Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1208/LĐTBXH-KHTC về thực hiện Quyết định 471/QĐ-TTg do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1208/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Chu Quang Cường
Ngày ban hành: 20/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1208/LĐTBXH-KHTC
V/v: Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Thông tư số 48/2011/TT-BTC ngày 08/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn kinh phí và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo có đời sống khó khăn; Thông tư số 07/2011/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2011 về việc hướng dẫn xác định đối tượng, mức hưởng trợ cấp và tổ chức thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Căn cứ đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và mức trợ cấp khó khăn quy định tại Thông tư số 07/2011/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2011, tiến hành rà soát, kiểm tra, lập danh sách đối tượng chú ý tránh sai sót, trùng lĩnh và thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công đã được giao năm 2011. Việc chi trả trợ cấp thực hiện như sau:

+ Lần thứ nhất: thực hiện trong tháng 4/2011, mức trợ cấp là 150.000 đồng/người đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 07/2011/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2011, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010; mức trợ cấp là 50.000 đồng/người đối với đối tượng quy định tại Điểm a, b, c Khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 07/2011/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2011.

+ Lần thứ hai: thực hiện trong tháng 5/2011, mức trợ cấp là 100.000 đồng/người đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 07/2011/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2011, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010; mức trợ cấp là 50.000 đồng/người đối với đối tượng quy định tại Điểm a, b, c Khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 07/2011/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2011.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm do thực hiện chính sách trợ cấp khó khăn nói trên và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/5/2010 (chi tiết theo mẫu biểu đính kèm) để làm căn cứ bổ sung dự toán năm 2011. Trong khi chờ được bổ sung dự toán kinh phí, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động sử dụng dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2011 đã được giao để kịp thời chi trả trợ cấp khó khăn cho đối tượng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TBLS & NCC;
- Lưu VP, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐƠN VỊ NGƯỜI CÓ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 471/QĐ-TTG

STT

Loại đối tượng

SỐ NGƯỜI

SỐ TIỀN (Trđ)

I

Mức 250.000 đồng

 

 

1

Người HĐCM trước ngày 01/01/1945

 

 

2

Người HĐCM từ 1/1/1945 đến trước 19/8/1945

 

 

3

Bà mẹ VNAH

 

 

4

Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

 

5

Thương binh, người hưởng chính sách như TB, Thương binh loại B

 

 

6

Bệnh binh

 

 

7

Người có công giúp đỡ CM đang hưởng trợ cấp hàng tháng

 

 

8

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

 

9

Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đang hưởng trợ cấp hàng tháng

 

 

10

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo QĐ 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008

 

 

11

Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010

 

 

II

Mức 100.000 đồng

 

 

1

Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

 

 

2

Thân nhân người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; thân nhân người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước 19/8/1945 đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

 

 

3

Thân nhân thương binh (TB), TB.B, bệnh binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng

 

 

 

CỘNG (I + II)

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1208/LĐTBXH-KHTC về thực hiện Quyết định 471/QĐ-TTg do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.991

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9