Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3987/BGTVT-KHĐT hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3987/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 28/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3987/BGTVT-KHĐT
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2008

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Vụ: (Tổ chức cán bộ, KHĐT, Tài chính, HTQT, KHCN, VT, Pháp chế)
- Thanh tra Bộ;
- Các Cục chuyên ngành;
- Các Tổng Công ty Nhà nước.
- Các chủ đầu tư, các Ban QLDA

 

Thực hiện Chỉ thị số 733/CT-TTg ngày 12/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 và văn bản số 4045 BKH/TH ngày 11/6/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008, Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng KH 2008 với các nội dung chủ yếu sau:

I. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2008

Năm 2008 là năm thứ 3 (Năm bản lề) kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo đà tăng cưởng cao và bền vững góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của KH 5 năm 2006 - 2010.

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) từ 8,5 - 8,7%.

2. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển tăng 17,8% so với 2007.

3. Dịch vụ: Tăng khoảng 8,8 - 9%, trong đó:

+ Khối lượng vận tải hàng hóa vận chuyển tăng 9% so với 2007.

+ Khối lượng vận tải hàng hóa luân chuyển tăng 11% so với 2007.

+ Khối lượng vận tải hành khách vận chuyển tăng 9,5% so với 2007.

+ Khối lượng vận tải hành khách luân chuyển tăng 10% so với 2007.

4. Về Vận tải: Tập trung nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải, triển khai mạnh vận tải đa phương thức đáp ứng nhu cầu vận tải, chú trọng mục tiêu an toàn, kiềm chế tai nạn giao thông và từng bước giải quyết ùn tắc giao thông đô thị.

5. Về Công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17% đến 17,5% so với năm 2007.

6. Về XDCB: Tập trung huy động nhiều nguồn lực trong, ngoài nước để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, chuẩn bị triển khai kế hoạch đầu tư một số công trình KCHT quan trọng, quy mô lớn theo quyết định 412/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

a) Tiếp tục triển khai các dự án ODA theo kế hoạch đã ký kết với các nhà tài trợ, trong đó bảo đảm đủ vốn đối ứng.

b) Các dự án chuyển tiếp có kế hoạch năm 2007 cần tiếp tục triển khai.

c) Hoàn trả các khoản ứng trước từ ngân sách nhà nước và trả nợ khối lượng hoàn thành.

d) Khởi công mới một số dự án quan trọng.

e) Các dự án đình hoãn cần tiếp tục thi công hoàn thành.

f) Công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư.

g) Tiếp tục triển khai các dự án TPCP.

h) Tiếp tục triển khai các dự án vay tín dụng ưu đãi trong phạm vi hạn mức vay đã ký kết.

i) Đối với các dự án BOT, BT, TPCT: Tính đủ khả năng huy động vốn từ các nhà đầu tư, và vốn góp của NSNN.

k) Các chương trình mục tiêu quốc gia.

7. Đẩy mạnh XH hóa hoạt động khoa học và công nghệ theo hướng hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế làm mục tiêu chủ yếu của hoạt động khoa học công nghệ. Đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin. Triển khai thực hiện chương trình trọng điểm, các dự án theo các quyết định số 51/2007/QĐ-TTg , 56/2007/QĐ-TTg , 75/2007/QĐ-TTg. Nâng cao năng lực hoạt động và phát triển các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin. Tăng cường khả năng ứng dụng CNTT và chuyển giao công nghệ trong ngành.

8. Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục phát triển quy mô đào tạo song song với việc điều chỉnh cơ cấu đào tạo. Từng bước điều chỉnh theo ngành và lãnh thổ, đặc biệt trú trọng các vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Đồng bằng Sông Cửu Long. Tăng quy mô đào tạo chính quy, ưu tiên những ngành nghề phù hợp phát triển kinh tế, xã hội và phục vụ nhu cầu hội nhập. Chỉ tiêu tuyển mới đại học và cao đẳng tăng 10 đến 12%, trung học chuyên nghiệp tăng 17%, dạy nghề dài hạn tăng 17 đến 20%.

9. Tiếp tục thực hiện các đề án sắp xếp, đổi mới DNNN: Tập trung đẩy nhanh và mở rộng diện cổ phần hóa DNNN bao gồm cả các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty lớn với sở hữu nhà nước giữa vai trò chi phối. Hoàn thành chuyển đổi tất cả các công ty thuộc diện nhà nước cần sở hữu 100% vốn sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty cổ phần vào giữa năm 2009. Phát triển một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình mở cửa thị trường để hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với điều kiện trong nước và các cam kết quốc tế.

10. Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước: Triển khai mạnh mẽ chương trình tổng thể CCHC theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng X, Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết Quốc hội. Thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính và công sở. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, bao gồm công tác quản lý cán bộ, chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong đó trú trọng giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị cho công chức.

11. Triển khai và thực hiện đồng bộ Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong các lĩnh vực đầu tư XDCB, thu và chi ngân sách nhà nước, quản lý tài chính công, công tác đề bạt và bố trí cán bộ. Tăng cường quản lý giám sát thu nhập của cán bộ công chức nhất là những người có chức có quyền. Thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi và luân chuyển cán bộ và vị trí công tác của cán bộ công chức.

12. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện nghiêm túc các cam kết gia nhập và các nghĩa vụ khác trong WTO nhất là các cam kết về đầu tư thương mại và dịch vụ. Khẩn trương nghiên cứu những tác động trong quá trình triển khai thực hiện các cam kết quốc tế nói chung và các cam kết gia nhập WTO nói riêng đối với ngành GTVT.

13. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, điều tra xử lý các vụ việc tiêu cực tham nhũng. Tập trung chỉ đạo và xử lý kiên quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Trên cơ sở những nội dung chính KH2008, Bộ phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch năm 2008 như sau:

1. Vụ KHĐT, các Cục Quản lý chuyên ngành thực hiện mục 6. Riêng Vụ KHĐT chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo XD kế hoạch 2008 của toàn ngành.

2. Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện mục 8, 9, 10, 11.

3. Vụ KHCN thực hiện mục 7.

4. Vụ HTQT thực hiện mục 12.

5. Vụ Tài chính thực hiện mục 11.

6. Thanh tra Bộ thực hiện mục 11, 13.

7. Vụ Vận tải thực hiện mục 3, 4.

8. Các Tổng công ty 91 và TCTy công nghiệp ô tô VN xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo về Bộ để tổng hợp chung.

III. NỘI DUNG BÁO CÁO

Theo sự phân công nêu trên và theo lĩnh vực quản lý của các đơn vị liên quan, nội dung KH 2008 bao gồm:

1. Đánh giá kết quả thực hiện 7 tháng và dự kiến cả năm 2007, các tồn tại, giải pháp và kiến nghị để thực hiện kế hoạch những tháng cuối năm nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2007.

2. Kế hoạch năm 2008.

Định hướng, nội dung chủ yếu kế hoạch 2008. Đồng thời nêu rõ mục tiêu, giải pháp thực hiện.

(Tài liệu gửi kèm có chỉ thị 733/CT-TTg và các biểu mẫu liên quan)

IV. TIẾN ĐỘ: Trước ngày 15/7/2007 các đơn vị trình kế hoạch 2008 về Bộ GTGT qua Vụ KHĐT để tổng hợp. Bộ gửi báo cáo đến Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước vào 20/7/2007 theo quy định.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT-KHĐT.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3987/BGTVT-KHĐT hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.145
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37