Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 36/KTNN-TCCB hướng dẫn thủ tục, quy trình giải quyết chế độ nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng, nghỉ ốm đau, thai sản do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 36/KTNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/KTNN-TCCB
V/v hướng dẫn thủ tục, quy trình giải quyết chế độ nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng, nghỉ ốm đau, thai sản.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Bộ luật lao động; Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Bảo hiểm xã hội và Quyết định số 870/QĐ-KTNN ngày 06/6/2012 của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước hướng dẫn thủ tục, quy trình giải quyết chế độ nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng, nghỉ ốm đau, thai sản đối với công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là công chức) thuộc Kiểm toán Nhà nước như sau:

1. Nguyên tắc chung:

1.1. Công chức nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng, nghỉ ốm đau, thai sản phải có giấy hoặc đơn xin nghỉ (sau đây gọi là đơn xin nghỉ) và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn xin nghỉ phải được gửi đến cấp có thẩm quyền phê duyệt trước 10 ngày làm việc nếu xin nghỉ 1 lần quá 12 ngày làm việc, trước 05 ngày làm việc nếu xin nghỉ từ 05 ngày đến 12 ngày làm việc và phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với Thủ trưởng đơn vị. Trường hợp công chức nghỉ dưới 05 ngày làm việc đơn xin nghỉ phải được gửi đến cấp có thẩm quyền giải quyết trước 03 ngày làm việc.

Đơn xin nghỉ phải ghi đầy đủ các thông tin theo quy định, nếu thiếu thông tin hoặc thông tin không phù hợp sẽ không được cấp có thẩm quyền giải quyết.

Công chức nghỉ khi chưa được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền hoặc nghỉ quá thời gian cho phép mà không có lý do chính đáng thì coi như tự ý bỏ việc.

1.2. Chế độ, thời gian nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng, nghỉ ốm đau, thai sản của công chức thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, theo Luật Cán bộ, công chức; Bộ luật lao động; Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Bảo hiểm xã hội.

1.3. Thẩm quyền giải quyết

a) Tổng Kiểm toán Nhà nước:

- Quyết định việc nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ hằng năm đối với công chức lãnh đạo là Vụ trưởng và tương đương trở lên trong toàn ngành.

- Quyết định nghỉ việc riêng không hưởng lương đối với công chức trong toàn ngành.

- Quyết định việc nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng đối với công chức trong toàn ngành theo quy định của pháp luật.

b) Thủ trưởng các đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực, đơn vị sự nghiệp:

- Đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) cho nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng không hưởng lương đối với công chức thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước; đề nghị cho công chức thuộc đơn vị có nhu cầu nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng.

- Quyết định cho nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ hằng năm đối với công chức thuộc đơn vị (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.)

- Quyết định nghỉ việc riêng không hưởng lương đối với công chức thuộc đơn vị quản lý (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước) sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước đồng ý.

c) Thủ trưởng các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành:

- Đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, quyết định về việc cho công chức thuộc đơn vị có nhu cầu nghỉ việc riêng không hưởng lương và nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng; đề nghị cho nghỉ ốm đau, thai sản đối với công chức thuộc đơn vị quản lý.

- Quyết định việc nghỉ hằng năm đối với công chức thuộc đơn vị (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.)

d) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ:

- Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước giải quyết chế độ nghỉ của công chức trong toàn ngành.

- Thừa lệnh Tổng Kiểm toán Nhà nước giải quyết chế độ nghỉ ốm đau, thai sản đối với công chức của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước).

- Thừa lệnh Tổng Kiểm toán Nhà nước ký thông báo về việc nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng đối với công chức trong toàn ngành; ký quyết định nghỉ việc riêng không hưởng lương đối với công chức của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước đồng ý.

- Thông báo cá nhân, đơn vị biết, thực hiện các quyết định thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2. Thủ tục, trình tự giải quyết

2.1. Nghỉ hằng năm (theo Mẫu 01 đính kèm)

Số ngày nghỉ hằng năm của năm nào được giải quyết nghỉ trong năm đó. Trường hợp do nhu cầu công việc không thể bố trí nghỉ hằng năm hoặc bố trí không đủ số ngày nghỉ hằng năm theo quy định, thì cấp có thẩm quyền có thể giải quyết chế độ nghỉ hằng năm của năm đó trong phạm vi thời gian đến hết 31 tháng 01 năm sau liền kề.

a) Khi có nhu cầu nghỉ hằng năm, công chức từ Phó Vụ trưởng và tương đương trở xuống toàn ngành có đơn xin nghỉ phép năm gửi thủ trưởng quản lý trực tiếp xem xét, giải quyết.

b) Vụ trưởng và tương đương trở lên trong toàn ngành có đơn xin nghỉ phép năm đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, phê duyệt.

c) Cấp giấy nghỉ (theo Mẫu 02 đính kèm)

Trường hợp nghỉ hằng năm để thăm vợ hoặc chồng, con, cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết, sau khi được cấp lãnh đạo có thẩm quyền cho phép, việc cấp giấy cho đi nghỉ hằng năm được thực hiện:

- Đối với công chức các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành do Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thừa lệnh Tổng Kiểm toán Nhà nước ký giấy đi nghỉ phép năm;

- Đối với công chức của các đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực và các đơn vị sự nghiệp do thủ trưởng quản lý trực tiếp cấp giấy đi nghỉ phép năm.

2.2. Nghỉ việc riêng không hưởng lương (theo Mẫu 03 đính kèm)

Nghỉ việc riêng không hưởng lương chỉ được xem xét giải quyết đối với các trường hợp đặc biệt và tối đa 02 tháng trong một năm. Công chức xin nghỉ việc riêng không hưởng lương phải có lý do chính đáng, chứng minh được việc nghỉ là thật sự cần thiết; thủ trưởng đơn vị chỉ giải quyết các trường hợp nghỉ không ảnh hưởng đến công việc của đơn vị.

Khi xin nghỉ việc riêng không hưởng lương, công chức trong toàn ngành phải có đơn xin nghỉ gửi thủ trưởng quản lý trực tiếp xem xét; thủ trưởng đơn vị kiểm tra, xác nhận rõ nội dung, mục đích lý do xin nghỉ, có văn bản đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, phê duyệt. Thủ trưởng các đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực, đơn vị sự nghiệp ra quyết định và giải quyết chế độ nghỉ không hưởng lương đối với công chức thuộc đơn vị quản lý sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2.3. Nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng (theo Mẫu 04 đính kèm)

Công chức nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng thực hiện chế độ nghỉ theo quy định của nghỉ hằng năm hoặc nghỉ việc riêng không hưởng lương; có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật pháp của nước sở tại và các quy định khác có liên quan; mọi chi phí cho chuyến đi do cá nhân tự túc; báo cáo thủ trưởng quản lý trực tiếp khi về nước.

a) Khi có nhu cầu nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng công chức trong toàn ngành phải có đơn xin nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng gửi thủ trưởng quản lý trực tiếp xem xét. Đơn ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, lý do nghỉ, thời gian nghỉ và địa điểm nơi đến.

b) Thủ trưởng quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận nội dung nghỉ đối với công chức thuộc đơn vị quản lý trước khi có văn bản đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, quyết định.

2.4. Nghỉ thai sản (theo Mẫu 05 đính kèm)

Công chức toàn ngành trước khi nghỉ thai sản phải có đơn báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, gửi hồ sơ hưởng chế độ thai sản đến cấp có thẩm quyền giải quyết ngay sau khi có xác nhận của cơ quan chức năng.

a) Vụ trưởng và tương đương trở lên trong toàn ngành khi nghỉ thai sản có đơn báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

b) Phó Vụ trưởng và tương đương trở xuống thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực và các đơn vị sự nghiệp khi nghỉ thai sản có đơn báo cáo thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý xem xét, phê duyệt.

c) Phó Vụ trưởng và tương đương trở xuống thuộc các đơn vị tham mưu và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành khi nghỉ thai sản có đơn xin nghỉ gửi lãnh đạo đơn vị cho ý kiến, phê duyệt. Gửi 01 bản đơn có ý kiến phê duyệt của lãnh đạo đơn vị về Vụ Tổ chức cán bộ và kịp thời gửi đầy đủ hồ sơ để hưởng chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

2.5. Nghỉ ốm đau (theo Mẫu 06 đính kèm)

Công chức toàn ngành gửi đơn xin nghỉ ốm đau phải gửi kèm bệnh án có chỉ định nghỉ của cơ sở y tế có thẩm quyền. Trường hợp cấp cứu sẽ gửi đơn sau nhưng phải kịp thời báo cáo thủ trưởng trực tiếp quản lý biết.

Đồng thời gửi hồ sơ hưởng chế độ ốm đau để giải quyết ngay sau khi có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền (công chức các đơn vị tham mưu và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành gửi hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ; công chức các đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực, các đơn vị sự nghiệp gửi hồ sơ trực tiếp tại đơn vị).

a) Vụ trưởng và tương đương trở lên trong toàn ngành khi nghỉ ốm đau phải có đơn đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, phê duyệt.

b) Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực và các đơn vị sự nghiệp khi nghỉ ốm đau có đơn xin nghỉ gửi thủ trưởng đơn vị cho ý kiến, phê duyệt. Đồng thời gửi 01 bản đơn có ý kiến phê duyệt của đơn vị đến Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi.

c) Phó Vụ trưởng và tương đương trở xuống thuộc các đơn vị tham mưu và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành khi nghỉ ốm đau phải có đơn xin nghỉ gửi lãnh đạo đơn vị xác nhận. Lãnh đạo đơn vị có văn bản trình Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, phê duyệt.

d) Công chức thuộc các đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực, các đơn vị sự nghiệp khi nghỉ ốm đau phải có đơn gửi thủ trưởng đơn vị xem xét, giải quyết.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Thủ trưởng đơn vị không tự ý giải quyết cho công chức được nghỉ ngày làm việc trái với chế độ Nhà nước quy định và trái với hướng dẫn này.

Phổ biến và triển khai thực hiện theo quy định tại hướng dẫn. Mở sổ theo dõi nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng, nghỉ ốm đau, thai sản của công chức thuộc đơn vị quản lý theo thẩm quyền.

3.2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước về việc nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng, nghỉ ốm đau, thai sản đối với công chức Kiểm toán Nhà nước.

3.3. Công văn này thay thế Hướng dẫn số 82/HD-KTNN ngày 09/02/2009 của Kiểm toán Nhà nước về thủ tục giải quyết nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ để ra nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Kiểm toán Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (20).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đinh Tiến Dũng

 

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày       tháng      năm 20

GIẤY XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: ..........................................................................................

Tên tôi là: ...........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................Ngạch công chức: .....................

Chức vụ, đơn vị công tác: ..................................................................................

Nay tôi làm giấy này xin phép ...........................................................................

cho tôi được nghỉ phép năm ..........với thời gian là.............ngày (từ ngày             ......./....../........... đến hết ngày......./......./...........).

Lý do nghỉ phép: .................................................................................................

Nơi nghỉ phép: ....................................................................................................

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần:......................................................................

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công việc sau thời gian nghỉ phép.

Kính mong Lãnh đạo ...................................................xem xét giải quyết./.

 

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG

NGƯỜI XIN NGHỈ PHÉP

 

Mẫu 02

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /GNP - KTNN

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2012

 

GIẤY NGHỈ PHÉP

Xét Giấy xin nghỉ phép ngày ......................của ông (bà)...................................

Kiểm toán Nhà nước cấp cho:

Ông (bà):.............................................................................................................

Chức vụ:..............................................................................................................

Đơn vị công tác:..................................................................................................

Nghỉ phép năm...............trong thời gian:................, kể từ ngày..........................

đến hết ngày....................tại.................................................................................

............................................................................................................................/.

 

Nơi nhận:
- .................................;
- Lưu: VT, TCCB(02).

 

Xác nhận của cơ quan (tổ chức) hoặc chính quyền địa phương nơi nghỉ phép

(Chữ ký, dấu)

 

 

Họ và tên

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Mẫu 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày       tháng      năm 20

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi: ..........................................................................................

Tên tôi là: ............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................Ngạch công chức: ......................

Chức vụ, đơn vị công tác: ...................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin phép .............................................................................

cho tôi được nghỉ việc riêng không hưởng lương, thời gian là.............ngày (từ ngày          …..../......../……..... đến hết ngày......./......./...........).

Lý do xin nghỉ: ....................................................................................................

Nơi nghỉ: .............................................................................................................

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần:......................................................................

Tôi đã bàn giao công việc của tôi lại cho ông (bà) ......................................., chức vụ ................................................,thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công việc trong thời gian nghỉ không hưởng lương.

(Gửi kèm giấy tờ chứng minh việc nghỉ là thật sự cần thiết đối với bản thân công chức).

Kính mong Lãnh đạo .......................................................xem xét giải quyết./.

 

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

Mẫu 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày       tháng      năm 20

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP / KHÔNG HƯỞNG

LƯƠNG RA NƯỚC NGOÀI VÌ VIỆC RIÊNG

Kính gửi: ..........................................................................................

Tên tôi là: ...........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................Ngạch công chức: .....................

Chức vụ, đơn vị công tác: ..................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin phép ............................................................................

cho tôi được nghỉ (phép hoặc nghỉ không hưởng lương) để ra nước ngoài với thời gian là.............ngày (từ ngày             ...../...../........... đến hết ngày......./......./…….....).

Lý do xin nghỉ: ...................................................................................................

Địa chỉ nước đến: ................................................................................................

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần:.......................................................................

Tôi hứa có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật pháp của nước sở tại và các quy định khác có liên quan. Tự chịu mọi chi phí cho chuyến đi.

Kính mong Lãnh đạo ......................................................xem xét giải quyết./.

 

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

Mẫu 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày       tháng      năm 20

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: ..........................................................................................

Tên tôi là: ......................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................Ngạch công chức: ......................

Chức vụ, đơn vị công tác: ...................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin phép .............................................................................

cho tôi được nghỉ chế độ thai sản thời gian là.............ngày (từ ngày         ...../...../........... đến hết ngày......./......./.............).

Tôi xin hứa sau khi có hồ sơ để hưởng chế độ thai sản của cơ quan chức năng, tôi sẽ gửi kịp thời đến ....................................................để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần:......................................................................

Kính mong Lãnh đạo .......................................................xem xét giải quyết./.

 

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

Mẫu 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày       tháng      năm 20

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi: ..........................................................................................

Tên tôi là: ......................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................Ngạch công chức: ......................

Chức vụ, đơn vị công tác: ...................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin phép .............................................................................

cho tôi được nghỉ ốm thời gian là.............ngày (từ ngày ...../...../............ đến hết ngày......./......./...........).

Lý do xin nghỉ: ....................................................................................................

(Gửi kèm bệnh án có chỉ định nghỉ của cơ sở y tế có thẩm quyền)

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần:.......................................................................

Kính mong Lãnh đạo .........................................................xem xét giải quyết./.

 

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 36/KTNN-TCCB hướng dẫn thủ tục, quy trình giải quyết chế độ nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng, nghỉ ốm đau, thai sản do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


44.939
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144