Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 14444/TC-HCSN ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về việc sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP và Quyết định số 192/2002/QĐ-TTg

Số hiệu: 14444/TC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 31/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14444/TC-HCSN
V/v sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP và QĐ số 192/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

Ngày 16/10/2002 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2002/NĐ-CP về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước; Bộ Tài chính  đã ban hành Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ Liên Bộ Tài chính  - Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là bộ nội vụ) đã ban hành Thông tư Liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 8/02/2002 hướng dẫn Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai các văn bản trên và đã đạt được một số kết quả. Để có cơ sở  báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị định  số 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành sơ kết, đánh giá thực hiện theo các nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH  SỐ 10/2002/NĐ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 192/2001/QĐ-TTG:

1. Đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho các cơ quan quản lý chuyên ngành, các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc, về các mặt;

- Số các đơn vị sự nghiệp có thu và cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan quản lý chuyên ngành được tập huấn, hướng dẫn.

- Các hình thức và phương pháp tuyên truyền tập huấn và các văn bản trên.

- Đánh giá về nhận thức của các đơn vị.

2. Việc triển khai phân loại đơn vị sự nghiệp có thu và trao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị; Lập và xét duyệt Đề án thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các cơ quan hành chính nhà nước; trong đó:

a. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu:

- Số đơn vị sự nghiệp nói chung và số đơn vị sự nghiệp có thu của Bộ, ngành, địa phương: Trong đó phân chia theo các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo; y tế; khoa học công nghệ, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình; Sự nghiệp khác.

- Số các đơn vị sự nghiệp có thu đã được phân loại và giao quyền tự chủ tài chính năm 2002; Trong đó: số đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và số đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

b. Đối với cơ quan hành chính nhà nước;

- Số cơ quan hành chính nhà nước của Bộ, ngành và địa phương

- Số cơ quan hành chính nhà nước thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính (số cơ quan đang xây dựng đề án, số cơ quan đã thực hiện khoán)

II. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Đối với các đơn  vị sự nghiệp có thu:

- Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao năm 2002 của các đơn vị.

- Thực hiện xắp xếp tổ chức, biên chế và hợp đồng lao động (nếu có)

- Tình hình thực hiện  dự toán thu, trong đó: Thu phí, lệ phí; thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ (ước thực hiện năm 2002 so với dự toán giao, số tăng thu)

- Tình hình thực hiện dự toán chi (chi từ nguồn thu sự nghiệp, chi từ nguồn kinh phí NSNN cấp, số tiết kiệm chi)

- Tình hình thu nhập của người lao động (Thu nhập bình quân đơn vị thanh toán cho người lao động so với mức lương tối thiểu do nhà nước quy định)

- Tình hình xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

2. Đối với cơ quan hành chính thực hiện khoán chi:

- Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan quản lý hành chính, sau khi thực hiện khoán.

- Tình hình sắp xếp tổ chức và biên chế . Số biên chế đã thực hiện tinh giảm  và các biện pháp giải quyết số biên chế dôi ra như thế nào?

- Tình hình thực hiện dự toán được giao, số tiết kiệm chi NSNN (tiết kiệm trong chi thường xuyên, tiết kiệm do tinh giảm biên chế)

- Tình hình thu nhập cho người lao động (Thu nhập bình quân đơn vị thanh toán cho người lao động so với mực lương tối thiểu do nhà nước quy định)

- Tình hình xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

III NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ CÁC KIẾN NGHỊ CẦN THÁO GỠ; PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI:

Đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ:

1. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, những vấn đề cấn tháo gỡ và kiến nghị các giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để mở rộng diện thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính hoàn thành việc phân loại và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu của Bộ, ngành và địa phương; cụ thể trên các mặt:

- Về công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành, địa phương.

- Về nhận thức và triển khai thực hiện của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu.

- Về cơ chế chính sách còn tồn tại, cần phải ban hành mới hoặc bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

2. Phương hướng triển khai thực hiện trong năm 2003;

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở chuyên ngành để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương báo cáo th eo các nội dung trên và tổng hợp gửi Bộ Tài chính  trước ngày 31/01/2003 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

Bộ (tỉnh): .....

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHOÁN CHI HÀNH CHÍNH NĂM 2002

 

Chỉ tiêu

Đơn vị

Nội dung

Ghi chú

1

Số đơn vị thực hiện thí điểm khoán

Đơn vị

 

 

2

Số biên chế được giao

Người

 

 

3

Số biên chế có mặt đến 31/12/2001

Người

 

 

4

Số biên chế có mặt đến  31/12/2002

Người

 

 

5

Số biên chế giảm trong năm 2002

Người

 

 

 

Trong đó:

- Về hưu

- Thôi việc

- Chuyển công tác khác

 

 

 

6

 Định mức khoán

Tr. đồng

 

 

7

Tổng số kinh phí giao khoán năm 2002

Tr. đồng

 

 

8

tổn số kinh phí thực hiện năm 2002

Tr. đồng

 

 

9

Số kinh phí tiết kiệm được năm 2002

Trong đó

- Do tinh giảm biên chế

- Do tiết kiệm chi

Tr. đồng

 

 

10

Phân phối sử dụng tiết kiệm được

Tr. đồng

 

 

 

+ Tăng thu nhập

+ Quỹ khen thưởng

+ Quỹ phúc lợi

+ Quỹ dự phòng

Tr. đồng

Tr. đồng

Tr. đồng

Tr. đồng

 

 

11

Số thu nhập bình quân tăng thêm 1 tháng

Tr. đồng

 

 

Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Bộ, tỉnh .... ...

BIỂU TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU THỰC HIỆN THEO NĐ 10/2002/NĐ-CP

 

Tổng số đơn vị

Số đơn vị hiện NĐ 10

Chi tiết các đơn vị đã thực hiện NĐ10

Tổng số dự thu của đơn vị

Thu nhập người lao động

Trước khi thực hiện NĐ 10

Thực hiện NĐ 10

Trước khi thực hiện NĐ 10

Thực hiện NĐ 10

1

2

3

4

5

7

8

1. Các đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực y tế

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực giáo dục đào tạo

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực văn hóa thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực y tế

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực giáo dục đào tạo

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực văn hóa thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng năm 2003

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 14444/TC-HCSN ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về việc sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP và Quyết định số 192/2002/QĐ-TTg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.864

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58