Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ 2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15

Số hiệu: 1312/LĐTBXH-ATLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Thanh
Ngày ban hành: 26/04/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn thực hiện quy định về tăng giờ làm thêm

Ngày 26/4/2022, Bộ LĐTB&XH ban hành Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về tăng giờ làm thêm trong bối cảnh phục hồi kinh tế.

Theo đó, Bộ LĐTB&XH đề nghị Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lưu ý một số nội dung sau đây:

- Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm là các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động.

- Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm đều được làm thêm từ trên 40 giờ đến 60 giờ trong 01 tháng kể từ ngày 01/4/2022.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động.

- Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong 01 năm người sử dụng lao động phải thông báo cho Sở LĐTB&XH theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật Lao động và Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Các quy định của Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời gian thực hiện.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ ngày 26/4/2022.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1312/LĐTBXH-ATLĐ
V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Triển khai Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị quyết), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương triển khai các công việc sau:

1. Chủ trì, phối hợp Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và các cơ quan liên quan phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết trên địa bàn quản lý; trong đó, lưu ý một số nội dung sau đây:

a) Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm là các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyếtkhoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động.

b) Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm đều được làm thêm từ trên 40 giờ đến 60 giờ trong 01 tháng kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022.

c) Khi tổ chức thực hiện quy định về số giờ làm thêm theo Nghị quyết vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động (quy định về giới hạn số giờ làm thêm trong ngày; tiền lương phải trả khi làm thêm giờ; các nội dung về sự đồng ý của người lao động tham gia làm thêm; thông báo khi tổ chức làm thêm trên 200 giờ trong 01 năm;...).

d) Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong 01 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết, người sử dụng lao động phải thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật Lao độngĐiều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

đ) Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 được xây dựng, ban hành căn cứ vào Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 Kỳ họp Thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Vì vậy, các quy định của Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 được thực hiện cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời gian thực hiện.

2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc làm thêm giờ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 9 năm 2022./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp triển khai);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty hạng đặc biệt;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
- Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

 

MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 1312/LDTBXH-ATLD
Guidance on organizing implementation of Resolution No. 17/2022/UBTVQH15

Hanoi, April 26, 2022

 

To: Departments of Labor - War Invalids and Social Affairs of provinces/central-affiliated cities

Implementing Resolution No. 17/2022/UBTVQH15 dated March 24, 2022 of the Standing Committee of the National Assembly on annual and monthly overtime hours ensuring covid-19 prevention and control, socio-economic recovery and development (hereinafter referred to as “the Resolution”), the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs requests Departments of Labor, War Invalids and Social Affairs of provinces/central-affiliated cities to:

1. Take charge and cooperate with provincial Confederation of Labor and relevant authorities in disseminating and guiding the implementation of the Resolution in their provinces. Some notable contents:

a) The cases in which employers are permitted to assign their employees to work overtime for up to 300 hours per year are prescribed in clause 1 Article 1 of the Resolution and clause 3 Article 107 of the Labor Code.

b) All employees who are permitted to work overtime for up to 300 hours per year are also permitted to work overtime for more than 40 hours but not exceeding 60 hours per month from April 01, 2022.

c) When organizing the implementation of regulations on overtime hours according to the Resolution, other regulations on overtime hours prescribed in the Labor Code and guidelines on the Labor Code (regulations on daily overtime hour limit; overtime pay; employees’ consent to work overtime; notification when organizing more than 200 hours of overtime work per year; etc.) must also be fully complied with.

d) When organizing overtime work for from more than 200 hours to 300 hours per year as prescribed in clause 1 Article 1 of the Resolution, employers must send notifications to Departments of Labor, War Invalids and Social Affairs as prescribed in clause 4 Article 107 of the Labor Code and Article 62 of Decree No 145/2020/ND-CP dated December 14, 2020 of the Government elaborating certain Articles of the Labor Code on working conditions and labor relations.

dd) Resolution No. 17/2022/UBTVQH15 was formulated and promulgated on the basis of Resolution No. 30/2021/QH15 dated July 28, 2021 of the first meeting of the 15th National Assembly. Thus, regulations of Resolution No. 17/2022/UBTVQH15 are implemented until the end of December 31, 2022, except for the case that the National Assembly decides to extend implementation period.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Send reports on implementation of the Resolution until August 31, 2022 to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs before September 10, 2022./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Van Thanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ ngày 26/04/2022 hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.437

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!