Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3084/BTC-NSNN năm 2007 về ghi chép, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3084/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 05/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3084/BTC-NSNN
V/v ghi chép, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương
- Các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty 91
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tổ chức thực hiện ghi chép, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (theo kết quả hoạt động kiểm toán từ năm 2007 trở đi) theo quy định tại Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03/3/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ, sau khi có ý kiến thống nhất của Kiểm toán Nhà nước tại công văn số 94/KTNN-TH ngày 07/02/2007, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện từ năm 2007 một số nội dung sau đây:

1/ Trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước và các Đoàn Kiểm toán Nhà nước:

Khi kết luận kiểm toán, các Đoàn Kiểm toán Nhà nước lập bảng tổng hợp các kiến nghị tăng thu từ các khoản ẩn lậu của các đối tượng phải nộp ngân sách nhà nước, các khoản kinh phí thừa hoặc chi sai chế độ nộp lại ngân sách nhà nước; số tiền, khối lượng công việc kê khai thanh toán sai chế độ phải giảm thanh toán với ngân sách nhà nước, gọi tắt là Bảng tổng hợp kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước. Bảng tổng hợp phải kê chi tiết đơn vị (gồm cả Ban quản lý dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản) sai phạm và tên Kho bạc nơi đơn vị giao dịch (gồm cả thanh toán chi ngân sách nhà nước và nộp thuế). Đồng thời, trong kết luận, các Đoàn Kiểm toán Nhà nước cần nêu rõ: Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về nộp ngân sách nhà nước, giảm thanh toán thì ghi rõ trên chứng từ: Nội dung và số tiền thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm…. (là năm Kiểm toán Nhà nước thực hiện hoạt động kiểm toán tại đơn vị).

Khi phát hành biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán theo quy định hiện hành; Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm gửi Bảng tổng hợp kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước tới Kho bạc Nhà nước (Bảng tổng hợp đối với đơn vị được kiểm toán là đơn vị sử dụng ngân sách Trung ương, gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch; Bảng tổng hợp đối với toàn bộ các đơn vị được kiểm toán thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương gửi Kho bạc Nhà nước Trung ương. Bảng tổng hợp đối với đơn vị được kiểm toán là doanh nghiệp và các đơn vị dự toán thuộc ngân sách địa phương thì gửi Kho bạc Nhà nước nơi doanh nghiệp, đơn vị giao dịch; Bảng tổng hợp đối với kết luận kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương, gửi Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh).

2/ Trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán:

Đơn vị được kiểm toán, khi thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước nêu ở điểm 1 công văn này phải ghi rõ trên chứng từ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hoặc chứng từ nộp ngân sách nhà nước gửi nơi nộp số thu vào ngân sách nhà nước: Nội dung ……. và số tiền …… đồng thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm ….. (là năm Kiểm toán Nhà nước thực hiện hoạt động kiểm toán tại đơn vị, không ghi theo năm báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước), chi tiết theo Mục theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Ví dụ về cách ghi năm: Năm 2007, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2006. Khi thực hiện, ghi: thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2007.

Đơn vị được kiểm toán đã thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước nhưng không ghi cụ thể trên chứng từ thì không có căn cứ đánh giá đơn vị đã thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

3/ Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước:

Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các đơn vị trong toàn hệ thống Kho bạc mở sổ ghi chép chi tiết kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo đơn vị được kiểm toán và theo nội dung sai phạm nêu tại điểm 1 công văn này (đã được ghi rõ trên chứng từ, chi tiết theo năm kiểm toán) và tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (theo số lũy kế năm) trong phạm vi toàn quốc đối với từng Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương theo danh mục đơn vị được kiểm toán theo quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước về kế hoạch kiểm toán hàng năm (đến khi thực hiện 100% kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước). Định kỳ hàng quý (thời hạn báo cáo trong phạm vi 20 ngày đầu quý sau) báo cáo Bộ Tài chính làm cơ sở để thực hiện theo Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 162/2006/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

4/ Tổ chức thực hiện:

Cơ quan tài chính các cấp, cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị đối tượng được kiểm toán ghi chép và gửi chứng từ tới Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung quy định tại công văn này.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước để xem xét, hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Kiểm toán Nhà nước (để phối hợp thực hiện)
- Kho bạc Nhà nước;
- Tổng cục Thuế;
- Tổng cục Hải quan;
- Sở TC, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3084/BTC-NSNN ngày 05/03/2007 về ghi chép, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.060

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248