Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6393/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 báo cáo về công tác Giáo dục thể chất và phong trào thể thao trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6393/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 16/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6393 /BGDĐT-CTHSSV
V/v: Báo cáo về công tác GDTC và phong trào thể thao trường học

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các Đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Đề án tổng thể phát triển Giáo dục thể chất và thể thao trường học. Để có cơ sở đánh giá thực trạng công tác Giáo dục thể chất, phong trào thể thao trường học và xây dựng Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các Đại học, học viện, trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp triển khai một số nội dung công việc, cụ thể như sau:

1- Cử cán bộ phụ trách về công tác giáo dục thể chất và phong trào thể thao của đơn vị tổng hợp số liệu (có mẫu tổng hợp và phiếu hỏi kèm theo).

2- Báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác giáo dục thể chất và phong trào thể thao cho cán bộ, học sinh, sinh viên của đơn vị trong năm học 2012-2013,  kế hoạch định hướng công tác giáo dục thể chất và phong trào thể thao của đơn vị trong năm học 2013-2014, tập trung vào các nội dung :

- Tình hình triển khai thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật và các chỉ thị của cấp trên về công tác Thể dục thể thao;

- Tình hình thực hiện chương trình giờ học thể dục nội khóa và các hoạt động thể thao ngoại khoá (tổ chức và tham gia các giải thi đấu thể thao), những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được;

- Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên thể dục và cơ sở vật chất (sân bãi, nhà tập và trang thiết bị dụng cụ...) phục vụ công tác giáo dục thể chất và phong trào thể thao của đơn vị;

- Phương hướng  phát triển công tác giáo dục thể chất và phong trào thể dục thể thao dành cho học sinh, sinh viên, cán bộ của đơn vị trong năm học 2013-2014 và những năm tiếp theo;

- Công tác khen thưởng động viên đối với tập thể, cá nhân có những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục thể chất và phong trào thể thao trong năm học 2012-2013.

Báo cáo và mẫu tổng hợp có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, gửi về địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) 49 Đại Cồ Việt Hà Nội; ĐT, fax: 04 38694983; DĐ: 0912728248 trước ngày 15/10/2013.

Nhận được công văn này Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các Đại học, học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CT HSSV.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

MẪU TỔNG HỢP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ BÁO CÁO:……………………………………….

I. TỔNG SỐ CÁN BỘ GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA LUYỆN TẬP TDTT NGOẠI KHÓA HÀNG NĂM

( Kèm theo công văn số 6393 /BGDDT-CTHSSV ngày 16 tháng 9 năm 2013)

TT

Đối tượng tham gia

Tổng số trong năm học 2012-2013

Tổng số tham gia tập luyện thể thao

Chiếm tỷ lệ%

Tổng số tham gia thi đấu các giải thể thao

Chiếm tỷ lệ% so với tập luyện

1

Cán bộ, giáo viên, giảng viên

 

 

 

 

 

2

Học sinh, sinh viên

 

 

 

 

 

II. TỔNG SỐ CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO CHO CÁN BỘ , GV HS,SV DO ĐƠN VỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC VÀ TỔNG SỐ LẦN THAM GIA CÁC GIẢI TDTT CẤP TOÀN QUỐC DO BỘ TỔ CHỨC TRONG NĂM HỌC 2012-2013

TT

Đối tượng tham gia

Tổng Số các giảI thi đáu Thể thao do đơn vị tổ chức và đăng cai

Tổng số người tham dự

Chiếm tỷ lệ%

Tổng Số lần tham gia các hoạt động TDTT do Bộ tổ chức

Cấp trường

Đăng cai cấp khu vực

Đăng cai cấp toàn quốc

1

Cán bộ, giáo viên, giảng viên

 

 

 

 

 

 

2

Học sinh, sinh viên

 

 

 

 

 

 

III. TỔNG SỐ CÁN BỘ GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO ĐƯỢC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TRONG NĂM HỌC 2012-2013

Tổng số CB, GV thể dục của đơn vị trong năm học 2012-2013

Số lượng CB, Gv được đào tạo, tập huấn bồi dưỡng các lớp do Bộ tổ chức

Số lượng CB, Gv được tập huấn bồi dưỡng các lớp do Sở, trường tổ chức

Tổng số CB, GV được tập huấn, bồi dưỡng

Chiếm tỷ lệ% so với tổng số CB, GV TDTT

 

 

 

 

 

IV. TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ CB, GV THỂ DỤC THỂ THAO CỦA ĐƠN VỊ TRONG NĂM HỌC 2012-2013

Tổng số CB, GV thể dục của đơn vị trong năm học 2012-2013

TS chuyên trách

Bán chuyên trách

Trình độ

Bình quân GV/HS,SV

Tiến sĩ

Th. Sĩ

ĐH, CĐ

Tr. Cấp Sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

V. TỔNG SỐ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC TDTT CỦA ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2012-2013

Tổng Số cơ sở vật chất

Tổng số HS,SV

Bình quân m2/ 01 HS, SV

TS. Nhà tập, nhà thi đấu

TS. Bể bơi

TS. Sân vận động cấp trường

Sân tập (Cầu lông, Bóng rổ, bóng chuyền...)

CSVC khác (dụng cụ.vv)

 

 

 

 

 

 

 

VI. TỔNG SỐ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO (GIẢI THI ĐẤU ) DO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC CHO CÁN BỘ GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN TRONG NĂM HỌC 2012-2013

TT

Tên giải

Thời gian tổ chức

Sổ đội tham dự

Tổng số CB, GV, HSSV tham gia

Tỷ lệ % CB, GV, HSSV tham gia so với tổng số CB, HS,SV

Giải thưởng (ghi rõ số tiền thưởng)

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. TỔNG SỐ CÂU LẠC BỘ CÁC MÔN THỂ THAO DÀNH CHO CB, GV, HSSV CỦA ĐƠN VỊ

TT

Tên Câu lạc bộ

Tổng số thành viên tham gia

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................., ngày     tháng     năm 2013

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên đóng đấu)

 

BGDĐT- BVHTTDL
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU PHỎNG VẤN

(dành cho sinh viên)

Họ và tên:............................................................Nam (Nữ).......

- Sinh viên trường ……..................................................................

- Sinh viên khoá ………………năm thứ …..................................

Để giúp chúng tôi hoàn thành nghiên cứu: Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao sinh viên trong các trường Đại học” đạt kết quả, với kiến thức và kinh nghiệm của mình Anh (Chị) vui lòng bớt chút thời gian nghiên cứu và trả lời giúp chúng tôi  một số câu hỏi, cụ thể như sau:

(Trước khi trả lời câu hỏi, xin Anh (Chị) đọc kỹ và trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng phù hợp với ý kiến đánh giá của mình).

Câu hỏi 1: Anh chị có thường xuyên tập luyện TDTT hay không?

- Thường xuyên (3 buổi / tuần  trở lên)

- 2 buổi / tuần

- 1 buổi / tuần

- Không tập buổi nào trong tuần

* Mỗi buổi tập luyện TDTT bao nhiêu thời gian:

- 3 giờ

- 2 giờ

- 1 giờ

- 30 phút

Câu hỏi 2: Xin anh (chị) cho biết tham gia tập luyện và thi đấu thể thao vì động cơ gì?

- Ham thích

- Có tác dụng rèn luyện thân thể

- Giải trí

- Giải tỏa căng thẳng (giải street)

- Bị lôi cuốn

Câu hỏi 3: Nếu có thi đấu thể dục thể thao, Anh (Chị) thích tham gia những nội dung (môn) nào sau đây?

- Bóng bàn

- Chạy

- Bóng đá

- Đi bộ

- Bóng chuyền

- Nhảy

- Bóng rổ

- Ném

- Cầu lông

- Kéo co

- Bơi lội

- Đẩy gậy

- Đá cầu

- Tiêu chuẩn rèn luyện thể lực

-…………………


- Cờ vua

-……………….

Câu hỏi 4: Theo Anh (Chị) không hoặc ít tham gia tập luyện và thi đấu thể thao vì lý do gì sau đây?

- Không có thời gian do bận học

- Không thích, không hứng thú

- Do mặc cảm

- Không có năng khiếu thể thao

Câu hỏi 5: Theo Anh(Chị) những yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng tới việc tham gia thi đấu thể dục thể thao của mình?

- Không có năng khiếu thể dục thể thao

 

- Nội dung thi đấu không phù hợp quá khó

- Không có giáo viên tổ chức hướng dẫn

- Không có thời gian tập luyện ngoại khóa

- Không ham thích môn thể thao nào

- Không có điều kiện sân bãi, dụng cụ tập luyện

Câu hỏi 6: Trong trường Anh(Chị) đã tham gia thi đấu thể dục thể thao lần nào chưa?

- Đã tham gia (từ 3 lần trở lên)

- Đã tham gia (từ 1 lần trở lên)

- Chưa tham gia lần nào

Câu hỏi 7: Trong một năm trường anh (chị)  đang học tổ chức thi đấu TDTT bao nhiêu giải thể thao?

- Từ 3 giải trở lên

- 02 giải

- 01 giải

- Ý kiến khác ……………………

Câu hỏi 8: Anh (chị) có đánh giá thế nào về nội dung thi đấu Thể dục thể thao trong trường hiện nay?

- Rất đa dạng

- Đơn điệu

- Không có ý kiến

Câu hỏi 9: Vì sao Anh(Chị) tham gia thi đấu thể thao? (dành cho SV thường xuyên tham gia thi đấu thể thao)

- Tăng cường sức khỏe

- Phát triển thể chất cân đối hài hòa

- Tăng cường tình đoàn kết

- Giải Street

- Cho đỡ buồn

- Giải trí vui vẻ

Câu hỏi 10: Vì sao Anh (Chị) không tham gia thi đấu thể dục thể thao? (dành cho SV  ít tham gia hoặc không tham gia thi đấu thể thao)

- Vì quá bận học và công việc khác

- Không thích

- Không có năng khiếu thể thao

- Nội dung thi đấu không phù hợp với sức mình

- Ý kiến khác…………………………………...

Câu hỏi 11: Anh (Chị) có thích tham gia thi đấu thể dục thể thao không ?

- Rất thích

- Thích

- Bình thường

- Không thích

Câu hỏi 12: Anh (Chị) có thể tham gia thi đấu ở những nội dung nào sau đây nếu nhà trường tổ chức?

- Bóng bàn

- Chạy

- Bóng đá

- Đi bộ

- Bóng chuyền

- Nhảy

- Bóng rổ

- Ném

- Cầu lông

- Kéo co

- Bơi lội

- Đẩy gậy

- Đá cầu

- Tiêu chuẩn rèn luyện thể lực

-…………………


- Cờ vua

-……………….

Câu hỏi 13: Anh (Chị) có biết nội dung và tiêu chuẩn đánh giá thể lực cho học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho sinh viên không?

- Biết

- Hiểu

- Nghe nói

- Không biết

Câu 14: Anh (chị) có đánh giá như thế nào về số lượng sinh viên tham gia tập luyện và thi đấu Thể dục thể thao hiện nay?

- Đông đảo

- Ít

- Hạn chế

Câu hỏi 15: Về thể lực của Anh (Chị) được bộ môn (khoa) xác định loại gì?

- Loại A

- Loại B

- Loại C

- Loại D

Câu hỏi 16: Hàng năm Anh (Chị) có được tham gia kiểm tra thể lực không?

- Có

- Không

- Ý kiến khác:………………

Câu hỏi 17: Anh (Chị) thích tham gia thi đấu thể dục thể thao theo những hình thức nào dưới đây?

- Theo lớp, theo khóa, theo khoa

- Theo cấp trường

- Theo khu vực

- Theo toàn quốc

Câu hỏi 18: Anh (Chị) có tham gia đôi tuyển thể dục thể thao không?

- Có

- Không

- Ý kiến khác

Câu hỏi 19: Anh (Chị) có thích thử sức mình trong một hoạt động vận động nào đó không?

- Có

- Không

- Ý kiến khác:………………..

 

 

NGƯỜI TRẢ LỜI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2013

PHỎNG VẤN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6393/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 báo cáo về công tác Giáo dục thể chất và phong trào thể thao trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.090
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127