Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2724/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 17/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2724/CT-TTHT
V/v: Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2013.

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH gạch men Mỹ Đức
Địa chỉ: 105 – 107 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM
Mã số thuế: 3500106923-001

 

Trả lời văn thư 02/2013-MDC/TCT ngày 03/05/2013 của Chi nhánh Công ty về việc sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Tại Khoản 4 Điều 3 quy định loại và hình thức hóa đơn:

Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.5 và 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Tại Khoản 1 Điều 14 quy định nguyên tắc lập hóa đơn:

Hoá đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hoá đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hoá đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia.”

Trường hợp Công ty đặt in phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để sử dụng chung cho cả Công ty và chi nhánh thì Công ty phải phân chia phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cho chi nhánh sử dụng theo hướng dẫn nêu trên, khi Chi nhánh sử dụng phải sử dụng con dấu của Chi nhánh đóng trên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Việc Chi nhánh Công ty đề nghị cho phép sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có đóng dấu của Công ty là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
953-124154/13-TPVu
Web

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
TAXATION DEPARTMENT OF HOCHIMINH CITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

--------------

No.: 2724/CT-TTHT
Ref. using ex-warehousing cum internal transport bill

HoChiMinh city, May 17, 2013

 

Respectfully to:

Branch Of My Duc Ceramic Tiles Limited Liability Company
Address: 105 -107 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh ward, district  1, HCM city
Tax identification number: 3500106923-001

 

For replying dispatch No. 02/2013-MDC/TCT dated 03/05/2013 of the company’s branch on using ex-warehousing cum internal transport bill, the city taxation department has following opinions:

Pursuant to the Circular No. 153/2010/TT-BTC dated September 28, 2010 of the Ministry of Finance, guiding on goods sale and service provision invoices:

At Clause 4 Article 3 prescribed types and forms of invoices:

“Vouchers which are printed, issued, used and managed like invoices include ex- warehousing-cum-internal transportation bills and ex-warehousing bills of goods sent to agents for sale. (Forms No. 5.5 and No. 5.6, Appendix 5 to this Circular)”

At Clause 1 Article 14 prescribed principles of making out invoices:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A business with different attached units directly selling goods or with different authorized establishments, which distributes invoices printed on order with the same symbol to each establishment in the system, must open a book to monitor the quantity of invoices distributed to each attached unit or authorized establishment.  Attached units and authorized establishments shall use invoices within the distributed quantities with serial numbers in ascending order”

If the company has ordered printing of ex-warehousing cum internal transport bill for sharing both company and company’s branch, company must divide the ex-warehousing cum internal transport bills to the branch for use according to the guide mentioned above, when the branch uses these bills, branch must use seal of branch to stamp on the ex-warehousing cum internal transport bills. The request of the company’s branch for use of ex-warehousing cum internal transport bills which have been stamped with seal of company is not proper with regulation.

The city taxation department notifies the company's branch for implementation in accordance with provisions at legal documents quoted in this dispatch.

 

 

FOR THE DIRECTOR OF TAXATION DEPARTMENT
DEPUTY DIRECTOR

Tran Thi Le Nga

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2724/CT-TTHT ngày 17/05/2013 sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.185

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!