Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3214/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn khuyến mại và chi phí lãi vay

Số hiệu: 3214/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3214/TCT-PCCS
V/v: Sử dụng hóa đơn khuyến mại và chi phí lãi vay

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1330/CT-TTHT ngày 05/7/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc sử dụng hóa đơn khuyến mại và chi phí lãi vay, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại công văn 5578 TC/TCT ngày 03/6/2003 của Bộ Tài chính về việc lập chứng từ đối với các Khoản hỗ trợ chi phí, chi thưởng khuyến mãi có và công văn 73/TCT-PCCS ngày 06/01/2006 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc lập chứng từ đối với các Khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại:

"- Đối với hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại bằng tiền thì: đơn vị chi phải căn cứ vào hợp đồng khuyến mại cho khách hàng được ký kết giữa 2 bên, quy chế kinh doanh của doanh nghiệp về chính sách khuyến mại và lập chứng từ chi tiền ghi rõ là Khoản chi hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị hoặc chi thưởng khuyến mại. Chứng từ chi này phải có đầy đủ chữ ký các các bên, người duyệt chi chịu trách nhiệm đối với Khoản chi này thì Khoản chi này được hạch toán vào chi phí khác theo mức khống chế quy định tại Điểm 11 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp".

Theo hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam (Công ty) phải lập phiếu chi tiền thưởng khuyến mại riêng và có chữ ký của người nhận tiền. Công ty phải viết phiếu thu khi người nhận tiền dùng Khoản tiền thưởng khuyến mại để thanh toán tiền hàng còn nợ. Công ty không được lập biên bản thanh toán bù trừ giữa tiền thưởng khuyến mại số tiền hàng còn nợ thay cho phiếu thu, phiếu chi nêu trên.

2. Tại Điểm 7 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

"7. Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay. Chi trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suất thực tế khi ký hợp đồng vay, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cùng thời Điểm của ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch với cơ sở kinh doanh.

Các Khoản chi phí trả lãi tiền vay để góp pháp định, vốn Điều lệ, cơ sở kinh doanh không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên trường hợp Công ty chưa góp đủ vốn pháp định khi vay vốn để mua nguyên vật liệu phần lãi vay sẽ được xử lý như sau:

+ Phần vốn vay nhỏ hơn hoặc bằng phần vốn pháp định thiếu thì lãi vay sẽ không được tính vào chi phí hợp lý.

+ Phần vốn vay lớn hơn phần vốn pháp định thiếu thì lãi vay của phần vốn vay trừ phần vốn pháp định thiếu sẽ được tính là chi phí hợp lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3214/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn khuyến mại và chi phí lãi vay

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.954

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41