Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1457/UBND-KT năm 2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 1457/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành: 21/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457/UBND-KT
V/v triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam thành ph;
- S
Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài ch
ính;
- S
Giáo dục và Đào tạo;
- Liên đoàn Lao động thành phố;
- Bảo hiểm xã hội thành phố;
- Ban Qu
n lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP;
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP;
- Ủy ban nhân d
ân các quận - huyện.

Thực hiện Nghị quyết s02/2020/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2020 ca Hội đồng nhân dân thành phố vcông tác phòng, chống dịch Covid-19 và cho chủ trương về một số chế độ để phục vụ công tác phòng, chng dịch Covid-19; Hỗ trợ người lao động bị tác động bi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của SLao động - Thương binh và Xã hi tại Công văn số 10474/SLĐTBXH-LĐ ngày 15 tháng 4 năm 2020 về việc triển khai chính sách htrợ người lao động bị ảnh hưng bi dịch Covid-19 trên địa bàn thành ph.

Ủy ban nhân dân thành phố trin khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Đối tượng và phạm vi thực hiện:

1. Đi tượng được hỗ trợ:

Người lao động bị mất việc do ảnh hưng bởi dịch Covid-19 (không đủ điều kiện hưởng trcấp thất nghiệp theo quy định), bao gồm cả giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mm non ngoài công lập, nhóm trẻ làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là “ngưi lao động), gồm:

a) Người lao động phi tha thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 5, Điều 32 Bộ luật Lao động hoặc nghviệc không hưởng lương theo quy định tại Khoản 3, Điều 116 Bộ luật Lao động.

b) Người lao động bị chm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưng trợ cấp tht nghiệp theo quy định.

2. Phạm vi thực hiện:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký kinh doanh, đóng trụ sở chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh do dịch Covid-19.

b) Trường mầm non ngoài công lập, nhóm, lớp mu giáo độc lập tư thục đăng ký thành lập, đóng trụ sở chính trên địa bàn Thành phHồ Chí Minh gặp khó khăn trong hoạt động do dịch Covid-19.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, cá nhân, trường mầm non ngoài công lập, nhóm, lp mu giáo độc lập tư thục nêu trên sau đây gọi chung là “doanh nghiệp”.

II. Nguyên tắc thực hiện:

1. Htrợ người lao động bị mất, thiếu việc làm, không có thu nhập, gặp khó khăn do ảnh hưởng bi dịch Covid-19; thành phố, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sng cho người lao động.

2. Việc htrợ phải bảo đảm đúng đi tượng, công khai, minh bạch, không để trục lợi, lợi dụng chính sách; thủ tục nhanh, gọn nhưng phải chặt ch.

3. Phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quc và các đoàn thể giám sát trong tổ chức thực hiện chính sách.

III. Chính sách hỗ trợ người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc ngh việc không hưởng lương:

1. Điều kiện áp dụng:

Người lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 5, Điều 32 Bộ luật Lao động hoặc nghviệc không hưởng lương theo quy định tại Khoản 3, Điều 116 Bộ luật Lao động được htrợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Thời gian tạm hoãn, nghviệc không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020; thời điểm bt đầu tạm hoãn, nghviệc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 02 năm 20201 trở đi.

- Có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghviệc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghviệc không hưởng lương.

2. Mức và thời gian hỗ trợ:

a) Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

b) Thời gian htrợ: Chi hàng tháng theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưng lương, tối đa không quá 03 tháng, từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2020.

3. Trình tự, th tục thực hin:

a) Người lao động có đơn đnghị được hỗ trợ trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghviệc không hưng lương gửi đến người sử dụng lao động.

b) Người sdụng lao động lập bảng tổng hợp danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghviệc không hưởng lương; công khai bảng tng hợp danh sách tại doanh nghiệp; đề nghị tổ chức công đoàn sở (nếu có) xác nhận; đnghị cơ quan bảo him xã hội xác nhận.

Tùy theo tình hình diễn biến thực tế ca dịch Covid-19 và thời hạn thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghviệc không hưởng lương, người sdụng lao động lập danh sách đề nghị h trcho người lao động.

c) Đối với người sử dụng lao động có trụ s chính trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao: gi hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ban Quản lý các Khu Chế xut và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố.

Đối với người sử dụng lao động có trụ schính ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao: gửi hồđề nghị hỗ trợ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt trụ sở chính.

d) Trong thời hạn 15 ny làm việc k tngày nhận được đy đủ hồ sơ, Ban Qun lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Qun lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện thm định, quyết định và chuyn đủ kinh phí hỗ trợ cho người lao động theo đúng danh sách đã được phê duyệt.

Trong trường hợp không hỗ trợ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành ph, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành ph, y ban nhân dân quận, huyện trlời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Phương thức chi tr:

a) Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành ph, Ban Quản lý Khu Công ngh cao thành ph: chi hỗ tr đi với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có trụ s chính trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

b) Ủy ban nhân dân qun, huyện:

Chi hỗ trợ đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có trụ sở chính ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện chuyển kinh phí cho Ủy ban nhân dân phường, xã - thị trn để htrợ theo danh sách giáo viên, nhân viên tại các cơ sgiáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trcó cơ sở trên địa bàn phường, xã.

IV. Chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đng lao động nhưng không đủ điu kiện hưng trợ cp tht nghip:

1. Điều kiện áp dụng:

Người lao động bị chm dứt hợp đồng lao động được hỗ trợ khi đcác điều kiện sau đây:

a) Chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 20202 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, trừ trường hợp: người lao động đơn phương chm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc hưng lương hưu, trợ cp mt sức lao động hng tháng.

b) Không đủ điều kiện hưng tr cp tht nghiệp theo quy định.

2. Mức và thời gian hỗ trợ:

a) Mức hỗ trợ: 1.000.000 đng/người/tháng.

b) Thời gian hỗ trợ: Chi hàng tháng theo thực tế người lao động bị mt việc làm do dịch Covid-19, tối đa không quá 03 tháng, từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2020.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện:

a) Người lao động có nhu cu hỗ trợ nộp hồ sơ đ nghtrực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Qun lý Khu Công nghệ cao thành phhoặc Ủy ban nhân dân qun, huyện (nơi đặt trụ sở chính ca doanh nghiệp mà người lao động bị chấm dứt hp đồng lao động).

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hsơ đề nghị, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận, huyện thẩm định h, quyết định và chuyển đ kinh phí hỗ trợ cho người lao động.

V. Trách nhiệm thực hiện:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Hướng dẫn hồ sơ, biu mu nêu tại Khoản 3 Mục III và Khon 3 Mục IV Công văn này để doanh nghiệp, người lao động biết thực hiện.

Tiếp nhận, tổng hp các vướng mc, khó khăn trong quá trình triển khai (liên quan đến ngành lao động) để hướng dẫn. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết.

Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quthực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Sở Tài chính:

Hướng dẫn Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Qun lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện lập dự toán, thẩm định dự toán trình Ủy ban nhân dân thành phgiao dự toán cho các đơn vị thực hiện theo quy định.

Tiếp nhận, tổng hp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện (liên quan đến ngành tài chính) đhướng dẫn. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân nhân dân thành phố giải quyết.

Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phvề kinh phí thực hiện chính sách htrợ cho người lao động bị ảnh hưởng bi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành ph.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện rà soát, thống kê, xác nhận danh sách giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lp, nhóm trẻ để tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định hỗ trợ đúng đối tượng quy định.

4. Liên đoàn Lao động thành phố:

Quán triệt, tuyên truyền rộng rãi chính sách hỗ trợ của thành phố đcông đoàn viên, người lao động thực hiện theo quy định.

Hướng dẫn, giám sát tchức công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động xác nhận danh sách người lao động đnghị hỗ tr đúng đi tượng quy định.

Chỉ đạo Công đoàn các Khu Chế xut và Công nghiệp thành phố, Liên đoàn Lao động quận, huyện, phối hợp chặt với Ban Quản lý Khu Chế xut và Công nghiệp thành phố, Ban Qun lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện thẩm định, quyết định hỗ trợ người lao động.

5. Bảo him xã hội thành phố:

Hướng dẫn, xác nhận danh sách lao động nêu tại Điểm 3 Khon 3 Mục III Công văn này.

Chỉ đạo Bảo him xã hội quận, huyện phối hợp chặt chvới Ban Qun lý Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Qun lý Khu Công nghệ cao thành phố, y ban nhân dân quận, huyện thẩm định, quyết định hỗ trợ người lao động.

6. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công ngh cao thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện:

Hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết h sơ đnghị hỗ trợ đi với người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo đúng đi tượng và thời gian quy định.

Lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động và thanh quyết toán kinh phí đối với các khoản chi hỗ trợ cho người lao động theo đúng quy định.

Phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện thẩm định hồ sơ đối với doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn quản lý nhưng có cơ sở sản xuất đặt trong khu chế xuất, khu công nghiệp (thực hiện liên thông danh sách các đối tượng được hỗ trợ, để kiểm tra tránh trùng lắp).

Tổng hp, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Đề nghị Mt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành ph: chđạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã - thị trấn, ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố phối hợp phổ biến, tuyên truyền, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động bị khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, đúng chính sách.

8. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố:

Đôn đốc Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung được phân công để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, trên cơ sở đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính.

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban KTNS HĐND TP;
- VP
UB: CVP, các PVP;
- Phòng KT
, VX;
- Lưu: VT, (KT/Cg).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 1 Thời điểm Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 vviệc công bdịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới ca vi rút Corona gây ra

2 Thời điểm Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 1457/UBND-KT
Re: adopting policy to support workers affected by Covid-19 pandemic in the city

Ho Chi Minh City, April 21, 2020

 

To:

- Vietnamese Fatherland Front Committee of City;
- Department of Labor, War Invalids and Social Affairs;
- Department of Finance;
- Department of Education and Training;
- Confederation of Labor of City;
- Social Insurance of City;
- Management Board of Export-Processing Zones and Industrial Zones of City;
- Management Board of Hi-tech Park of City;
- The People’s Committees of districts.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1457/UBND-KT năm 2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.385

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155