them to the Collection Management Board - Book and Card for consolidation and reporting.

1.7. Human Resources Department:

Coordinate with the Collections Management Board - Book, Card and relevant units to monitor, urge and evaluate the performance results, propose rewards for outstanding groups and individuals; consider responsibilities, propose discipline to groups and individuals that have made errors during the implementation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1. Promptly settle occupational accident and disease insurance benefits during the period of applying the 0% contribution to the occupational accident and disease fund according to the provisions of Article 2 of Decision No. 23/2021/QD - TTg.

2.2. Instruct units to declare and update business codes (attached appendix) into the management software.

2.3. Develop estimates for training support for the last 6 months of 2021 and send it to VSS before July 30, 2021.

2.4. Receive and promptly handle complaints from employees and employers about the situation of vocational training for employees as prescribed.

2.5. Reports to VSS:

a) Send reports using Form No. 01/NQ68-TST, Form No. 02/NQ68-TST (via the Collection Management Board - Book and Card).

b) Before the 22nd of every month, send reports on disbursement and revocation of training supports using Form No. 27-HSB (via the Social Insurance Policy Implementation Board).

c) Add the item of supports for training, retraining and skill enhancement for job retention according to Decision No. 23/2021/QD-TTg into Form No. 4-CBH (Decision No. 166/QD-BHXH) and send reports within the stipulated time.

Request VSS affiliates, Social Security of provinces and central-affiliated cities to strictly implement this Official Dispatch.  Difficulties which may arise in connection with the implementation should be reported to VSS for consideration./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Tran Dinh Lieu

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1988/BHXH-TST ngày 08/07/2021 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.321

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!