Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5617/BGTVT-VT 2021 kiến nghị hỗ trợ hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid19

Số hiệu: 5617/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 15/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5617/BGTVT-VT
V/v kiến nghị hỗ trợ hoạt động do nh hưởng của dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam;
- Hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nng - Hà Nội.

Bộ Giao thông vận tải nhận được Phiếu chuyển văn bản số 980/PC- VPCP ngày 02/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển văn bản số 01/HHTX-2021 ngày 18/5/2021 của Hiệp hội taxi Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nng - Hà Nội và Phiếu chuyển văn bn số 1012/PC-VPCP ngày 8/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyên văn bản số 35/CV-HHVT ngày 27/5/2021 của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam có nội dung kiến nghị chính sách hỗ trợ đối với các đơn vị kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đối với các kiến nghị tại văn bản số 35/CV-HHVT ngày 27/5/2021 của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam.

a) Cho phép kéo dài thời hạn thực hiện Thông tư số 74/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính đến hết ngày 31/12/2021.

Nội dung này, Bộ Giao thông vận tải đà có văn bản số 2911/BGTVT-VT ngày 05 tháng 4 năm 2021 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thtướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (văn bản số 291/BGTVT-VT ngày 05 tháng 4 năm 2021 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm theo công văn này)

b) Nội dung có chính sách, cơ chế phù hợp đối với các nhà đầu tư BOT (Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC về giám phí sử dụng đường bộ nhưng các nhà đầu tư BOT không thực hiện, vì cho rằng nếu giảm phí thì Bộ Tài chính cần có các cơ chế chính sách đối với nhà đầu tư) để các nhà đầu tư BOT thực hiện Thông tư số 112/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính và kéo dài thời hạn thực hiện Thông tư số 112/2020/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2021 (thay vì 30/6/2021).

Nội dung này, Bộ Giao thông vận tải trao đổi như sau: Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính quy định mức phí sử dụng đường bộ (phí thu trên đầu phương tiện) đối với xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải. Việc thu phí dịch vụ đường bộ không thuộc đối tượng quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC , do đó các Nhà đầu tư không phải thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 112/2020/TT-BTC .

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, một số Dự án đầu tư theo hình thức đi tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý đã thực hiện giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; giảm phí sử dụng đường bộ đối với các vùng lân cận trạm thu phí và một số dự án BOT chưa được xem xét tăng giá sử dụng đường bộ mặc dù đã đến thời điểm tăng giá từ năm 2019, 2020, 2021.

Ngoài ra các Nhà đầu tư BOT cùng là các doanh nghiệp và cũng đều chịu nh hưởng bởi dịch Covid - 19 do giảm lưu lượng phương tiện lưu thông qua trạm làm giảm doanh thu ảnh hưởng đến khả năng cân đối tài chính của doanh nghiệp; phát sinh tăng chi phí lãi vay và chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

c) Đgiảm bớt khó khăn cho các đơn vị vận tải taxi đề nghị tăng thời gian của chu kỳ kiểm định xe kinh doanh taxi từ 18 tháng lên 24 tháng đối với chu kỳ lần 1 và từ 6 tháng lên 12 tháng đối với chu klần II vì từ 2020 đến nay km xe taxi hoạt động trong ngày chỉ bằng 20-30% so với trước dịch; cho phép lùi thời hạn thực hiện lắp camera trên xe khách từ 9 chngồi trở lên, xe đầu kéo chở công-ten-nơ theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bàng xe ô tô đến 31/7/2023.

- Nội dung kiến nghị điều chỉnh tăng thời hạn kiểm định cho xe ô tô kinh doanh vận tải, cụ thể đối với chu kỳ đầu là 24 tháng và chu kỳ tiếp theo là 12 tháng. Hiện nay, Bộ Giao thông vận ti đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu để hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 quy định về kiểm định an toàn kthuật và bo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, sẽ điều chỉnh chu kỳ kim định của ô tô chở người các loại đến 09 chcó kinh doanh vận tải được điều chnh như sau:

Thông tư 70/2015/TT-BGTVT

Dự thảo Thông tư thay thế

Chu kỳ đấu

Chu kỳ định kỳ

Chu kỳ đầu

Chu kỳ định kỳ

18 tháng

06 tháng

24 tháng

12 tháng

- Đối với nội dung lùi thời hạn thực hiện lắp camera: Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 5521/BGTVT-VT ngày 14/6/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lp camera trên phương tiện của đơn vị kinh doanh vận tải do nh hưởng của dịch bệnh covid-19 gửi Phó thủ Tướng Chính phủ Lê Văn Thành. (Văn bản số 5521/BGTVT-VT ngày 14/6/2021 gửi kèm theo công văn này).

2. Đối với kiến nghị của Hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nng - Hà Nội văn bản số 01/HHTX-2021 ngày 18/5/2021 của Hiệp hội taxi Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nng - Hà Nội

a) Đối với nội dung cho các doanh nghiệp vận tải được miễn nộp phí bao trì đường bộ đến hết tháng 12/2021.

Nội dung này, Bộ Giao thông vận tải trao đi như sau: Đổ tháo gkhó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gờ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Trong đó có quy định việc giảm mức thu phí sử dụng đường bộ thu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021. Do đó, việc xem xét, đề xuất cơ quan có thẩm quyền gia hạn thời gian thực hiện Thông tư số 112/2020/TT-BTC hoặc cho phép miễn nộp phí sử dụng đường bộ thuộc thẩm quyền ca Bộ Tài chính.

Bộ Giao thông vận tải đang phối hợp với Bộ Tài chính để góp ý nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 112/2020/TT-BTC và các Thông tư khác có liên quan nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài chính chủ trì.

b) Điều chỉnh tăng thời hạn kiểm định cho xe ô tô kinh doanh vận tải, cụ thể chu kỳ đầu là 24 tháng và chu kỳ tiếp theo là 12 tháng.

Nội dung này, Bộ Giao thông vận tải đã nêu tại điểm c mục 1 công văn này.

Bộ Giao thông vận tải thông báo đHiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nng - Hà Nội biết, hướng dẫn các đơn vị vận tải thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- TT. Lê Anh Tuấn;
- Văn phòng Bộ;
- Các Vụ; PC. KHCN. TC; Đ
i tác Công - Tư;
- Tng cục ĐBVN;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Báo Giao thông;
- C
ng TTĐT B GTVT;
- Lưu: VT, VTải (Trung03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5617/BGTVT-VT ngày 15/06/2021 về kiến nghị hỗ trợ hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


685

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117