Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5768/BGDĐT-VP về việc triệu tập giáo viên tập huấn môn giáo dục pháp luật trung cấp chuyên nghiệp năm 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5768/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5768/BGDĐT-VP
V/v triệu tập giáo viên tập huấn môn GD pháp luật TCCN năm 2008

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Các cơ sở có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2008 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 của ngành giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn giáo viên giảng dạy môn Giáo dục pháp luật các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các cơ sở có đào tạo TCCN (các trường cao đẳng, đại học, học viện,…) sau đây gọi chung là các trường, vào tháng 8 năm 2008.

1. Mục đích

- Nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức mới về môn Giáo dục pháp luật cho giáo viên các trường trong đào tạo TCCN;

- Quán triệt việc thực hiện Chương trình Giáo dục pháp luật mới dùng cho đào tạo trình độ TCCN (ban hành năm 2008);

- Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học bộ môn; giao lưu học hỏi kinh nghiệm giảng dạy giữa giáo viên các trường đồng thời phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cả nước.

2. Nội dung

- Tập huấn, triển khai việc thực hiện Chương trình Giáo dục pháp luật mới dùng cho đào tạo trình độ TCCN;

- Giới thiệu nội dung một số chuyên đề tự chọn và các văn bản pháp luật mới liên quan đến Chương trình Giáo dục pháp luật dùng cho đào tạo trình độ TCCN;

- Thảo luận những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh trong việc xây dựng nội dung giáo trình môn Giáo dục pháp luật dùng cho đào tạo trình độ TCCN;

- Báo cáo tham luận về đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục pháp luật TCCN và thảo luận, trao đổi việc cải tiến cách dạy, cách học môn Giáo dục pháp luật trong đào tạo TCCN trước yêu cầu mới.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

3.1. Lớp dành cho giáo viên các tỉnh phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra)

- Thời gian tập huấn: Từ ngày 06/8 đến ngày 08/8/2008. Khai mạc lúc 8h00 ngày 06/8/2008.

- Địa điểm tổ chức: Trường Chính trị Trường Chinh, số 291 đường Vị Xuyên, Phường Vị Xuyên, Tỉnh Nam Định.

- Thành phần tham dự: Mỗi trường cử 02 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục pháp luật trình độ TCCN.

Ban tổ chức đón tiếp và đăng ký học viên từ 15h00 ngày 05/8/2008 tại Trường Chính trị Trường Chinh, Tỉnh Nam Định.

3.2. Lớp dành cho giáo viên các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào)

- Thời gian: Từ ngày 13/8 đến ngày 15/8/2008. Khai mạc lúc 8h00 ngày 13/8/2008;

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- Thành phần tham dự: Mỗi trường cử 02 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục pháp luật trình độ TCCN.

Ban tổ chức đón tiếp và đăng ký học viên từ 15h00 ngày 12/8/2008 tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Bình Dương.

4. Những vấn đề khác

Các trường cử người tham gia lớp tập huấn thanh toán chi phí cho học viên theo chế độ qui định hiện hành của Bộ Tài chính. Học viên tham dự lớp tập huấn tự liên hệ chỗ ăn, ở và phương tiện đi lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tạo điều kiện để giáo viên tham gia tập huấn đúng thành phần và thời gian qui định. Các trường gửi Danh sách giáo viên đăng ký tham gia lớp tập huấn môn Giáo dục pháp luật TCCN năm 2008 (mẫu 1) và thống kê Danh sách giáo viên giảng dạy môn Giáo dục pháp luật TCCN (mẫu 2) của trường về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp) trước ngày 15/7/2008.

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Bộ, ngành có trường đôn đốc các trường nghiêm túc thực hiện.

Mọi chi tiết liên hệ với Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 04 8694988 (cq); 0912336949 (dđ); Fax: 04 8694995; Email: tsam@moet.gov.vn ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các sở GDĐT (để ph/h thực hiện);
- Các Bộ, ngành có trường (để phối hợp);
- Vụ KH-TC; Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế; Cục NGCBQLGD (để ph/h thực hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT; VP; Vụ GDCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quang Quý

 

Ghi chú: Học viên tham dự tập huấn có nhu cầu về chỗ ở liên hệ với BTC qua các số máy:

- Lớp phía Bắc: 0915300126 (Phạm Thị Lụa, Trưởng phòng HC-TH Trường Chính trị Trường Chinh)

- Lớp phía Nam: 0919675774 hoặc 0650828566 (Trịnh Thúy Loan, P.Trưởng phòng TC-HC Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam, Tỉnh Bình Dương).


MẪU 1

SỞ GDĐT (BỘ, NGÀNH): ………………………….

TRƯỜNG: ……………………………………..……

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN

Môn giáo dục pháp luật TCCN - Năm 2008

(Kèm theo Công văn 5768/BGDĐT-VP ngày 30/6/2008)

Địa chỉ của Trường: ..................................................................................................................

Điện thoại:………………..; Số Fax:……………………; E.mail...................................................

Tổng số giáo viên giảng dạy môn Giáo dục pháp luật TCCN: ..................................................

Số TT

Họ và Tên

Giới tính

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Ngành/chuyên ngành đào tạo

Tên đề tài/chuyên đề đăng ký tham luận tại Hội nghị tập huấn

Điện thoại liên lạc

GV cơ hữu/thỉnh giảng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………….., ngày… tháng… năm 2008
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

Chú dẫn: Cột (5) và (6) chỉ ghi chức vụ và trình độ đào tạo cao nhất

 

MẪU 2

SỞ GDĐT (BỘ, NGÀNH): ………………………….

TRƯỜNG: ……………………………………..……

DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TCCN

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2008

(Kèm theo Công văn 5768/BGDĐT-VP ngày 30/6/2008)

Địa chỉ của Trường: ..............................................................................................................

Điện thoại:……………………; Số Fax:……………………………; E.mail...............................

Tổng số GV giảng dạy môn GD pháp luật TCCN: …………; Trong đó: Cơ hữu: ……………; Thỉnh giảng: ...................................

Số TT

Họ và Tên

Giới tính

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Ngành, chuyên ngành ĐT

CC.nghiệp vụ sư phạm

Trình độ ĐT và BD C.Môn khác

Ghi chú

VB,C.chỉ

Ngành, lĩnh vực

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

Giáo viên cơ hữu/biên chế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Giáo viên thỉnh giảng/hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………….., ngày… tháng… năm 2008
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

Chú dẫn: Cột (6) ghi trình độ cao nhất: Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân, …; Cột (9) ghi văn bằng 2 hoặc chứng chỉ (A,B,C nếu là Ngoại ngữ, Tin học), giấy chứng nhận; Cột (10) ghi tên của các ngành, chuyên ngành đào tạo hoặc lĩnh vực được bồi dưỡng. Nếu giáo viên được đào tạo nhiều ngành, bồi dưỡng nhiều chương trình thì chỉ ghi vào cột (9) và (10) trình độ đào tạo và bồi dưỡng cao nhất.

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5768/BGDĐT-VP về việc triệu tập giáo viên tập huấn môn giáo dục pháp luật trung cấp chuyên nghiệp năm 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.531
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76