Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11218/BTC-KBNN năm 2014 hướng dẫn kế toán dự toán chi trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11218/BTC-KBNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 12/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11218/BTC-KBNN
V/v hướng dẫn kế toán dự toán chi TPCP thực hiện CTMTQG nông thôn mới trên TABMIS

 Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNN-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 Thông tư liên tịch của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính, hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTG ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM) giai đoạn 2010-2020; Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS); Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành Ngân sách nhà nước; Quyết định số 3314/QĐ-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi Ngân sách trung ương hàng năm vào TABMIS; Công văn 8859/BTC-KBNN ngày 9/7/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán dự toán, Lệnh chi tiền NSTW áp dụng cho TABMIS; Công văn 4571/BTC-ĐT ngày 10/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn CTMTQGXDNTM, Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán dự toán vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện CTMTQGXDNTM trên hệ thống TABMIS, như sau:

I. Phạm vi áp dụng và trách nhiệm các thành viên tham gia

1. Bộ Tài chính (Vụ NSNN) nhập tổng mức vốn giao cho địa phương, Sở Tài chính thực hiện phân bổ chi tiết cho các dự án theo quy trình phân bổ từ cấp 1 tới cấp 4.

2. Vụ Ngân sách Nhà nước, Sở Tài chính, các đơn vị KBNN thực hiện theo đúng quy định hiện hành về trách nhiệm của các thành viên tham gia vào quy trình trên TABMIS.

II. Nguyên tắc ghi chép tổ hợp tài khoản

Việc ghi chép tổ hợp tài khoản cấp 0, 1, 4 ghi theo nguyên tắc sau:

1.Tổ hợp tài khoản dự toán cấp 0

- Mã quỹ: 01

- Mã tài khoản kế toán: 9216

- Mã nội dung kinh tế: 9999

- Mã cấp ngân sách: cấp 1

- Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 2997900

- Mã địa bàn hành chính: 99999

- Mã chương: 999

- Mã ngành kinh tế: 821

- Mã chương trình mục tiêu, dự án: 0390.

- Mã Kho bạc nhà nước: 9999

- Mã nguồn ngân sách nhà nước: 41.

- Mã dự phòng: 000.

2.Tổ hợp tài khoản dự toán cấp 1

- Mã quỹ: 01

- Mã tài khoản kế toán: 9256

- Mã nội dung kinh tế: 9999

- Mã cấp ngân sách: cấp 1

- Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi mã đơn vị dự toán cấp 1 là Sở Tài chính.

- Mã địa bàn hành chính: 99999

- Mã chương: 160.

- Mã nhiệm vụ chi: 821.

- Mã chương trình mục tiêu, dự án: 0390.

- Mã KBNN: Ghi mã VP KBNN tỉnh, thành phố.

- Mã nguồn ngân sách nhà nước: 41.

- Mã dự phòng: 000.

3. Tổ hợp tài khoản dự toán cấp 4

- Mã quỹ: 01

- Mã tài khoản kế toán: 9552

- Mã nội dung kinh tế: 0000

- Mã cấp ngân sách: cấp 1

- Mã chương: 160.

- Mã ngành kinh tế: ghi chi tiết theo kế hoạch phân bổ vốn của Ban quản lý nông thôn mới (trực thuộc UBND xã).

- Mã chương trình mục tiêu, dự án: 0391.

- Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi mã dự án

- Mã địa bàn hành chính: 00000

- Mã KBNN: Ghi mã KBNN quận, huyện nơi xã mở tài khoản

- Mã nguồn ngân sách nhà nước: 41.

- Mã dự phòng: 000.

III. Quy trình và phương pháp kế toán

1. Quy trình và phương pháp kế toán dự toán do Vụ NSNN thực hiện

Căn cứ Quyết định giao dự toán thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện CTMTQGXDNT của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho địa phương phân bổ: Bộ Tài chính (Vụ NSNN) thực hiện nhập tổng mức vốn giao cho địa phương theo quy trình nhập dự toán từ cấp 0 và phân bổ từ cấp 0 xuống cấp 1 tại bộ sổ TW và đồng bộ hóa về bộ sổ tỉnh vào tài khoản dự toán cấp 1 của Sở Tài chính.

Quy trình nhập và phân bổ dự toán, phương pháp kế toán và đồng bộ hóa dự toán trái phiếu Chính phủ thực hiện CTMTQGNTM thực hiện tương tự điểm 1.5, khoản 1, mục I, phần B Công văn số 8859/BTC-KBNN ngày 09/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSTW áp dụng cho TABMIS.

2. Quy trình và phương pháp kế toán dự toán do Sở Tài chính thực hiện

Căn cứ Quyết định giao dự toán của UBND xã (UBND xã chỉ đạo Ban quản lý nông thôn mới xã phân bổ vốn cho từng công trình, trình Hội đồng Nhân dân xã thông qua được cấp có thẩm quyền thẩm định), Sở tài chính phân bổ theo quy trình từ cấp 1 đến cấp 4 (mã dự án- chủ đầu tư là Ban quản lý nông thôn mới).

Quy trình và phương pháp kế toán phân bổ dự toán thực hiện tương tự điểm 5, mục II, phần B Công văn số 8859/BTC-KBNN ngày 09/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSTW áp dụng cho TABMIS.

Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính (KBNN) để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ Đầu tư;
- Lưu: VT,KBNN (136 ban)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đại Trí
Phó Trưởng Ban triển khai TABMIS

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11218/BTC-KBNN năm 2014 hướng dẫn kế toán dự toán chi trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.657

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135