Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7422/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 04/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7422/BGDĐT-KHTC
V/v Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2011-2012

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, trường cao đẳng

 

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2011-2012. Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi thực hiện Quy chế này:

1. Về nội dung công khai.

a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo biểu mẫu 20. Ghi chi tiết mỗi ngành học theo một biểu mẫu.

Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2010 có việc làm theo biểu mẫu 21. Ghi chi tiết theo từng trình độ đào tạo.

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có).

b) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo mẫu biểu 22.

Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo mẫu biểu 23.

c) Công khai tài chính:

Công khai tài chính theo biểu mẫu 24. Công khai kết quả kiểm toán (nếu có).

(Các mẫu biểu công khai xem phụ lục gửi đính kèm công văn)

2. Về hình thức công khai.

Các trường thực hiện công khai trên website của trường và công khai tại trường.

3. Về báo cáo công khai gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị các trường gửi thông tin công khai theo mẫu Biểu tổng hợp gửi kèm theo công văn này (không gửi toàn bộ nội dung thực hiện công khai của trường) về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội, và gửi file mềm về địa chỉ Email: vthuong@moet.edu.vnVuKHTC@moet.edu.vn. Thời hạn gửi trước ngày 30/11/2011. Điện thoại liên hệ: (04) 38694075./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

PHỤ LỤC

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

 

 

Biểu mẫu  20

(Kèm theo công văn số 7422 /BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012

Ngành …………………………………………………………….

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

 

 

 

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

 

 

 

 

III

Đội ngũ giảng viên

 

 

 

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 

 

 

 

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

 

 

 

 

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

 

 

 

 

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

 

 

 

 

 

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

 

 

Biểu mẫu 21

(Kèm theo công văn số 7422 /BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

TT

Nội dung

Khóa học/

Năm tốt nghiệp

Số sinh viên nhập học

Số sinh viên tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

Loại xuất sắc

Loại giỏi

Loại k

I

Đại học chính quy

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình đại trà

 

 

 

 

 

 

 

..

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

..

...

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình tiên tiến

 

 

 

 

 

 

 

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

II

Cao đẳng chính quy

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình đại trà

 

 

 

 

 

 

 

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình

 

 

 

 

 

 

 

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Sau đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

 

 

Biểu mẫu 22

(Kèm theo công văn số 7422 /BGDĐT-KHTC ngày 4 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Diện tích đất đai

ha

 

II

Diện tích sàn xây dựng

 

 

1

Giảng đ­ường

 

 

 

Số phòng

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

2

Phòng học máy tính

 

 

 

Số phòng

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

3

Phòng học ngoại ngữ

 

 

 

Số phòng

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

4

Thư­ viện

m2

 

5

Phòng thí nghiệm

 

 

 

Số phòng 

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

6

Xư­ởng thực tập, thực hành

 

 

 

Số phòng 

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

 

 

Số phòng

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

 

9

Diện tích khác:

 

 

 

Diện tích hội trường

m2

 

 

Diện tích nhà văn hóa      

m2

 

 

Diện tích nhà thi đấu đa năng 

m2

 

 

Diện tích bể bơi

m2

 

 

Diện tích sân vận động

m2

 

 

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

Biểu mẫu 23

(Kèm theo công văn số 7422 /BGDĐT-KHTC ngày 4 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012

Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Tổng số

 

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH,tiến sỹ

Thạc sĩ

Cử nhân

khác

 

1

2

(3+4+5+6+7+8)

3

4

5

6

7

8

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

1

Khoa…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

3

Viện, trung tâm...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.

 

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

Biểu mẫu 24

(Kèm theo công văn số 7422 /BGDĐT-KHTC ngày 4 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2011-2012

 

 

Đơn vị

Số lượng

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2011-2012

Triệu đồng/năm

 

 

1

Tiến sỹ

 

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

 

3

Đại học

 

 

 

4

Cao đẳng

 

 

 

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2011-2012

Triệu đồng/năm

 

 

1

Tiến sỹ

 

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

 

3

Đại học

 

 

 

4

Cao đẳng

 

 

 

...

...

 

 

 

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2011-2012

Triệu đồng/năm

 

 

1

Tiến sỹ

 

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

 

3

Đại học

 

 

 

4

Cao đẳng

 

 

 

IV

Tổng thu năm 2010

Tỷ đồng

 

 

1

Từ Ngân sách

 

 

 

2

Từ học phí, lệ phí

 

 

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 

 

 

4

Từ nguồn khác.

 

 

 

 

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2011-2012

(Kèm theo công văn số 7422 /BGDĐT-KHTC ngày 4 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Hình thức công khai:…………………………………………………………

- Địa chỉ website:………………………………………………………………

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

 

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

 

3

Diện tích đất của trường

Ha

 

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

 

4.1

Diện tích phòng học các loại

-

 

4.2

Diện tích thư viện

-

 

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

 

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

 

6.1

Giáo sư

-

 

6.2

Phó giáo sư

-

 

6.3

TSKH, tiến sỹ

-

 

6.4

Thạc sỹ

-

 

6.5

Cử nhân

-

 

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

 

7.1

Nghiên cứu sinh

-

 

7.2

Học viên cao học

-

 

7.3

Đại học

-

 

7.4

Cao đẳng

-

 

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

 

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2011-2012:

Tr. đồng/năm

 

9.1

Tiến sỹ

-

 

9.2

Thạc sỹ

-

 

9.3

Đại học

-

 

9.4

Cao đẳng

-

 

10

Tổng thu năm 2010

Tỷ đồng

 

10.1

Từ ngân sách

-

 

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

 

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

 

10.4

Từ nguồn khác

-

 

Ghi chú: Số TSKH, tiến sỹ nếu đã tính trong các giáo sư, phó giáo sư thì không tính trùng trong mục 6.3 nữa.

 

 

....., ngày......tháng......năm 2011

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng )

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7422/BGDĐT-KHTC ngày 04/11/2011 hướng dẫn quy chế công khai năm học 2011-2012 do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.064

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!