Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14607/BTC-TCCB về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch Kế toán viên lên ngạch Kế toán viên chính năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14607/BTC-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 16/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 14607/BTC-TCCB
V/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch KTV lên ngạch KTVC năm 2009

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

 

Thực hiện Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước; Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước; Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ; Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Quyết định số 2648/QĐ-BTC ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành một số quy định cụ thể cho các kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức, thi cấp chứng chỉ của Bộ Tài chính; Quyết định số 93/1999/QĐ-BTC ngày 18/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về việc thi nâng ngạch Kế toán viên lên ngạch Kế toán viên chính, Bộ Tài chính thông báo một số vấn đề về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ Kế toán viên lên ngạch Kế toán viên chính năm 2009 như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Đối tượng và điều kiện dự thi:

1.1. Đối tượng: Theo quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định số 93/1999/QĐ-BTC ngày 18/8/1999, những công chức được cử tham dự kỳ thi phải là người đang giữ ngạch KTV và theo nhu cầu, vị trí công tác của ngạch KTVC ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước.

1.2. Điều kiện dự thi: Công chức, viên chức được cử tham dự kỳ thi phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- Là những người hoàn thành tốt nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

- Đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch Kế toán viên chính theo quy định tại Quyết định số 407/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Tài chính; Quyết định số 07/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức và được Hội đồng sơ tuyển đề nghị cấp có thẩm quyền cử dự thi.

- Có tổng số thời gian công tác ở ngạch Kế toán viên hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm (không kể thời gian tập sự), đạt hệ số lương tối thiểu là 3,33.

- Có đủ văn bằng chứng chỉ sau:

+ Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên;

+ Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính hoặc văn bằng được tính là tương đương theo quy định của pháp luật.

+ Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành.

+ Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (một trong 05 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức);

+ Chứng chỉ tin học văn phòng;

Trường hợp những người có bằng Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin thì được miễn chứng chỉ tin học Văn phòng.

+ Có Đề án, công trình theo quy định của ngạch dự thi (được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhận xét bằng văn bản).

Công chức, viên chức dự thi nâng ngạch phải dự thi môn ngoại ngữ và môn tin học. Đối với trường hợp chỉ có một bằng Đại học ngoại ngữ mà không thuộc diện được miễn theo quy định thì phải thi 1 trong 4 thứ tiếng còn lại theo quy định.

Miễn thi môn ngoại ngữ và môn tin học: Thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức.

1.3. Hồ sơ dự thi:

- Đơn dự thi nâng ngạch theo mẫu tại Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 26 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

- Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức.

- Bản đánh giá, nhận xét của Thủ trưởng cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo các nội dung:

+ Phẩm chất đạo đức, tính trung thực và việc chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

+ Năng lực và hiệu quả công tác.

+ Kỷ luật lao động.

+ Quan hệ phối hợp công tác.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc của cơ quan trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; giấy xác nhận công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và áp dụng có hiệu quả.

Hồ sơ dự thi của mỗi người đựng trong 1 bì riêng, ngoài bì ghi rõ họ, tên gửi về Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch Kế toán viên lên ngạch Kế toán viên chính năm 2009 của Bộ, ngành, tỉnh để xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền cử dự thi.

II. VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI:

1. Hình thức thi: Cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch Kế toán viên lên ngạch Kế toán viên chính phải tham dự các môn thi sau:

- Môn Quản lý hành chính nhà nước: Thi viết thời gian 120 phút.

- Môn nghiệp vụ kế toán: Thi viết thời gian 120 phút.

- Môn Tin học: Thi trắc nghiệm thời gian 30 phút.

- Môn Ngoại ngữ: Thi viết trình độ B thời gian 90 phút.

2. Nội dung thi:

- Môn hành chính nhà nước:

+ Phần hành chính nhà nước: Kiến thức quản lý nhà nước gồm các kiến thức theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

+ Phần nghiệp vụ Kế toán: Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn; cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan nhà nước, Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị Hành chính sự nghiệp.

- Môn Tin học: Thi trắc nghiệm môn tin học văn phòng gồm các kiến thức về hệ điều hành WINDOWS, sử dụng các ứng dụng của OFFICE (Microsoft Word và Microsoft Excel), sử dụng INTERNET.

- Môn ngoại ngữ: Ngữ pháp, đọc hiểu và viết ở trình độ B (một trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sơ tuyển cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch:

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển theo quy định tại Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước; Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

+ Hội đồng sơ tuyển khi xem xét cần chú ý các tiêu chí sau:

- Nhu cầu, vị trí làm việc tương ứng với chức danh Kế toán viên chính của cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức dự thi để sau khi thi nếu đạt yêu cầu, bố trí công chức, viên chức đúng vị trí làm việc.

- Đảm bảo sự cân đối về cơ cấu ngạch trong cơ quan, đơn vị và giữa các đơn vị với nhau.

+ Sau khi sơ tuyển, Hội đồng sơ tuyển lập danh sách trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định cử cán bộ, công chức dự thi (kèm theo danh sách trích ngang) gửi về Bộ Tài chính.

Danh sách trích ngang cán bộ, công chức thuộc các cơ quan nhà nước lập theo mẫu số 1 gửi kèm theo công văn này.

Danh sách trích ngang cán bộ, công chức thuộc các đơn vị sự nghiệp lập theo mẫu số 2 gửi kèm theo công văn này.

2. Thủ tục và trách nhiệm cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch:

+ Việc cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch do lãnh đạo của các Bộ, ngành, tỉnh ký quyết định (kèm danh sách trích ngang của cán bộ, công chức dự thi) gửi về Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 12 năm 2009. Quá thời hạn trên, coi như đơn vị không có nhu cầu cử cán bộ, công chức, viên chức về dự thi nâng ngạch Kế toán viên chính năm 2009 tại Bộ Tài chính.

Hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức được cử dự thi không phải gửi về Bộ Tài chính mà do cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi lưu giữ, quản lý.

+ Cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức chịu trách nhiệm về lý lịch, phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ, hệ số lương, thời gian giữ ngạch kế toán viên và ngạch tương đương của cán bộ, công chức, viên chức được cử dự thi nâng ngạch.

+ Cán bộ, công chức, viên chức nộp hồ sơ dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.  

3. Hội đồng thi nâng ngạch sẽ tổ chức giới thiệu, hướng dẫn nội dung ôn tập, kế hoạch và địa điểm tổ chức kỳ thi sẽ được thông báo cụ thể trong giấy báo dự thi nâng ngạch.

4. Tài liệu phục vụ cho ôn thi sẽ do Bộ Tài chính biên soạn và cung cấp.

5. Phí dự thi: Theo quy định hiện hành

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc sơ tuyển cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch đúng điều kiện, tiêu chuẩn và đồng thời phổ biến nội dung công văn này cho công chức, viên chức được Hội đồng sơ tuyển cử dự thi.

Vì đối tượng dự thi rất rộng (kế toán viên ở các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập) và Kỳ thi nâng ngạch năm 2009 yêu cầu người dự thi phải có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo rộng rãi đến các cơ quan đơn vị trực thuộc, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và có đủ điều kiện cần thiết để được dự thi, tránh thiệt thòi quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Bộ Tài chính (Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại 2202828-8108).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Nguyễn Công nghiệp  

 


Đơn vị: ……………………..
(Số ĐT liên hệ trực tiếp)

Mẫu số 01

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC CỬ THAM DỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH
KẾ TOÁN VIÊN LÊN NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH NĂM 2009

(Kèm theo công văn số                 ngày    tháng     năm 2009)

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Quá trình công tác

Diễn biến về ngạch, lương từ 2000 đến nay

Quá trình đào tạo

Các thông tin bổ sung

1

2

3

4

5

6

7

1

Ví dụ: Nguyễn Văn A

Sinh: 20-1-1960

Quê quán: Từ Liêm – Hà Nội

Chỗ ở:

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Cột 2: Yêu cầu ghi rõ ngày tháng năm sinh. Riêng quê quán chỉ ghi huyện, tỉnh.

- Cột 3: Yêu cầu ghi rõ vị trí công tác. Nếu có chức vụ lãnh đạo thì ghi chức vụ.

- Cột 5: Diễn biến về ngạch, lương cần ghi rõ hệ số lương và chức danh qua các năm, mã ngạch, hệ số lương hiện hưởng, thời gian hưởng.

- Cột 7: Quá trình đào tạo cần ghi các văn bằng, chứng chỉ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, theo thứ tự: Chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ.

- Cột 8: Các thông tin bổ sung:

+ Ghi rõ đã có bao nhiêu chương trình, đề án được cấp có thẩm quyền công nhận.

+ Nếu thuộc diện miễn thi ngoại ngữ hoặc miễn thi Tin học thì ghi lý do được miễn.

 

Đơn vị: ……………………..
(Số ĐT liên hệ trực tiếp)

Mẫu số 02

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CỬ THAM DỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH
KẾ TOÁN VIÊN LÊN NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH NĂM 2009

(Kèm theo công văn số                 ngày    tháng     năm 2009)

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Quá trình công tác

Diễn biến về ngạch, lương từ 2000 đến nay

Quá trình đào tạo

Các thông tin bổ sung

1

2

3

4

5

6

7

1

Ví dụ: Nguyễn Văn A

Sinh: 20-1-1960

Quê quán: Từ Liêm – Hà Nội

Chỗ ở:

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Cột 2: Yêu cầu ghi rõ ngày tháng năm sinh. Riêng quê quán chỉ ghi huyện, tỉnh.

- Cột 3: Yêu cầu ghi rõ vị trí công tác. Nếu có chức vụ lãnh đạo thì ghi chức vụ.

- Cột 5: Diễn biến về ngạch, lương cần ghi rõ hệ số lương và chức danh qua các năm, mã ngạch, hệ số lương hiện hưởng, thời gian hưởng.

- Cột 7: Quá trình đào tạo cần ghi các văn bằng, chứng chỉ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, theo thứ tự: Chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ.

- Cột 8: Các thông tin bổ sung:

+ Ghi rõ đã có bao nhiêu chương trình, đề án được cấp có thẩm quyền công nhận.

+ Nếu thuộc diện miễn thi ngoại ngữ hoặc miễn thi Tin học thì ghi lý do được miễn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14607/BTC-TCCB về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch Kế toán viên lên ngạch Kế toán viên chính năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9