Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 933/SGD&ĐT-KTQLCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tẩn Mí Khé
Ngày ban hành: 03/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 933/SGD&ĐT-KTQLCLGD
V/v Quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp

Lai Châu, ngày 03 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã;
- Các trường Trung học Phổ thông;
- Các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.

 

Căn cứ Quyết định số 7176/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ GD&ĐT; Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành mức thu, chi tiền giấy thi, giấy nháp, bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp các cấp.

Để đảm bảo việc in, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ của các đơn vị theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tốt việc cấp phát, quản lý bằng tốt nghiệp của cấp học, bậc học thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng các văn bản hướng dẫn và các quy định của Bộ GD&ĐT, sở GD&ĐT;

2. Thực hiện nghiêm túc việc nhập dữ liệu (dữ liệu thi TN đối với cấp THPT, BT THPT; xét tốt nghiệp đối với cấp THCS, BT THCS), cần kiểm tra tính chính xác các thông tin về người học (theo quy định) trưuớc khi gửi file dữ liệu về sở GD&ĐT;

3. Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đăng ký mua phôi bằng tốt nghiệp (Điều 8 Quy định về quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 7176/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) và các khoản lệ phí mua, quản lý bằng tốt nghiệp (Quyết định 44/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của UBND tỉnh Lai Châu) theo quy định, nộp về sở GD&ĐT cùng với file dữ liệu của mỗi kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp;

4. Thực hiện việc đề nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp, cấp bản sao bằng tốt nghiệp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Hồ sơ đề nghị gồm: Đơn đề nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp, cấp bản sao bằng tốt nghiệp của người học; Tờ trình đề nghị của đơn vị trực tiếp quản lý bằng tốt nghiệp (phòng GD&ĐT, trường THPT, TT GDTX).

* Lệ phí:

- Lệ phí chỉnh sửa bằng tốt nghiệp (không áp dụng đối với những lỗi sai sót do công tác nhập liệu, in bằng của sở GD&ĐT): 8.700 đ/1 văn bằng đối với cấp THCS, BT THCS và 9.000đ đối với cấp THPT, BT THPT (theo Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của UBND tỉnh Lai Châu và Công văn số 823/SGD&ĐT-GDTrH ngày 20/9/2006 của sở GD&ĐT Lai Châu).

Lưu ý: Các khoản lệ phí chỉnh sửa văn bằng chỉ được phép thu của người học khi các lỗi cần chỉnh sửa do sai sót hoặc yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân (theo quy định hiện hành, như đề nghị thay đổi về dân tộc, họ tên, …) từ phía người học.

- Lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp: 7.000 đ/1 bản sao đối với cấp THPT, BT THPT; 4.500 đ/1 bản sao đối với cấp THCS, BT THCS (theo Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của UBND tỉnh Lai Châu và Công văn số 823/SGD&ĐT-GDTrH ngày 20/9/2006 của sở GD&ĐT Lai Châu).

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với sở GD&ĐT (phòng KT&QLCLGD) để được hướng dẫn và phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên(th);
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Phòng KHTC, GDTrH, GDTX-CN;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, KT&QLCLGD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tẩn Mí Khé

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 933/SGD&ĐT-KTQLCLGD về quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.951

DMCA.com Protection Status
IP: 3.93.74.25