Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7290/BGDĐT-GDTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 20/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7290/BGDĐT-GDTX
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với GDTX

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng

 

Căn cứ Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (GDTX) và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với GDTX, cụ thể như sau:

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

2. Tập trung củng cố và phát triển hệ thống mạng lưới trung tâm GDTX theo mô hình lồng ghép nhiệm vụ dạy bổ túc văn hoá, hướng nghiệp và dạy nghề; tiếp tục phát triển số lượng đi đôi với việc tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

3. Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông; tăng cường phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cho các cơ sở GDTX.

4. Đa dạng hoá nội dung, chương trình và hình thức học tập GDTX, nhất là các chương trình phổ biến kiến thức hành dụng, chuyển giao công nghệ, ... đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi người dân, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống cộng đồng.

5. Tăng cường nền nếp, kỉ cương trong quản lý và dạy học; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng GDTX.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010" theo Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai xây dựng Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2011-2020.

7. Tăng cường quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ ngắn hạn, đào tạo tại chức, từ xa; nghiên cứu và triển khai mô hình đào tạo trực tuyến đối với chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ ... đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành

1.1. Chỉ đạo các cơ sở GDTX triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực theo hướng dẫn tại Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng những nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với đặc thù của GDTX.

1.2. Tăng cường các sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép các cuộc vận động và phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục, các môn học.

1.3. Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua với việc nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên tại mỗi cơ sở GDTX; thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tạo ra sự chuyển biến thực chất, tích cực và rõ nét về chất lượng GDTX.

2. Củng cố, phát triển mạng lưới, mở rộng qui mô GDTX

2.1. Củng cố, phát triển mạng lưới GDTX:

a) Tham mưu với UBND tỉnh, thành phố để tập trung đầu tư củng cố và phát triển hệ thống mạng lưới trung tâm GDTX cấp huyện theo mô hình lồng ghép nhiệm vụ dạy bổ túc văn hoá, hướng nghiệp và dạy nghề nhằm tận dụng các nguồn lực, phát huy hiệu quả hoạt động của các trung tâm; phấn đấu 100% số đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện đều có trung tâm GDTX;

b) Tiếp tục phát triển số lượng đi đôi với tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; phấn đấu có 88% số xã, phường, thị trấn xây dựng được trung tâm học tập cộng đồng vào cuối năm học 2009-2010;

c) Chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức rà soát toàn bộ các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, đào tạo tại chức, từ xa trên địa bàn; tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố quy hoạch phát triển mạng lưới đào tạo tin học, ngoại ngữ ngắn hạn giai đoạn 2011-2015. Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn việc kiểm tra, rà soát công tác này tại các địa phương;

d) Tổ chức nghiên cứu và triển khai thí điểm các mô hình đào tạo trực tuyến đối với chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2.2. Tiếp tục mở rộng qui mô đào tạo các chương trình GDTX:

a) Phối hợp với Chi cục thống kê của địa phương để thống kê chính xác số liệu người mù chữ trong các độ tuổi: 15-25, 26-35 và 36 tuổi trở lên; tích cực vận động đối tượng này ra học lớp xoá mù chữ, nhằm nâng cao tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15-35, từng bước mở rộng số người biết chữ ở độ tuổi từ 36 trở lên. Tăng cường phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể tại địa phương để vận động các đối tượng đã được công nhận biết chữ ra học các lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ nhằm chống tái mù, củng cố vững chắc kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học;

b) Tích cực tuyên truyền trong cộng đồng để người dân thấy được lợi ích thiết thực từ việc học các chuyên đề của chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu của người học trong việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng cuộc sống. Tổ chức điều tra, khảo sát để nắm bắt nhu cầu học tập, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng của người dân trong cộng đồng, từ đó xây dựng kế hoạch tổ chức các hình thức học tập nhằm đáp ứng yêu cầu đó;

c) Huy động tối đa các đối tượng trong độ tuổi phổ cập ra học các lớp bổ túc THCS, nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục THCS ở những nơi chưa được công nhận đạt chuẩn; củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục THCS ở những địa phương đã đạt chuẩn;

d) Tiếp tục phát triển quy mô các lớp bổ túc THPT nhằm tạo cơ hội học tập cho mọi tầng lớp nhân dân; hướng dẫn và khuyến khích các trung tâm GDTX phối hợp với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tổ chức dạy BTVH kết hợp với dạy nghề, nhằm tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp bổ túc THPT;

đ) Chủ động phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức khác có liên quan để mở các lớp bổ túc THPT cho cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn;

e) Đối với các tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc ít người, tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường tổ chức dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.

3. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

3.1. Huy động mọi nguồn lực để tăng cường đầu tư nâng cấp và xây mới hệ thống phòng học, phòng bộ môn, thư viện, xưởng trường ... ; mua sắm thiết bị dạy học, đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình dạy học trong các trung tâm GDTX.

3.2. Khai thác sử dụng có hiệu quả các điều kiện hiện có ở địa phương, đồng thời từng bước đầu tư để đảm bảo các điều kiện cần thiết: trụ sở làm việc, thư viện, phương tiện, thiết bị, tài liệu học tập, ... cho các trung tâm học tập cộng đồng, đặc biệt ở những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

3.3. Chỉ đạo, động viên giáo viên, nhân viên tự làm thiết bị dạy học; khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên xây dựng các đĩa CD dữ liệu điện tử phục vụ dạy học và quản lý để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức thi đĩa CD dữ liệu điện tử cấp tỉnh, thành phố.

3.4. Tiếp tục tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin-truyền thông cho các cơ sở GDTX. Phấn đấu đến hết năm học 2009-2010, có 100% trung tâm GDTX được trang bị phòng máy tính và kết nối internet; khuyến khích các cơ sở GDTX xây dựng Website phục vụ dạy học và quản lý; từng bước trang bị máy tính nối mạng để khai thác nguồn học liệu mở cho các trung tâm học tập cộng đồng.

4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 01/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010”, các sở giáo dục và đào tạo cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên GDTX đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, trong đó tập trung:

4.1. Chỉ đạo các trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, đề xuất với lãnh đạo ngành, địa phương bố trí đủ số lượng giáo viên cơ hữu, đúng chuyên môn, đảm bảo cơ cấu môn học.

4.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, báo cáo viên, cộng tác viên ở trung tâm học tập cộng đồng từng bước đảm bảo yêu cầu theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng hiện hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của trung tâm.

4.3. Tăng cường mở các lớp tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và cộng tác viên của các cơ sở GDTX nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển GDTX.

4.4. Chú trọng bồi dưỡng năng lực quản lý theo chuẩn giám đốc trung tâm GDTX, sát với điều kiện thực tế và phù hợp với hoạt động đặc thù ở các cơ sở GDTX.

5. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng GDTX

5.1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở GDTX thực hiện tốt các chương trình GDTX, cụ thể:

a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ ban hành theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Tổ chức rà soát, đánh giá chương trình GDTX cấp THCS và THPT để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện chương trình, phù hợp với mục tiêu giáo dục giai đoạn mới;

c) Triển khai thực hiện Chương trình GDTX về ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông ban hành theo Quyết định số 21/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chương trình GDTX về tiếng Anh thực hành ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức kinh tế, xã hội, các chuyên gia để biên soạn tài liệu phổ biến kiến thức theo chuyên đề thuộc các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, pháp luật, kinh tế, văn hoá - xã hội, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS... phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

5.2. Tích cực chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá đối với các chương trình GDTX:

a) Tổ chức các hội thảo chuyên đề để đánh giá thực chất chất lượng dạy học bổ túc THCS và bổ túc THPT; đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy học;

b) Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng gắn lý thuyết với thực hành, phù hợp với đối tượng học viên, phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của người học, tăng cường việc sử dụng thiết bị dạy học nhằm từng bước khắc phục tình trạng "đọc - chép"; "dạy chay, học chay" trong các cơ sở GDTX;

c) Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, tổ chức dự giờ, thao giảng theo tổ chuyên môn, trung tâm hoặc cụm trung tâm; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, thi học viên giỏi trong các trung tâm GDTX và cấp tỉnh, thành phố; động viên học viên tích cực tham gia kì thi giải toán trên máy tính cầm tay do Bộ tổ chức; tổ chức tốt các hoạt động nhằm nhân rộng điển hình về dạy giỏi, học giỏi, vận động học viên ra lớp XMC giỏi;

d) Chỉ đạo các cơ sở GDTX thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện gắn với mục tiêu giáo dục, đối tượng người học và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong công tác kiểm tra, đánh giá, thi cử, công nhận kết quả học tập đối với tất cả các chương trình GDTX nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

5.3. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm về hình thức tự học có hướng dẫn đối với các chương trình bổ túc THCS và THPT; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn học viên theo học hình thức tự học trên cơ sở chú trọng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010" và “Kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người giai đoạn 2003-2015" 

6.1. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010" theo Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11- CT/TW ngày 30/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó tập trung vào các nội dung:

a) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và đánh giá các hoạt động thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010" ở các địa phương, đơn vị nhằm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra;

b) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu giáo chức, Bộ đội Biên phòng, Đoàn TNCSHCM và các tổ chức, đoàn thể khác trong quá trình xây dựng xã hội học tập;

c) Tổ chức nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng những điển hình tiên tiến về xây dựng xã hội học tập ở địa phương; tích cực chuẩn bị cho việc tổng kết Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010" toàn quốc vào cuối năm học 2009-2010;

6.2.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của địa phương về giáo dục cho mọi người giai đoạn 2003-2015 với những nội dung thiết thực, hữu ích phù hợp với điều kiện của địa phương.

7. Đổi mới công tác quản lý

7.1. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở GDTX, cụ thể:

a) Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc liên kết đào tạo cấp bằng đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp mở tại các cơ sở GDTX đóng trên địa bàn; kiên quyết xử lý những tổ chức và cá nhân vi phạm quy định hiện hành về liên kết đào tạo;

b) Tăng cường thẩm định các điều kiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy, kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông của các trung tâm GDTX, trung tâm ngoại ngữ, tin học; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các cơ sở ngoại ngữ, tin học của các Bộ, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn;

c) Chỉ đạo các trung tâm GDTX tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình xét, công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS; tổ chức thi tốt nghiệp bổ túc THPT đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện đúng các văn bản quy định của Bộ về kiểm tra, đánh giá, xếp loại học lực và hạnh kiểm đối với học viên bổ túc; phát động phong trào xây dựng thư viện câu hỏi phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá học viên.

7.2. Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với trung tâm GDTX và uỷ ban nhân dân xã, phường để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, nhất là ở những địa bàn khó khăn.

7.3. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong các hoạt động quản lý như: hội họp, thông tin, báo cáo; khai thác thông tin mạng giáo dục, sử dụng hệ thống e-mail để trao đổi văn bản điện tử; tích cực ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính; thống nhất biểu mẫu thống kê, báo cáo để thực hiện ngay từ đầu năm học. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ kịp thời, có chất lượng.

7.4. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên cơ sở xây dựng các tiêu chí đánh giá đảm bảo thực chất, khách quan, công bằng; kiên quyết chống bệnh thành tích trong thi đua, tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển trong các cơ sở GDTX và sự tiến bộ ở mỗi cá nhân trong tập thể.

8. Một số hoạt động khác

8.1. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả công tác xoá mù chữ giai đoạn 2005-2010 và triển khai xây dựng Đề án Xoá mù chữ giai đoạn 2011-2020 phù hợp với đặc điểm, tình hình, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

8.2. Thực hiện có chất lượng các hoạt động về giáo dục bảo vệ môi trường, phòng chống HIV/AIDS, an toàn giao thông,... Chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, phòng chống bệnh dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên; xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng, chống dịch cúm A (H1N1) trong các cơ sở GDTX.

8.3. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá những hoạt động có hiệu quả của ngành học GDTX trong việc góp phần nâng cao hiểu biết của người dân; cải thiện năng suất lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, ... nhằm tuyên truyền sâu rộng về vai trò, vị trí của GDTX góp phần nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào nội dung tại văn bản hướng dẫn này và tình hình cụ thể của địa phương, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo kịp thời về Bộ để chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để phối hợp);
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7290/BGDĐT-GDTX ngày 20/08/2009 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.809

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!