Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 125/UBND-KTN áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 125/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 125/UBND-KTN
Về việc áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Bình Định, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 22/SXD-QLXD ngày 09/01/2012 về việc áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý cho áp dụng hệ số điều chỉnh giá nhân công và máy thi công để làm cơ sở trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới kể từ ngày 01/01/2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định, như sau:

STT

Loại đơn giá áp dụng tính dự toán xây dựng công trình

KNC

Các huyện,
 thị xã An Nhơn

Thành phố Quy Nhơn

1

Đơn giá xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát

4,714

5,143

2

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị

3,667

4,000

Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: XD, TP, TC;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KH&ĐT, TP, GTVT;
- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT, K14.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 125/UBND-KTN áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.550
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87