Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 70/2008/NĐ-CP hứơng dẫn Luật bình đẳng giới

Số hiệu: 70/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 70/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 70/2008/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 06 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành các Điều 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29 và 30 của Luật Bình đẳng giới về trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Điều 2. Cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi cả nước.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

4. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ.

Chương 2:

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÌNH ĐẢNG GIỚI

Điều 3. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tổ chức thực hiện các chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch, mục tiêu, biện pháp đó.

2. Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới.

3. Tham gia đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm - pháp luật.

4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đăng giới.

5. Hướng dẫn hoạt động bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong tổ chức hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

6. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hoạt động về bình đẳng giới.

7. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học trong lĩnh vực bình đẳng giới.

8. Sơ kết, tổng kết, báo cáo, đánh giá hàng năm và theo định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trong phạm vi cả nước.

9. Thống kê và công bố thông tin, số liệu về bình đẳng giới trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

10. Thục hiện hợp tác quốc tế về bình đẳng giới trong phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; đề xuất việc ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về bình đằng giới và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế về bình đẳng giới mà Việt Nam là thành viên.

11. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

2. Nghiên cứu, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới.

3. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành.

4. Hướng dẫn và tổ chúc thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

7. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học về bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo hàng năm và theo định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách. Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá theo định kỳ về thực trạng bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

9. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bình đẳng giới trong lĩnh vực phụ trách.

Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới của địa phương nhằm cụ thể hoá chiến lược, chính sách, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

2. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

3. Tổ chức lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Tổ chức chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về giới và chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho nhân dân địa phương.

6. Xây dựng, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hoạt động về bình đẳng giới ở địa phương; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học trong lĩnh vục giới và bình đẳng giới; xây dựng cơ chế, chính sách huy động nhân lực, kinh phí để thực hiện bình đẳng giới ở địa phương.

7. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương. Sơ kết, tổng kết, báo cáo, đánh giá hàng năm và định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

8. Kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch về giới và bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; huy động nhân lực, kinh phí để thực hiện bình đẳng giới ở địa phương.

3. Tổ chức, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về giới và chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho nhân dân địa phương.

4. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương. Sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá hàng năm và định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

5. Kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

2. Tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; huy động nhân lực, kinh phí để thực hiện bình đẳng giới ở địa phương.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về giới và bình đẳng giới cho nhân dân địa phương.

4. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương. Sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá hàng năm và định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

5. Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

Chương 3:

PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Điều 8. Nguyên tắc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp khi thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp thực hiện một hoặc một số công việc trên cơ sở các nguyên tắc sau:

1. Nội dung phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới phải liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phối hợp.

2. Bảo đảm tính khách quan trong quá trình phối hợp.

3. Bảo đảm yêu cầu chuyên môn, chất lượng và thời hạn phối hợp; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong việc giải quyết các công việc liên quan đến nội dung phối hợp.

4. Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động phối hợp; đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cán bộ, công chức tham gia phối hợp.

Điều 9. Phối hợp trong việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước;

b) Hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

Điều 10. Phối hợp trong việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được phân công.

2. Bộ tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:

ạ) Dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

b) Dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan khác, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà Chính phủ có trách nhiệm tham gia ý kiến;

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Điều 11. Phối hợp trong việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật và kiến thức về giới và bình đẳng giới

1. Bộ lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật Bình đẳng giới và các văn bản pháp luật về bình đẳng giới; chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng chương trình, nội dung truyền thông, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tuyên truyền, giáo dục và cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành về bình đẳng giới.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa nội dung về giới và bình đẳng giới vào các chương trình giáo dục trong nhà trường phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện đề án thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới qua các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình và các hình thức khác; chỉ đạo, hướng dẫn Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng khác thực hiện tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới.

4. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức và chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc ít người; vận động đồng bào dân tộc ít người phát huy các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới.

5. Các cơ quan thông tin tuyên truyền và các cơ quan, tổ chức, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong việc thực hiện bình đẳng giới, phê phán hành vi, cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

Điều 12. Phối hợp trong việc thống kê, thu thập, cung cấp thông tin, số liệu về giới và bình đẳng giới

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ ban hành chỉ số phát triển giới của quốc gia, tiêu chí phân loại giới tính trong số liệu thông tin thống kê nhà nước; hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê về giới thuộc hệ thống chỉ tiêu quốc gia và tính toán chỉ số phát triển về giới của quốc gia.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan thu thập và tổng hợp thông tin, số liệu về bình đẳng giới; cung cấp thông tin, số liệu về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các tiêu chí phân loại theo giới tính trong chỉ tiêu thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; tổ chức việc thống kê, thu thập thông tin, số liệu và báo cáo về tình hình thực hiện bình đẳng giới thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 13. Phối hợp trong việc xây dựng các báo cáo quốc gia về bình đẳng giới

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng báo cáo hàng năm để Chính phủ trình Quốc hội về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành khác có liên quan xây dựng các báo cáo gửi quốc tế về những tiến bộ của Việt Nam trong việc thực hiện bình đẳng giới, báo cáo về tình hình thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (Công ước CEDAW).

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực, địa phương để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, xây dựng các báo cáo quốc gia theo quy định.

Điều 14. Phối hợp trong việc bảo đảm điều kiện về nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập dự toán ngân sách, quản lý và sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan huy động các nguồn vốn viện trợ, vốn vay của quốc tế và các nguồn vốn khác cho hoạt động bình đẳng giới.

Điều 15. Tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tham gia hoạt động quản lý nhà nước về bình đẳng giới như sau:

a) Mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tham gia thảo luận hoặc gửi dự thảo văn bản để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp góp ý kiến khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới;

b) Nghiên cứu, tiếp thu các đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp về các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới và việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới;

c) Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện bình đẳng giới, Luật Bình đẳng giới và các Văn bản pháp luật có liên quan.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Điều 16. Tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tham gia các hoạt động quản lý nhà nước về bình đẳng giới như sau:

1. Thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này;

2. Nghiên cứu, tiếp thu các phản biện xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp đối với chính sách, pháp luật về bình đẳng giới;

3. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp thu thập ý kiến về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới để kịp thời giải quyết;

4. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về giới, kỹ năng hoạt động bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ góp phần thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 18. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 70/2008/ND-CP

Hanoi, June 4, 2008

 

DECREE

DETAILING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON GENDER EQUALITY

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 29, 2006 Law on Gender Equality;
At the proposal of the Minister of Justice,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Governing scope

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- State management agencies in charge of gender equality

The Government exercises the unified state management of gender equality.

The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall take responsibility before the Government for exercising the state management of gender equality throughout the country.

Ministries and ministerial-level agencies shall, within the ambit of their tasks and powers, coordinate with the Ministry of Labor. War invalids and Social Affairs in exercising the state management of gender equality.

4. People's Committees at all levels shall exercise the state management of gender equality in their respective localities as decentralized by the Government.

Chapter II

RESPONSIBILITY FOR STATE MANAGEMENT OF GENDER EQUALITY

Article 3.- Responsibility of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

1 To submit to the Government or the Prime Minister for promulgation national strategies, policies, programs, plans and targets on gender equality, and measures to promote gender equality, assume the prime responsibility for. and coordinate with ministries, ministerial-level agencies and central socio-political organizations in, organizing the implementation of those strategies, policies, programs, plans, targets and measures.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To take part in assessing the integration of gender equality issues in the drafting of legal documents.

4. To popularize, disseminate and educate about gender equality policies and law.

5. To guide gender equality activities-skills of integration of gender equality issues in the organization of operations of agencies and organizations.

6. To assume the prime responsibility for. and coordinate with ministries and ministerial-level agencies in. building, training and fostering a contingent of gender equality activists.

7. To organize scientific research and
application of scientific advances in the domain of gender equality.

8. To conduct preliminary and final reviews, make annual and periodical reports and assessments on the situation of gender equality across the country.

9. To make statistics and publicize information and data on gender equality throughout the country according to law.

10. To enter into international cooperation on gender equality within the ambit of state management in accordance with law; to propose the conclusion of or accession to treaties on gender equality, and organize the implementation of gender equality treaties to which Vietnam is a contracting party.

11. To supervise and inspect the implementation of the law on gender equality, settle complaints and denunciations about, and handle violations of the law on gender equality.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To scrutinize current legal documents for amendment, supplementation or annulment; to promulgate according to their competence or submit to competent agencies for amendment, supplementation, annulment or promulgation legal documents to ensure gender equality in sectors or domains under their charge.

2. To study, propose competent state agencies for promulgation measures for promoting gender equality.

3. To integrate gender equality issues in the formulation and implementation of sectoral programs and plans of action.

4. To guide and organize the application of measures to promote gender equality in sectors or domains under their charge.

5. To direct and guide the integration of gender equality issues in sectors or domains under their charge.

6. To popularize and disseminate gender equality policies and law in sectors or domains under their charge.

7. To organize scientific research and application of scientific advances on gender equality in sectors and domains under their charge.

8. To conduct preliminary and final reviews, make annual and periodical reports on the situation of gender equality in sectors or domains under their charge. To assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in, regularly assessing the situation of gender equality in sectors or domains under their charge.

9. To supervise, inspect and handle violations of law and settle complaints and denunciations related to gender equality in domains under their charge.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To formulate and submit to competent agencies for promulgation or promulgate according to their competence and organize the implementation of local policies, programs and plans on gender equality so as to concretize national strategies, policies and targets on gender equality.

2. To elaborate and submit to People's Councils of the same level for promulgation or promulgate according to their competence and organize the implementation of legal documents on gender equality in their respective localities.

3. To organize the integration of gender equality issues in the formulation and organization of implementation of local socio-economic development strategies, plannings and plans.

4. To direct and organize the implementation or measures to promote gender equality in conformity with local socio-economic conditions.

5. To organize and direct the popularization, dissemination and education about gender as well as gender equality policies and law to local people.

6. To build organize training and fostering of a contingent of local gender equality activists; organize scientific research and application of scientific advances in the domain of gender and gender equality; formulate mechanisms and policies to mobilize manpower and funds for the realization of gender equality in localities.

7. To collect and process information and data on gender equality in localities. To conduct preliminary and final reviews, make annual and periodical reports and assessments on the situation of gender equality in localities.

8. To supervise and inspect the implementation of the law on gender equality, settle complaints and denunciations about, and handle violations of the law on gender equality in localities.

Article 6.- Responsibilities of People's Committees of rural districts, urban districts, provincial towns and cities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To direct and organize the implementation or measures to promote gender equality in conformity with local socio-economic conditions; to mobilize, manpower and fund for the realization of gender equality in localities.

3. To organize and direct the popularization, dissemination of and education about gender as wellas gender equality policies and law co local people. 4. To collect and process information and data on gender equality in localities. To conduct preliminary and final reviews, make annual and periodical reports and assessments on the local situation of gender equality.

5. To supervise and inspect the implementation of the law on gender equality, settle complaints and denunciations about and handle violations of the law on gender equality in localities.

Article 7.- Responsibilities of commune/ward/ township People's Committees

1. To formulate and submit to People's Councils of the same level for promulgation or promulgate according to their competence and organize the implementation of policies, programs and plans on gender, and gender equality in localities.

2. To organize the implementation of measures to promote gender equality in conformity with local socio-economic conditions; to mobilize manpower and fund for the realization of gender equality in localities.

3. To popularize, disseminate policies and law on gender and gender equality to local people and educate them about these policies and law.

4. To collect and process information and data on gender equality in localities. To conduct preliminary and final reviews, make annual and periodical assessment reports on the local situation of gender equality.

5. To supervise the implementation of the law on gender equality, settle complaints and denunciations about and handle violations of the law on gender equality in localities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.COORDINATION IN THE STATE MANAGEMENT OF GENDER EQUALITY

Article 8.- Principles for coordination in the state management of gender equality

When exercising the state management of gender equality, within the ambit of their powers and assigned tasks, the Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs, other ministries, ministerial-level agencies and People's Committees at all levels may request concerned agencies and organizations to coordinate with them in performing one or several jobs or. the following principles:

1. Contents of coordination in the state management of gender equality must be related to the functions, tasks and powers of coordinating agencies.

2. Ensuring objectivity in the coordination process.

3. Ensuring professional requirements, quality and duration of coordination; raising responsibility and efficiency in handling issues related to coordination contents.

4. Ensuring discipline and order in coordination; heightening responsibilities of heads of responsible agencies and coordinating agencies as well as their cadres and civil servants.

Article 9.- Coordination in integrating gender equality issues in the formulation and implementation of socio-economic development strategies, plannings and plans

1. The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs in:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Guiding the integration of gender equality issues in setting, and assessing the achievement of, targets of sectoral and local socio-economic development strategies, plannings and plans.

2. Ministries, ministerial-level agencies and provincial/municipal People's Committees shall integrate gender equality issues in the formulation, organization of implementation and assessment of the achievement of targets of sectoral and local socio-economic development strategies, plannings and plans.

Article 10.- Coordination in integrating gender equality issues in the elaboration of legal documents

1. Ministries, ministerial-level agencies and People's Committees at all levels shall integrate gender equality issue in the elaboration of legal documents assigned to them.

2. The Ministry of Justice shall assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs in, assessing the integration of gender equality issues in the elaboration of legal documents, including:

a/ Projects, drafts of legal documents submitted by the Government to the National Assembly or the National Assembly Standing Committee:

b/ Projects, drafts of legal documents submitted by other agencies, organizations or National Assembly deputies to the National Assembly or the National Assembly Standing Committee, which must be commented by the Government:

c/ Drafts of legal documents falling under the promulgating competence of the Government or the Prime Minister.

3. Legal departments of ministries, ministerial- level agencies and judicial agencies of provincial-or district-level People's Committees shall assess the integration of gender equality issues in the elaboration of legal documents railing under the promulgating competence of ministries, ministerial-level agencies People's Councils or People's Committees of the same level.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs shall assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of Justice in, guiding, organizing propagation and education about the Law on Gender Equality and legal documents on gender equality; assume the prime responsibility for, and coordinate with the Central Vietnam Women's Union and related agencies and organizations in. formulating communication programs and contents, guiding agencies, organizations and individuals in disseminating, educating and providing gender equality knowledge and skills.

2. The Ministry of Education and Training shall study the inclusion of gender and gender equality contents in education programs of schools as appropriate to each grade and training degree.

3. The Ministry of Information and Communication shall assume the prime responsibility for studying, formulating and implementing a scheme on propagation, education and communication about gender and gender equality through publications, radio and television programs or other forms; direct and guide the Radio Voice of Vietnam the Vietnam Television and other mass media agencies in popularizing and disseminating the Party's and State's undertakings and policies on gender equality.

4. The Nationalities Council shall assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Information and Communication in. organizing the popularization dissemination of and education about knowledge, policies and law. or. gender equality to ethnic minority people; mobilizing them to promote their fine customs, practices and traditions suitable to gender equality targets.

5. Mass media agencies, other agencies and organizations shall, within the ambit of their tasks and powers, popularize and disseminate the Party's undertakings and policies as well as the State's law on gender equality: introduce advanced models and types, good people and deeds in realizing gender equality: criticize acts, individuals and organizations that breach the law on sender equality.

Article 12.- Coordination in making statistics, collecting and providing information and data on gender and gender equality

1. The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs in, studying, formulating and submitting to the Government for promulgation national gender development index and gender-based classification criteria in the state statistical data; guide ministries, ministerial-level agencies and provincial/municipal People's Committees in collecting and summing up statistical data or. gender within the national target system, and calculating the national gender development index.

2. The Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs shall assume the prime responsibility for. and coordinate with provincial/municipal People's Committees and concerned agencies and organizations in. collecting and synthesizing information and data or. gender equality: supplying information and data on gender equality according to law.

3. Ministries and ministerial-level agencies shall formulate and promulgate according to their competence gender-based classification criteria within the statistical criteria of sector or domains under their charge; organize the making of statistics, collection of information and data and making of reports on the gender equality situation in sector or domains under their charge on a regular basis or at the request of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs or the Ministry of Planning and Investment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment and concerned ministries and branches in. making annual reports on the realization of national gender equality targets for submission by the Government to the National Assembly.

2. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Foreign Affairs and concerned ministries and branches in. preparing reports on Vietnam's progresses on gender equality, to be sent to international organizations, and reports on the implementation of the United Nations' Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

3. Ministries, ministerial-level agencies and provincial/municipal People's Committees shall provide information and reports on the implemen- tation of the law on gender equality and measures to promote gender equality in their respective sectors, domains and localities for the Ministry of Labor. War Invalids ad Social Affairs to synthesize and make national reports according to regulations.

Article 14.- Coordination in ensuring financial conditions for gender equality activities

1. The Ministry of Finance shall guide ministries, ministerial-level agencies and provincial/municipal People's Committees in formulating state budget estimates, managing and using financial sources for gender equality activities, ensuring that they are used properly and efficiently according to law.

2. The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Finance, the Ministry of Foreign Affairs and concerned agencies and organizations in. mobilizing aid sources, international loans and other capital sources for gender equality activities.

Article 15.- Participation of the Vietnam Fatherland Front and its member organizations in the state management of gender equality

1. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, other ministries, ministerial-level agencies and People's Committees at all levels shall coordinate with and create favorable conditions for the Vietnam Fatherland Front and its member organizations to participate in the state management of gender equality as follows:

a/ Inviting representatives of the Vietnam Fatherland Front Committees and the Front's member organizations of the same level to join in discussions on. or sending legal documents to them for comment, when formulating, amending or supplementing policies and law on gender equality;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Coordinating in organizing the provision of information and mobilization of people to realize gender equality, implement the Law on Gender Equality and relevant legal documents.

2. The Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs shall coordinate with the Vietnam Fatherland Front Central Committee in guiding the implementation of policies and law on gender equality in the Front's and its member organizations' activities.

Article 16.- Participation of the Vietnam Women's Union in the state management of gender equality

The Ministry of Labor War Invalids and Social Affairs, other ministries, ministerial-level agencies and People's Committees at all levels shall coordinate with, and create favorable conditions for, women unions of the same level to participate in the state management of gender equality as follows:

1. Implementing the provisions of Clause 1, Article 15 of this Decree;

2. Studying, receiving social discussions of women's unions of the same level regarding policies and law on gender equality;

3. Coordinating with women's unions of the same level in collecting opinions on the implementation of policies and laws on gender equality and detecting acts in violation of the law on gender equality;

4. Coordinating in propagating, educating, fostering knowledge about gender and skills for gender equality activities: organizing activities in support of women so as to contribute to achieving gender equality targets.

Chapter IV

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 17.- Implementation effect

This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

Article 18.- Implementation responsibility

1. The Minister of Labor. War Invalids and Social Affairs shall guide the implementation of this Decree.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of People's Committees of all levels shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 70/2008/NĐ-CP ngày 04/06/2008 Hướng dẫn Luật bình đẳng giới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25.916

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209