Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7408/BGTVT-MT về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7408/BGTVT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 09/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7408/BGTVT-MT
V/v: Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong ngành GTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ.

 

Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay đang diễn biến ngày càng phức tạp, nghiêm trọng và đã gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của cộng đồng xã hội, tác động mạnh đến sự phát triển bền vững của đất nước. Để cải thiện chất lượng môi trường, kiểm soát và khắc phục hậu quả ô nhiễm, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã triển khai hàng loạt chính sách bảo vệ môi trường cũng như thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý ô nhiễm môi trường.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh công tác quản lý và bảo vệ môi trường, nghiên cứu và chấp hành nghiêm túc các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường sau đây:

1. Các văn bản chung:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước;

- Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Chỉ thị số 09/2005/CT-BGTVT ngày 03/6/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành GTVT.

2. Các văn bản về bảo vệ môi trường trong quy hoạch, đầu tư xây dựng công trình:

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ;

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển; Thông tư số 06/2007/TT-BKH ngày 27/8/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ;

- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

3. Các văn bản về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh:

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại;

- Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg ngày 12/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

- Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;

- Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường;

Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đề ra các biện pháp cụ thể, có hiệu quả để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7408/BGTVT-MT về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145