Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 13203TC/NSNN ngày 04/12/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2002

Số hiệu: 13203TC/NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 04/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13203TC/NSNN
V/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2002

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Đảng, đoàn thể trung ương;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao;
- Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Công tác khoá sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002 thực hiện theo quy định tại phần V Thông tư 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước. Để đáp ứng yêu cầu quản lý và có cơ sở giải trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002 trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Quốc hội phê chuẩn, Bộ Tài chính hướng dẫn thêm một số nội dung sau đây:

I/ CÔNG TÁC KHOÁ SỔ KẾ TOÁN CUỐI NĂM 2002:

1/ Các khoản chi được bố trí trong dự toán năm 2002 chỉ được cấp phát kinh phí để thực hiện trong niên độ ngân sách 2002; riêng hạn mức quý IV năm 2002 của vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) thuộc nguồn ngân sách cấp, được phép kéo dài thời gian thanh toán đến hết tháng 01/2003 cho khối lượng trong kế hoạch đã hoàn thành đến hết ngày 31/12/2002 và quyết toán vào ngân sách năm 2002, trừ trường hợp đặc biệt phải có quyết định của cấp có thẩm quyền.

2/ Nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2002 được cấp bổ sung theo quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ: ngân sách trung ương (NSTW) đã cấp về ngân sách địa phương (NSĐP) dưới hình thức bổ sung có mục tiêu, Sở Tài chính-Vật giá phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện điều chỉnh giảm thu bổ sung có mục tiêu số vốn NSĐP đã nhận và điều chỉnh tăng thu kinh phí uỷ quyền từ NSTW; đồng thời điều chỉnh giảm chi NSĐP số kinh phí đã cấp phát thanh toán từ nguồn kinh phí này và điều chỉnh tăng chi kinh phí uỷ quyền của NSTW theo quy định tại công văn số 10746/TC-NSNN ngày 3/10/2002 của Bộ Tài chính về việc hạch toán điều chỉnh nguồn vốn bổ sung.

Kho bạc nhà nước và Sở Tài chính-Vật giá có trách nhiệm theo dõi hạch toán và lập báo cáo quyết toán riêng khoản vốn này như quy định tại công văn 5495/TC-ĐT ngày 7/6/2002 và công văn 5496/TC-ĐT ngày 7/6/2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện kế hoạch vốn bổ sung 2002.

3/ Hạn mức kinh phí (HMKP) đến hết ngày 31/12/2002 chưa chi thì hủy bỏ. Đối với HMKP đến 31/12/2002 chưa chi hết được chuyển sang năm sau, KBNN có trách nhiệm khôi phục lại HMKP bị hủy bỏ của đơn vị để tiếp tục cấp phát, thanh toán và quyết toán năm 2003 cho các trường hợp sau đây:

- HMKP của các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005

- HMKP đối với các khoản khoán chi của các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính (đơn vị khoán chi).

- HMKP chi hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí.

- HMKP của các đơn vị thực hiện chia tách, sáp nhập bị hủy bỏ được cấp có thẩm quyển cho phép chuyển sang năm 2003 bằng văn bản chính thức thì KBNN thực hiện khôi phục lại HMKP vào Chương của đơn vị mới.

4/ Kho bạc Nhà nước lập báo cáo HMKP bị hủy bỏ cuối ngày 31/12/2002 và báo cáo HMKP được khôi phục của ngân sách các cấp gửi cơ quan tài chính đồng cấp và gửi Kho bạc Nhà nước cấp trên, thời hạn cụ thể như sau:

- KBNN huyện: hạn chậm nhất hết ngày 05/01/2003;

- KBNN tỉnh: hạn chậm nhất hết ngày 10/01/2003;

- KBNN trung ương: chậm nhất là ngày 15/01/2003.

5/ Kho bạc Nhà nước các cấp khẩn trương đôn đốc các đơn vị thanh toán tạm ứng HMKP trước khi khóa sổ kế toán cuối năm 2002.

Trường hợp tạm ứng HMKP năm 2002 để chi của đơn vị đến hết ngày 31/12/2002 chưa đủ chứng từ thanh toán, đơn vị phải báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên để cơ quan chủ quản cấp I báo cơ quan tài chính đồng cấp quyết định bằng văn bản chính thức được thanh toán tiếp trong thời gian chỉnh lý quyết toán và quyết toán vào năm 2002 (kể cả tạm ứng HMKP bằng tiền mặt của các đơn vị). Hết thời gian chỉnh lý của ngân sách các cấp nếu không có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính đồng cấp, Kho bạc Nhà nước thực hiện thu hồi các mục chi đã tạm ứng bằng cách trừ vào các mục chi tương ứng thuộc HMKP năm 2003; nếu HMKP năm 2003 không bố trí các mục chi đó hoặc bố trí ít hơn số phải thu hồi tạm ứng, KBNN trừ vào Mục 134, nếu Mục 134 vẫn không đủ thì trừ vào dự toán chi của các mục khác đồng thời báo đơn vị biết; trừ các trường hợp sau đây được chuyển sang năm sau để thanh toán và quyết toán vào năm sau:

- Tạm ứng dự toán kinh phí của các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005 thuộc dự toán năm 2001 và năm 2002.

- Tạm ứng dự toán HMKP đối với các khoản khoán chi của các đơn vị khoán chi và đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên.

- Tạm ứng vốn đầu tư XDCB thực hiện theo quy định thanh toán vốn đầu tư XDCB hiện hành (trừ trường hợp đặc biệt thực hiện theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền).

6/ Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước của các đơn vị hành chính sự nghiệp theo chế độ quy định hiện hành như: học phí, viện phí, các khoản phí, lệ phí; các khoản thu của các đơn vị thực hiện khoán thu khoán chi, thu khấu hao TSCĐ và thu tiền thanh lý tài sản của đơn vị sự nghiệp có thu, các khoản tự thu để chi của ngân sách cấp xã, phải thực hiện ghi thu, ghi chi vào quyết toán ngân sách nhà nước chậm nhất hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách theo các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

Ngân sách cấp xã thực hiện ghi thu toàn bộ số tiền đã thực thu và ghi chi số tiền đã thực chi, số chênh lệch thu lớn hơn chi là một phần của kết dư ngân sách cấp xã và chuyển vào thu ngân sách xã năm sau.

7/ Tiền mặt thuộc nguồn NSNN cấp, cuối năm chưa chi hết còn tồn trên quỹ tiền mặt của đơn vị, sau khi trừ các khoản tiền lương, phụ cấp lương, trợ cấp cho các đối tượng và học bổng học sinh, sinh viên phải chi nhưng chưa kịp chi số còn lại phải nộp NSNN chậm nhất trước ngày 10/1/2003.

8/ Cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và cơ quan thu (Thuế và Hải quan) đồng cấp thực hiện đối chiếu số thu NSNN phát sinh trên địa bàn và số thu, chi ngân sách các cấp (kể cả số thu, chi bổ sung giữa ngân sách các cấp và số thu trái phiếu, tín phiếu của NSTW) đảm bảo khớp đúng cả về tổng số và chi tiết đến Chương, Loại, Khoản, Mục và Tiểu Mục của Mục lục NSNN trước khi khoá sổ kế toán cuối năm.

9/ Báo cáo quyết toán của các đơn vị thụ hưởng ngân sách phải có xác nhận của KBNN (nơi đơn vị mở tài khoản) về số thực rút HMKP thường xuyên khớp đúng về tổng số và chi tiết Chương, Loại, Khoản, Mục theo Mục lục NSNN hiện hành.

10/ Các đơn vị sử dụng ngân sách phải gửi báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước cho cơ quan chủ quản cấp trên để tổng hợp và gửi báo cáo về cơ quan tài chính đồng cấp theo mẫu phụ lục số 12/QTNS, cơ quan tài chính cấp dưới tổng hợp gửi cơ quan tài chính cấp trên theo phụ lục số 11/QTNS quy định tại công văn này.

II/ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2002:

1/ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ được thành lập Bộ mới trên cơ sở chia tách, sáp nhập các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2002 Bộ Tài chính đã cấp kinh phí theo Chương đơn vị cũ thì thực hiện quyết toán như sau:

- Đối với các Bộ đã chuyển một bộ phận sang các Bộ mới, thì các Bộ cũ chịu trách nhiệm lập, xét duyệt báo cáo quyết toán năm 2002 của Bộ đó (bao gồm cả kinh phí của bộ phận đã chuyển sang Bộ mới).

Ví dụ: Bộ Khoa học và công nghệ lập, xét duyệt báo cáo quyết toán năm 2002 của Bộ mình bao gồm cả quyết toán của Cục Môi trường.

 - Đối với các Bộ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị dự toán cấp I cũ và các bộ phận của Bộ khác chuyển sang, thì Bộ mới có trách nhiệm lập, xét duyệt quyết toán năm 2002 của từng đơn vị dự toán cấp I cũ (không bao gồm kinh phí của bộ phận do Bộ khác chuyển sang).

Ví dụ: Bộ Tài nguyên và môi trường lập, xét duyệt quyết toán năm 2002 của Tổng cục địa chính và Tổng cục Khí tượng thủy văn (không bao gồm kinh phí của Cục Môi trường, Cục địa chất khoáng sản và một bộ phận kinh phí của Cục Tài nguyên nuớc)

Đến hết ngày 31/12/2002, các đơn vị sáp nhập vào Bộ mới còn số HMKP chưa cấp và HMKP tạm ứng chưa đủ chứng từ thanh toán được cấp có thẩm quyền có văn bản chính thức cho chuyển để cấp phát, thanh toán và quyết toán vào năm 2003, khi lập biên bản bàn giao giữa Bộ cũ và Bộ mới phải ghi rõ, chi tiết từng mục chi được cấp phát hoặc được thanh toán tiếp trong năm 2003; Bộ mới chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, theo dõi và hạch toán quyết toán vào ngân sách năm 2003.

2/ Quyết toán chi chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005 thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 35/2002/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/4/2002 của Liên Bộ Tài chính- Khoa học công nghệ và môi trường: căn cứ vào khối lượng công việc đã thực hiện theo từng giai đoạn hoàn thành trong năm 2002, các đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, dự án có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí với Ban chủ nhiệm chương trình để tổng hợp quyết toán năm gửi Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Tài chính.

Bộ Khoa học công nghệ nghiệm thu đánh giá, công nhận kết quả nghiên cứu khoa học, xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện đối với từng đề tài, dự án, thanh lý hợp đồng (đối với đề tài, dự án kết thúc) trong năm 2002 và tổng hợp chung theo từng chương trình gửi Bộ Tài chính.

Riêng các chương trình thực hiện ở các cơ quan Quốc phòng, an ninh và cơ quan Đảng thực hiện quyết toán theo quy định hiện hành.

3/ Các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán gửi Bộ Khoa học và công nghệ; Bộ Khoa học công nghệ tổng hợp và quyết toán riêng (không tổng hợp vào báo cáo quyết toán của Bộ Khoa học và công nghệ) kèm báo cáo thuyết minh phân tích hiệu quả, những tồn tại và gửi Bộ Tài chính theo quy định tại công văn số 12007/TC/HCSN ngày 7/11/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, lập dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp.

4/ Cơ quan tài chính thực hiện thu hộ kinh phí bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn của NSNN cấp cho các đơn vị; trong thời gian chỉnh lý quyết toán, cơ quan tài chính có công văn gửi KBNN đồng cấp đề nghị điều chỉnh kèm bảng kê các đơn vị đã được ngân sách cấp bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo Chương - Loại - khoản tương ứng, Mục 106 và Tiểu Mục (02 hoặc 03); căn cứ vào công văn và bảng kê của cơ quan tài chính, KBNN thực hiện điều chỉnh: giảm chi Chương 160 tương ứng, Loại 10, Khoản 10, Mục 106, Tiểu Mục (02 hoặc 03); tăng chi Chương, Loại, Khoản, Mục và Tiểu Mục theo đúng đối tượng nộp.

5/ Các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện khoán chi thực hiện như quy định tại Điểm 6 phần II Thông tư liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC- BTCCBCP ngày 8/02/2002 của Bộ Tài chính-Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Điểm 5 phần II Thông tư số 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002 của Bộ Tài chính.

6/ Các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện như quy định tại Điều 19 phần V Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ. Đơn vị sự nghiệp có thu khi trích lập các quỹ theo chế độ quy định được hạch toán và quyết toán vào chi ngân sách năm 2002 theo Chương - Loại - Khoản tương ứng, Mục 134 Tiểu Mục 99 của Mục lục NSNN hiện hành. Khi sử dụng các quỹ phải hạch toán, quyết toán riêng và thực hiện báo cáo công khai theo quy định của pháp luật, không tổng hợp vào quyết toán chi ngân sách của đơn vị để đảm bảo quyết toán chi NSNN không bị trùng lắp.

7/ Báo cáo thuyết minh quyết toán của ngân sách các cấp chính quyền địa phương cần thuyết minh chi tiết nguyên nhân tăng, giảm thu, chi so với dự toán, nhất là tăng, giảm các khoản chi: XDCB, hỗ trợ doanh nghiệp, sự nghiệp kinh tế, hành chính, sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp khoa học và chi khác; thuyết minh chi tiết việc sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu, thưởng vượt thu và chi khác...

8/ Mẫu biểu báo cáo quyết toán năm:

8.1- Báo cáo quyết toán của các đơn vị HCSN vẫn thực hiện như quy định tại chế độ kế toán HCSN hiện hành, Thông tư số 21/2000/TT-BTC ngày 16/3/2001, các văn bản hiện hành và hướng dẫn bổ sung tại công văn này của Bộ Tài chính.

8.2- Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập báo cáo thu NSNN, chi NSĐP hàng năm gửi về Bộ Tài chính theo các mẫu biểu và phụ lục hiện hành và mẫu biểu bổ sung, sửa đổi ban hành kèm theo công văn này:

- Mẫu biểu báo cáo quyết toán năm 2002 thực hiện như các mẫu biểu (số 01, 04, 05) quy định tại công văn số 11722 TC/NSNN ngày 06/12/2001 của Bộ Tài chính, riêng mẫu biểu số 02, 03/QTNS được sửa đổi đính kèm tại công văn này.

- Phụ lục báo cáo quyết toán năm 2002 thực hiện như các mẫu phụ lục (số 01, 04, 05, 06, 07 và 08) quy định tại công văn số 11722 TC/NSNN ngày 06/12/2001 của Bộ Tài chính, bỏ phụ lục (số 02 và 03) và bổ sung các mẫu phụ lục mới (số 02, 03, 09, 10, 11 và 12) đính kèm công văn này.

Để công tác quyết toán NSNN năm 2002 đúng thời gian và có chất lượng, đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, cơ quan tài chính, KBNN các cấp khẩn trương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác khóa sổ và lập báo cáo quyết toán năm 2002 theo đúng Thông tư 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước và nội dung hướng dẫn tại công văn này.

Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc cần phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét và hướng dẫn tiếp./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Ninh

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 13203TC/NSNN ngày 04/12/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.306
DMCA.com Protection Status