Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7794/BGDĐT-PC về tổng kết Đề án 1928 giai đoạn 2010 - 2012 và xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2013 - 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7794/BGDĐT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 16/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7794/BGDĐT-PC
V/v: Tổng kết Đề án 1928 giai đoạn 2010-2012 và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2013-2016

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

Các Bộ, ngành quản lý trực tiếp các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

Ngày 20 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1928/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (gọi tắt là Đề án 1928), tại Quyết định số 1928/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành quản lý trực tiếp các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1928 cùng với việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008-2012 được phê duyệt kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008. Thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg và Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg, hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 đã ban hành Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 1928 gửi đến các Bộ, ngành.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX); Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, ngành quản lý trực tiếp các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quc dân tiến hành các công việc cụ thể sau:

1. Tổ chức tổng kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án 1928 (2010-2012) tại các cơ sgiáo dục trực thuộc Bộ, ngành và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 1928 về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/12/2012 để tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo địa chỉ: Vụ Pháp chế, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đồng thời gửi qua email: vupcs@moet.edu.vn (Đề cương báo cáo tổng kết xin gửi kèm theo).

2. Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 trước ngày 31/01/2013. Bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 hằng năm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp; các bộ, ngành thành viên BĐH Đề án;
- Các thành viên BĐH Đề án;
- Lưu VT, PC, BĐH (60).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 1928

Trần Quang Quý

(Địa chỉ liên hệ của Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928: Đ/c Đặng Thị Thu Huyền, Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tel: 04.38691410, 0963969699, email: dtthuyen@moet.edu.vn).

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ 03 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 7794/BGDĐT-PC ngày 16 tháng 11 năm 2012)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 1928 tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ, ngành

- Việc ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 1928 (nêu rõ số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản).

- Việc giao đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đán 1928 và tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết Đề án 1928.

- Việc bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928.

2. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Đán 1928 tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ, ngành

- Kết quả rà soát, thống kê đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn học pháp luật.

- Việc bổ sung, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn học pháp luật và đưa các kiến thức pháp luật cơ bản, đại cương vào nội dung chương trình của tất cả các ngành đào tạo.

- Việc xây dựng, cập nhật giáo trình, tài liệu giảng dạy, trang thiết bị phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Việc đổi mới phương pháp giảng dạy chính khóa và nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa.

- Việc xây dựng chuyên mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục...

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ SAU 03 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1928 TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC BỘ, NGÀNH

1. Về mức độ đạt được các mục tiêu, yêu cầu của Đề án

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân

- Về tổ chức, chỉ đạo

- Về thực hiện nội dung, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật

- Nguyên nhân về mặt chủ quan, khách quan

3. Bài học kinh nghiệm

- Về cơ chế tổ chức thực hiện

- Về mô hình, phương pháp, cách làm hiệu quả.

III. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2013-2016 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT (NẾU CÓ).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7794/BGDĐT-PC về tổng kết Đề án 1928 giai đoạn 2010 - 2012 và xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2013 - 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249