Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 986/BGDĐT-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới và văn bản hướng dẫn Luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 986/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 986/BGDĐT-TCCB
V/v: báo cáo tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn Luật.

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục mầm non, Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 881/BGDĐT-TCCB ngày 01/02/2013 đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2012.

Để tiếp tục chuẩn bị nội dung báo cáo Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội theo trách nhiệm quy định tại luật Bình đẳng giới, Nghị định số 70/2008/NĐ-CP , Nghị định số 48/2009/NĐ-CP , Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2011-2020, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới 2011-2015 (Công văn số 1675/UBVDDXH13 ngày 29/01/2013, kèm theo), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tiếp tục báo cáo tình hình thực hiện các nội dung sau:

1. Vụ Pháp chế: báo cáo công tác rà soát văn bản QPPL hiện hành để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới văn bản QPPL nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách. Các nghiên cứu, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ (Điều 10, Điều 4 Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ; Điều 7, Điều 10, Điều 13 Nghị định số 48/2009).

2. Văn phòng Bộ: báo cáo công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành; chủ trì, phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại báo cáo về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới (Điều 4 Nghị định số 70/2008/NĐ-CP)

3. Vụ Tổ chức cán bộ: báo cáo công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; công tác hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, tập huấn về giới và lồng ghép giới; công tác đánh giá về thực trạng bình đẳng giới. Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo hàng năm và theo định kỳ, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện bình đẳng giới trong ngành giáo dục. Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội đánh giá theo định kỳ về thực trạng bình đẳng giới trong ngành Giáo dục (khoản 3 Điều 13, khoản 8 Điều 4 Nghị định số 70/2008/NĐ-CP)

4. Vụ Kế hoạch – Tài chính: báo cáo về trách nhiệm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành Giáo dục (Điều 9 Nghị định số 70/2008/NĐ-CP); Tình hình xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các tiêu chí phân loại theo giới tính trong chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực giáo dục; tổ chức việc thống kê, thu thập thông tin, số liệu và báo cáo về tình hình thực hiện bình đẳng giới thuộc lĩnh vực giáo dục theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 70/2008/NĐ-CP).

5. Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học: báo cáo về tình hình đưa nội dung về bình đẳng giới vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt ở các cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học.

6. Vụ Công tác học sinh, sinh viên chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo về ban hành và thực hiện những chính sách, chương trình học bổng hỗ trợ trẻ em gái và phụ nữ tham gia học tập nâng cao trình độ, đặc biệt có chính sách khuyến khích đối với trẻ em gái, phụ nữ nông thôn và vùng dân tộc thiểu số.

7. Vụ Giáo dục Đại học: báo cáo tình hình nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ để tăng nhanh tỷ lệ phụ nữ được đào tạo sau đại học.

8. Vụ Giáo dục mầm non chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học báo cáo về ban hành và thực hiện chính sách đặc thù cho giáo dục mầm non ở vùng sâu, vùng xa và vùng có điều kiện khó khăn; chính sách thu hút giáo viên tiểu học và mầm non là nam giới.

9. Viện Khoa học giáo dục Việt Nam chủ trì, phối hợp với các vụ bậc học báo cáo về tình hình rà soát để loại thông tin, hình ảnh, kiến thức định kiến giới trong chương trình, sách giáo khoa phổ thông và tài liệu giảng dạy hiện nay.

10. Thanh tra Bộ: báo cáo về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bình đẳng giới.

11. Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường: báo cáo tình hình tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học về bình đẳng giới.

- Vụ Giáo dục Đại học: báo cáo tình hình nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ để tăng nhanh tỷ lệ phụ nữ được đào tạo sau đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng báo cáo thể hiện rõ tình hình thực hiện, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc; những đề xuất, kiến nghị; giải pháp thực hiện trong năm 2013 và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ và địa chỉ email: ntlua@moet.edu.vn) trước ngày 15 tháng 02 năm 2013, để tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 986/BGDĐT-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới và văn bản hướng dẫn Luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.857
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78