Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 652/KTNN-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Vũ Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 01/07/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 652/KTNN-TH
V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2022

 

nh gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của đơn vị được kiểm toán.

Để có thông tin phục vụ lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023, Kiểm toán nhà nước đề nghị quý cơ quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo phụ lục, mẫu biểu đính kèm công văn, gửi về Vụ Tổng hợp, Kiểm toán nhà nước theo địa chỉ: số 116 - Nguyễn Chánh - Quận Cầu Giấy - Hà Nội trước ngày 15/7/2022, đồng thời gửi file mềm về thông tin báo cáo theo địa chỉ email: vth@sav.gov.vn.

Liên hệ phối hợp: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Tổng hợp Kiểm toán nhà nước, số điện thoại: 024 62628616 - số máy lẻ 1144.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Kiểm toán nhà nước (để b/c);
- KTNN chuyên ngành IV, V;
- Vụ Tổng hợp;
- V
ăn phòng KTNN (TK-TH);
- Lưu VT.

TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP
Vũ Ngọc Tuấn

 

PHỤ LỤC SỐ 01

KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI TỈNH/THÀNH PHỐ....

Đơn vị tính: tđồng

TT

Đơn vị

Tng mức vốn được phân b giai đoạn 2021-2015

Kế hoch vốn năm 2022

Lũy kế đến năm 2022

Dự kiến nguồn vn giải ngân đến 31/12/2022

Thông tin chung

Tổng số

Trong đó

Tng số

Trong đó

Tổng s

Trong đó

Tng số

Trong đó

Chi sự nghiệp

XDCB

Chi sự nghiệp

XDCB

Chi sự nghiệp

XDCB

Chi sự nghiệp

XDCB

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

I

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định phê duyệt chương trình... (nêu rõ số, ngày và cấp quyết định của văn bản)...

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Nguồn vốn ngân sách trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Nguồn vốn ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Vốn khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vng giai đon 2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Nguồn vn ngân sách trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Nguồn vốn ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Vn khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đng bào dân tộc thiu số vì miền núi giai đon 2021-2030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Nguồn vốn ngân sách trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Nguồn vn ngân sách đa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Vn khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Thông tin chung lấy theo quyết định phê duyệt

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 652/KTNN-TH ngày 01/07/2022 về cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023 do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.229

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!