Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7168/BGDĐT-GDDT về việc chuẩn bị Hội nghị giao ban các trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7168/BGDĐT-GDDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Mông Ký Slay
Ngày ban hành: 19/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7168/BGDĐT-GDDT
V/v: Chuẩn bị Hội nghị giao ban các trường PTDTNT năm học 2009-2010.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng các trường PTDTNT trực thuộc Bộ.

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức Hội nghị giao ban các trường PTDTNT vào tháng 10/2009. Hội nghị giao ban nhằm tăng cường công tác quản lý chỉ đạo của ngành đối với hệ thống trường PTDTNT, nâng cao chất lượng dạy học và nuôi dưỡng học sinh, đẩy mạnh việc thực hiện chủ đề “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” theo Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 – 2010 và Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với Giáo dục dân tộc (Công văn số 6841/BGDĐT-GDDT ngày 12/8/2009).

Để chuẩn bị nội dung của Hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu theo hướng dẫn và biểu mẫu (gửi kèm). Báo cáo gửi về Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo - 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 25/09/2009.

(Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ theo địa chỉ: Ông Lê Như Xuyên, CV Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ĐT cơ quan: 043.6230127; DĐ: 0912.730007; E-mail: lexuyengddt@yahoo.com.vn hoặc Ông Trần Thanh Phúc CVC Vụ Giáo dục dân tộc; ĐT cơ quan: 043.6231053;DĐ:01238753915; E-mail: ttphucgddt@yahoo.com.vn).

 

 

Nơi nhận:        
- Nh­ư trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng (để p/h);
- Website Bộ;
- L­ưu VT, Vụ GDDT.

TL. BỘ TR­ƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC
Mông Ký Slay

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO

CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ GIAO BAN TRƯỜNG PTDTNT NĂM HỌC 2009-2010
(Kèm theo công văn số: 7168 /BGDĐT-GDDT ngày 19 tháng 08 năm 2009)

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2008-2009

I. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG PTDTNT

1- Phát triển quy mô, số lượng trường PTDTNT năm học 2008-2009

2- Cơ cấu tổ chức của trường PTDTNT

3- Thực hiện phân cấp quản lý

(Đánh giá việc thực hiện theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT  và Thông tư số 06/2009/TT-BGDĐT ngày 31/ 3/2009 Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ).

II. CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀ PHÂN LUỒNG ĐÀO TẠO

1-  Tổ chức tuyển sinh vào các trường PTDTNT:

- Nêu cụ thể hình thức tuyển sinh của trường PTDTNT tỉnh và các trường huyện (Thi tuyển hay xét tuyển, hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển; tỷ lệ giữa thi tuyển và xét tuyển).

- Đánh giá chất lượng, hiệu quả của công tác tuyển sinh.

2- Công tác phân luồng đào tạo trong các trường PTDTNT.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG PTDTNT (ĐÁNH GIÁ THEO CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG PTDTNT). 

1- Thực hiện kế hoạch giáo dục (Cần chú trọng đánh giá việc tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày của trường PTDTNT).

2- Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông

3- Hoạt động lao động, văn hóa, thể thao và tổ chức đời sống nội trú (đánh giá cụ thể về các mặt):

- Các hoạt động lao động, văn hóa, thể thao

- Hoạt động nuôi dưỡng học sinh

- Tổ chức và quản lý hoạt động nội trú

4- Việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho học sinh PTDTNT

- Những hỗ trợ của nhà trường cho HS trước khi thi

- Những thuận lợi, khó khăn bất cập đối với trường PTDTNT và với học sinh khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo cụm

- Các biện pháp khắc phục khó khăn bất cập của nhà trường và địa phương

5- Chất lượng và hiệu quả giáo dục của các trường PTDTNT năm học 2008-2009

- Kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm của học sinh PTDTNT

- Kết quả tốt nghiệp THCS và THPT

- Hiệu quả đào tạo

IV. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG PTDTNT. (CẦN LƯU Ý ĐÁNH GIÁ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 59/2008/TT-BGDĐT NGÀY 31/10/2008 CỦA BỘ GD&ĐT HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT CÔNG LẬP).

V. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giáo viên, nhân viên

VI. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG PTDTNT TRONG NĂM HỌC 

- Các văn bản và nội dung chỉ đạo hướng dẫn

- Tổ chức các hoạt động chung trong hệ thống PTDTNT

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục của nhà trường

VII. THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” TRONG CÁC TRƯỜNG PTDTNT.

1- Việc quán triệt và các biện pháp triển khai Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD&ĐT về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2- Những kết quả đạt được trong năm học 2008-2009: (Số trường PTDTNT đăng ký thực hiện phòng trào thi đua, số nội dung được đăng ký, kết quả đánh giá thực hiện  phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2008-2009 theo hướng dẫn 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 5/3/2009 của Bộ GD&ĐT).

3- Kế hoạch chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đối với trường PTDTNT năm học 2009-2010.

B. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC 2009-2010 CỦA HỆ THỐNG TRƯỜNG PTDTNT

1- Kế hoạch củng cố, phát triển qui mô, số lượng trường PTDTNT của địa phương

2- Tổ chức công tác tuyển sinh trường PTDTNT  

3- Tổ chức ôn tập cho học sinh trong dịp hè và nâng cao chất lượng đầu vào

4- Chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học... cho năm học mới

5- Quản lý, chỉ đạo trường PTDTNT (Nêu rõ các biện pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; công văn số 6841/BGDĐT-GDDT ngày 12/8/2009 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với giáo dục dân tộc của Bộ GD&ĐT).

6- Tổ chức khai giảng

C. CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7168/BGDĐT-GDDT ngày 19/08/2009 về việc chuẩn bị Hội nghị giao ban các trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.196

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server250