Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3625/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 03/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3625/BGTVT-TC
V/v: Quyết toán các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 37/BGTVT-TC ngày 05/01/2009 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quyết toán các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư. Sau khi có văn bản số 558/VPCP-KTTH ngày 22/01/2009 của Văn phòng Chính phủ về vấn đề trên, Bộ Tài chính đã có ý kiến tại văn bản số 2538/BTC-ĐT ngày 06/3/2009 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến tại văn bản số 1257/BKH-GS&TĐĐT. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1-Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Điểm 2 Mục 19 Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 31/01/2003, Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ thì thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Hiện nay, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ cũng quy định rõ về thẩm quyền phê duyệt quyết toán như sau: Riêng các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyết toán.

Đối với 13 Dự án đã nêu trong văn bản số 37/BGTVT-TC ngày 05/01/2009 của Bộ Giao thông vận tải đều là các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, Bộ Giao thông vận tải là chủ đầu tư và Bộ Giao thông vận tải đã lập báo cáo quyết toán gửi Bộ Tài chính từ lâu (hầu hết là trước ngày có hiệu lực Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ).

Như vậy đối chiếu theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từng thời kỳ (Từ Nghị định 52/1999/NĐ-CP đến Nghị định 03/2008/NĐ-CP) đối với 13 dự án này cũng như một số dự án khác của Bộ Giao thông vận tải quản lý mà do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì thẩm quyền phê duyệt quyết toán là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2-Trong trường hợp nếu Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán các dự án trên thì Bộ Giao thông vận tải kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện việc quyết toán các dự án này như sau:

-Công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007, Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC và Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành;

-Bộ Giao thông vận tải sẽ gửi dự thảo kết quả thẩm tra quyết toán đến Bộ Tài chính để Bộ Tài chính thẩm định. Trên cơ sở số liệu thẩm định của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sẽ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Quy trình thẩm định giao Bộ Tài chính xây dựng và ban hành riêng đối với các dự án này.

Bộ Giao thông vận tải kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3625/BGTVT-TC ngày 03/06/2009 về việc quyết toán các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.047

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209