Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 547/UBND-XDND thỏa thuận quy hoạch vị trí đấu nối đường ngang vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 547/UBND-XDND Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 02/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 547/UBND-XDND
V/v Đề nghị thỏa thuận quy hoạch các vị trí đấu nối đường ngang vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nha Trang, ngày 02 tháng 2 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Đường bộ việt Nam.

 

Theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 224 1/BGTVT-VT ngày 24/4/2006 V/V thủ tục thỏa thuận giữa Bộ GTVT và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã lập xong quy hoạch các vị trí đấu nối đường ngang vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh và có Văn bản số 5351/UBND ngày 28/8/2008 gửi Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xem xét thỏa thuận quy hoạch.

Theo ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 4188/CĐBVN-GT ngày 07/10/2008, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo đơn vị tư vấn bổ sung và hoàn chỉnh lại hồ sơ quy hoạch đấu nối cụ thể như sau:

1. Tuyến Quốc lộ lA:

Đoạn Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa dài 152 km với tổng số vị trí đấu nối đường ngang hiện có là 487 vị trí (tính cả 2 bên), trong đó số vị trí đấu nối đường ngang trong khu đô thị là 205 vị trí, số vị trí đấu nối đường ngang ngoài khu đô thị là 282 vị trí.

Theo hồ sơ quy hoạch do đơn vị tư vấn lập: Tổng số các vị trí quy hoạch đấu nối đường ngang ngoài đô thị là 116 vị trí (gồm 18 vị trí đấu nối mới và 98 vị trí đấu nối đường cũ đã có sẵn), trong đố có một số điểm không đủ cử ly tối thiểu 1.500 m do vị trí các điểm này cách các cầu trên Quốc lộ nên không thể bố trí đường gom. Số lượng các vị trí đường ngang đấu nối hiện hữu phải đóng do không đảm bảo khoảng cách theo quy định là: 175 vị trí.

Đối với các đoạn tuyến Quốc lộ lA qua các khu đô thị gồm: thị trấn Vạn Giã, thị trấn Ninh Hòa, thị trấn Diên Khánh, thị trấn Cam Đức và thị xã Cam Ranh, đề nghị giữ nguyên các vị trí đấu nối đường ngang như hiện hữu vì các khu đô thị này đã tồn tại lâu đời và phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt. Mặt khác trong quy hoạch xây dựng tại các khu đô thị này, UBND tỉnh cũng đã xem xét bố trí các đoạn tuyến tránh Quốc lộ, trong đó có một số đoạn đang được triển khai như: tuyến tránh Quốc lộ lA qua thị trấn Diên Khánh, tuyến tránh Quốc lộ lA qua thị xã Cam Ranh. Chi tiết các quy hoạch xây dựng cụ thể như sau:

- Đoạn Quốc lộ lA qua thị trấn Vạn Giã: Đã được quy hoạch lâu dài với lộ giới 30m, phù hợp với đồ án quy hoạch tổng thể xây dựng thị trấn Vạn Giã - huyện Vạn Ninh đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1048/UB ngày 13/11/1992. Trong quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong cũng đã quy hoạch tuyến tránh quốc lộ qua thị trấn, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Đoạn Quốc lộ lA qua thị trấn Ninh Hòa: Đã được quy hoạch lâu dài với lộ giới 46,5m theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Hòa giai đoạn 2020 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 18121/QĐ-UBND ngày 18/7/2008. Trong quy hoạch điều chỉnh cũng đã bố trí tuyến tránh quốc lộ phù hợp vối quy hoạch xây dựng được duyệt.

- Đoạn tuyến Quốc lộ lA qua thị trấn Diên Khánh: Đã được quy hoạch lâu dài với lộ giới 30m theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Diên Khánh đến 2020 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1353/QĐ-UB ngày 15/4/2002. Trong quy hoạch điều chỉnh cũng đã bố trí tuyến tránh quốc lộ qua thị trấn Diên Khánh, hiện tại dự án đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 10/8/2009 và đang triển khai bước lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán.

- Đoạn tuyến Quốc lộ lA qua thị trấn Cam Đức: Được quy hoạch với lộ giới 56m, phù hợp với đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 610/QĐ-UBND và số 599/QĐ-UBND ngày 12/3/2008 .

- Đoạn Quốc lộ lA qua thị xã Cam Ranh: Đã được quy hoạch lâu dài với lộ giới 30m theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ba Ngòi đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2390/QĐ-UB ngày 21/7/1999 và các quy hoạch chi tiết xây dựng các phường của thị xã đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Về tuyến tránh Quốc lộ lA đoạn qua thị xã Cam Ranh (bao gồm cả đoạn qua thị trấn Cam Đức) hiện đang được Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam triển khai lập dự án.

UBND tỉnh đề nghị Bộ GTVT thỏa thuận 116 vị trí đấu nối đường ngang vào Quốc lộ lA (lý trình các vị trí đấu nối theo hồ sơ quy hoạch đính kèm).

2. Tuyến Quốc lộ 26:

Đoạn Quốc lộ 26 qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa dài 32 Km với tổng số các vị trí đường ngang hiện có là 77 vị trí (tính cả 2 bên), trong đó số vị trí đấu nối đường ngang trong khu đô thị là 31 đường, số vị trí đấu nối đường ngang ngoài khu đô thị là 46 đường.

Theo hồ sơ quy hoạch do đơn vị tư vấn lập: Tổng số vị trí quy hoạch đấu nối đường ngang ngoài đô thị là 15 vị trí (gồm 2 vị trí đấu nối mới và 13 vị trí đấu nối đường cũ đã có sẵn), trong đó có một số điểm không đủ cự ly tối thiểu 1.500 m do vị trí các điểm này cách các cầu trên Quốc lộ nên không thể bố trí đường gom. Số lượng các vị trí đường ngang đấu nối hiện hữu phải đóng do không đảm bảo khoảng cách theo quy định là : 32 vị trí.

Đối với các đoạn tuyến Quốc lộ 26 qua các khu đô thị gồm: Thị trấn Ninh Hòa, khu đô thị Dục Mỹ (Khu trung tâm xã Ninh Sim), đề nghị giữ nguyên các vị trí đấu nối đường ngang như hiện hữu vì các khu đô thị này đã tồn tại lâu đời và phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt. Mặt khác trong quy hoạch xây dựng tại các khu đô thị này, UBND tỉnh cũng đã xem xét bố trí các đoạn tuyến tránh Quốc lộ. Chi tiết các quy hoạch xây dựng cụ thể như sau:

- Đoạn tuyến Quốc lộ 26 qua thị trấn Ninh Hòa: Phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Hòa giai đoạn 2020 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 . Trong quy hoạch cũng đã bố trí tuyến tránh quốc lộ 26 và nối với tuyến Quốc lộ 26B phù họp vôi quy hoạch xây dựng được duyệt.

- Đoạn tuyến Quốc lộ 26 qua khu đô thị Dục Mỹ (Khu trung tâm xã Ninh Sim): Phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu trung tâm xã Ninh Sim, huyện Ninh Hòa giai đoạn đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 06/6/2008.

Đề nghị Bộ GTVT thỏa thuận 15 vị trí đấu nối đường ngang vào Quốc lộ 26 (lý trình các vị trí đấu nối theo hồ sơ quy hoạch đính kèm).

3. Tuyến Quốc lộ 26B:

Đoạn đường Quốc lộ 26B qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa dài 14,3km, có tổng số các đường ngang hiện trạng tính cả 2 bên là 06 đường ngang.

Theo hồ sơ quy hoạch do đơn vị tư vấn lập: Tổng số các vị trí đường ngang xin đấu nối là 11 vị trí, gồm 10 vị trí theo qui hoạch đấu nối mới và 01 vị trí đường ngang nâng cấp từ đường cũ. Số lượng các vị trí đường ngang đấu nối hiện hữu phải đóng do không đảm bảo khoảng cách theo quy định là : 03 vị trí.

Đoạn đường này là đoạn đường mới xây dựng nên 2 bên hiện nay chưa có dân cư tập trung, chủ yếu là những khu quy hoạch đã được phê duyệt (Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Ninh Thủy được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 08/6/2006 và Quy hoạch chi tiết khu dân cư Ninh Thủy mở rộng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1893/QĐ-UB ngày 03/6/2002 và hiện nay các dự án trong các khu quy hoạch này đang được đầu tư xây dựng.

Trong 11 vị trí xin đấu nối này có một số vị trí chưa đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1.500 m và các vị trí này đều có trong các quy hoạch được duyệt. Các Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Ninh Thủy và quy hoạch chi tiết khu dân cư Ninh Thủy mở rộng trước khi được phê duyệt đều được thỏa thuận với các Bộ ngành trung ương, thời điểm thỏa thuận này trước ngày Nghị định 186/2004/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực (chưa có quy định khoảng cách tối thiểu 1.500 m) nên UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch theo ý kiến góp ý của các Bộ ngành. Vì vậy đề nghị Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận các vị trí đấu nối này theo các quy hoạch được duyệt.

4. Tuyến Quốc lộ 27B:

Đoạn Quôc lộ 27B qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa dài 8,66km với tổng số các vị trí đấu nối đường ngang hiện có là 05 vị trí.

Theo hồ sơ quy hoạch do đơn vị tư vấn lập: Tổng số các vị trí quy hoạch đấu nối đường ngang là 4 vị trí gồm 01 vị trí đấu nối mới và 03 vị từ đường ngang nâng cấp từ đường cũ). Số lượng các vị trí đường ngang đấu nối hiện hữu phải đóng do không đảm bảo khoảng cách theo quy định là: 2 vị trí.

Đề nghị Bộ GTVT thỏa thuận 4 vị trí đấu nối đường ngang vào Quốc lộ 27B (lý trình các vị trí đâu nối theo hồ sơ quy hoạch đính kèm).

5. Về Quy hoạch đấu nối các cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ:

Tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch đấu nối của Cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo đơn vị tư vấn điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 3070/QĐ- UBND ngày 25/11/2009, trong đó :

+ Trên tuyến Quốc lộ 1A : có 36 vị trí đấu nối cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ (gồm 18 vị trí ngoài đô thị và 18 vị trí trong đô thị) 06 vị trí cửa hàng xăng dầu bị xóa bỏ do không phù hợp với quy hoạch.

+ Tuyến Quốc lộ 26: có 4 vị trí đấu nối cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ (gồm 2 vị trí ngoài đô thị và 2 vị trí trong đô thị), 01 vị trí cửa hàng xăng dầu bị xóa bỏ do không phù hợp với quy hoạch.

+ Đối với các vị trí cửa hàng xăng dầu còn lại không đảm bảo khoảng cách theo quy định thì quy hoạch đấu nối vào đường gom.

Trên đây là các nội dung chủ yếu của Quy hoạch các vị trí đấu nối đường ngang vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam xem xét thỏa thuận làm cơ sở triển khai thực hiện./.

(Đính kèm hồ sơ quy hoạch các vị trí đấu nối đường ngang vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT + HN; P.XD-NĐ.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 547/UBND-XDND thỏa thuận quy hoạch vị trí đấu nối đường ngang vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.941
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255