Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 927/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 17/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 927/VPCP-KTN
V/v chủ trương triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn ĐT 604 đoạn qua thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (tờ trình số 8375/TT-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 658/BKHĐT-KTNN ngày 29 tháng 01 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 1157/BTC-ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2011), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 422/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 01 năm 2011), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 213/BNN-TCTL ngày 24 tháng 01 năm 2011) về chủ trương triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn ĐT 604 đoạn qua thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 604 đoạn qua thành phố Đà Nẵng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1215/TTg-KTN ngày 19 tháng 7 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 927/VPCP-KTN ngày 17/02/2011 về chủ trương triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn ĐT 604 đoạn qua thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.209

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!