Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8797 TC/NSNN ngày 10/08/2004 của Bộ Tài chính về việc báo cáo két quả xử lý các vi phạm về tài chính ngân sách đã được phát hiện và thực hiện công tác quyết toán ngân sách năm 2003

Số hiệu: 8797TC/NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 10/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8797 TC/NSNN
V/v Báo cáo kết quả xử lý các vi phạm về tài chính ngân sách đã được phát hiện và thực hiện công tác quyết toán ngân sách năm 2003

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở Trung ương;
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị quyết số 31/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002, Chỉ thị số 29/2004/CT-TTg ngày 16/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp Chính phủ đã báo cáo tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XI, để khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý tài chính - ngân sách, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện tốt công tác quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2003, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1/ Tập trung thực hiện xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại trong lĩnh vực tài chính - ngân sách đã được cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị đối với quyết toán ngân sách năm 2002; tiếp tục soát xét để truy thu, xuất toán, thu hồi ngay vào ngân sách Nhà nước các khoản thu, chi trái quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những vi phạm của tổ chức, cá nhân, thực hiện những biện pháp kiên quyết để chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém trong quản lý tài chính ngân sách Nhà nước; đồng thời gửi báo cáo kết quả xử lý các vi phạm, tồn tại trên về Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2004 (theo biểu số 01 đính kèm).

2/ Tổ chức thực hiện kiểm tra, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán trực thuộc và ngân sách cấp dưới theo chế độ quy định; xử lý dứt điểm các vi phạm về tài chính ngân sách năm 2003 đã được cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị; tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2003 gửi Bộ Tài chính theo thời hạn quy định. Riêng báo cáo kết quả xử lý các vi phạm về tài chính - ngân sách năm 2003 gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2004 (theo biểu số 01 đính kèm). Đối với ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính - ngân sách đã được cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị trước khi trình Hội đồng nhân dân xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

 

 

BỘ, CQTW, UBND.........

Biểu số: 01

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ THANH TRA,KIỂM TRA, KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN NĂM 2002
(Ban hành kèm theo công văn số 8797CT/NSNN ngày 10 tháng 8 năm 204 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nội dung

Số kiến nghị của

Số xử lý trong quyết toán năm 2002 theo kiến nghị của

Số xử lý trong quyết toán năm 2003 theo kiến nghị của

Số xử lý trong quyết toán năm 2004 theo kiến nghị của

Thanh tra, kiểm tra

Kiểm toán

Thanh tra, kiểm tra

Kiểm toán

Thanh tra, kiểm tra

Kiểm toán

Thanh tra, kiểm tra

Kiểm toán

I

Thực hiện kết luận, kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, kiểm tra:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Các khoản thu phải nộp ngân sách:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Số chi sai chế độ phải xuất toán:

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Nộp trả ngân sách:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Quyết toán vào ngân sách năm nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Các vấn đề khác liên quan cần giải trình:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......., ngày....... tháng...... năm......
Thủ trưởng cơ quan (Chủ tịch UBND)
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 BỘ, CQTW, UBND.........

Biểu số: 02

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN NĂM 2003
(Ban hành kèm theo công văn số 8797CT/NSNN ngày 10 tháng 8 năm 204 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nội dung

Số kiến nghị của

Số xử lý trong quyết toán năm 2003 theo kiến nghị của

Số xử lý trong quyết toán năm 2004 theo kiến nghị của

Ghi chú

Thanh tra, kiểm tra

Kiểm toán

Thanh tra, kiểm tra

Kiểm toán

Thanh tra, kiểm tra

Kiểm toán

I

Thực hiện kết luận, kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, kiểm tra:

 

 

 

 

 

 

 

1

Các khoản thu phải nộp ngân sách:

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết........

 

 

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

2

Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách:

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết......

 

 

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

3

Số chi sai chế độ phải xuất toán:

 

 

 

 

 

 

 

a

Nộp trả ngân sách:

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

b

Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát:

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

4

Quyết toán vào ngân sách năm nay

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

II

Các vấn đề khác liên quan cần giải trình:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......., ngày....... tháng...... năm......
  Thủ trưởng cơ quan (Chủ tịch UBND)
  (Ký tên và đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8797 TC/NSNN ngày 10/08/2004 của Bộ Tài chính về việc báo cáo két quả xử lý các vi phạm về tài chính ngân sách đã được phát hiện và thực hiện công tác quyết toán ngân sách năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.141

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226